Syntyvyys lisääntyy perheiden hyvinvointia tukemalla

3

Vuon­na 2012 Suo­mes­sa syn­tyi noin 61 000 las­ta, mut­ta vuon­na 2018 luku oli enää vain noin 45 000. Työ­i­käi­nen ja -ky­kyi­nen vä­es­tö vä­he­nee sa­mal­la, kun van­hus­vä­es­töm­me kas­vaa, ja täl­löin huol­to­suh­de heik­ke­nee. Jos yh­teis­kun­nan toi­met lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­sek­si epä­on­nis­tu­vat, pet­tää myös hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan yl­lä­pi­tä­mi­sen ra­hoi­tus­poh­ja.

Syn­ty­vyys ei nou­se pa­kot­ta­mal­la ei­kä pai­nos­ta­mal­la. Tä­hä­nas­ti­set toi­met per­hei­den hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si ovat ol­leet sekä vä­häi­siä et­tä huo­nos­ti suun­nat­tu­ja.

Yk­si­lö- ja ura­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sam­me nuo­ril­ta odo­te­taan no­pe­aa am­mat­tiin opis­ke­lua työ­e­lä­mään siir­ty­mi­sek­si ja mo­lem­pia van­hem­pia kan­nus­te­taan pit­kiin työ­päi­viin. Lap­sil­le jää ai­kaa ai­van lii­an vä­hän.

Mei­dän täy­tyi­si tar­jo­ta vah­vem­paa tu­kea myös las­ten ko­ti­hoi­toon, mi­kä­li van­hem­pi it­se ei ha­lua va­li­ta päi­vä­hoi­toa.

Per­hei­den hy­vin­voin­ti on yh­tey­des­sä myös kaik­kien per­heen­jä­sen­ten mie­len­ter­vey­teen ja ko­ko­nais­val­tai­seen jak­sa­mi­seen. Täl­lä het­kel­lä al­le 30-vuo­ti­ail­la mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat suu­rim­pia syi­tä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin.

Kui­ten­kin po­liit­ti­sil­le aree­noil­le tu­lee jat­ku­vas­ti esi­tyk­siä sii­tä, et­tä lap­set tu­li­si vie­dä päi­vä­ko­tei­hin jo pie­nes­tä pi­tä­en. Ym­mär­rän var­hais­kas­va­tuk­sen erit­täin tär­ke­än mer­ki­tyk­sen isom­mil­le lap­sil­le. Ai­van pien­ten las­ten paik­ka on ko­to­na, kos­ka sil­loin he omak­su­vat ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den tun­teen lop­pu­e­lä­mäk­seen.

Jos syn­ny­tys­sai­raa­lat, kou­lut ja pal­ve­lut vie­dään paik­ka­kun­nal­ta pois, an­taa se nuo­ri­sol­le sig­naa­lin sii­tä, et­tä paik­ka­kun­nal­la ei ole hyvä asua, ei­kä per­het­tä pe­rus­taa. Veto- ja pi­to­voi­ma puut­tu­vat. Näin pit­käl­le me­ne­viin seu­raus­ten poh­din­toi­hin ei kui­ten­kaan asi­an­tun­ti­joi­den tah­to ole riit­tä­nyt.

Nyt ha­e­taan hel­po­tus­ta ly­hyt­nä­köi­ses­ti ve­la­no­tos­ta, ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä ja omai­suu­den myyn­nis­tä. Näin kään­ne­tään sel­kä työ­tä­te­ke­vil­le ja siir­re­tään vel­ka­taak­ka tu­le­vil­le, koko ajan pie­ne­ne­vil­le ikä­luo­kil­le ja tu­le­vien hal­li­tus­ten huo­lek­si.

Ra­ken­teel­li­sia rat­kai­su­ja ei osa­ta ei­kä us­kal­le­ta teh­dä, vaik­ka kir­joi­tel­laan lap­si­oh­jel­mia juh­la­pu­heis­sa lu­et­ta­vik­si. Sen ta­kia lap­si­per­hei­den osal­ta on va­li­tet­ta­vas­ti to­den­nä­köis­tä, et­tä nyt tul­laan vain tut­ki­maan mah­dol­li­suuk­sia sel­vit­tää asi­oi­ta, il­man konk­reet­ti­sia kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Toi­von, et­tä olen täs­sä tär­ke­äs­sä asi­as­sa vää­räs­sä.

Juha Hän­ni­nen

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. Asiat, joita tarkasteltiin, ovat vaikeita. Kiinnitin huomiota siihen, että heti puolueen siirtyessä Helsingin valtioneuvostossa oppositioon se näkyy myös oululaisen kunnallispoliitikon kirjoituksessa.

  Nyt olet huolissasi synnytyssairaaloiden vähenemisestä, koulujen ja palvelujen siirtymisestä muualle. Niitä päätöksiä edustamasi puolue teki hallituksessa.

 2. Hmm….sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen erohan on niin hiuksenhieno,että lähes samaa porukkaahan he ovat.SDP pn monesti kurmuuttanut esim. lapsiperheitäkin niin,että jopa kokoomuslaisiakin on hirvittänyt.

  Ja kyllä kokoomuskin on kunnostautun valtion omaisuuden myynnissä Häkämies,kok ”myi” Soklin Yaralle 207-miljoonalla,arvo nykyisin jyrkästi kohonneiden hintojen ja löytyneiden lisämalmioiden vuoksi 30-40-miljardia.
  O P Heinonen,kok tuhosi Soneran ostamalla UMTS-ilmaa Saksasta yli neljällä miljardilla.
  Ja Katainen teki hallitusaikanaan ulkomaan velkaa lisää……….47-miljardia…….(siis ei ole kirjoitusvirhe)
  neljäkymmentäseitsemänmiljardia….on siinä tulevilla jälkipolvilla maksamista????????

  Ja kyllähän SDP huolehtii lapsiluvun noususta völjäämällä tänne koko afrikan,ja nehän tunnetusti sikiävät kuin kanit kuten Ruotsissakin on käynyt jossa ”hurrit” ovat kohta vähemmistönä.

 3. Tämä on semmoista teoriittista pohdiskelua vailla todelisuuspohjaa. Kirjailia Veikko Huovisen sanomia sinisiä ajatuksia.