Valmiina työelämään?

Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?

0
Valmiina työelämään -hankkeen oululaiset toimijat OSAKOsta, Oamkista, Oulun yliopistosta ja OSAOsta Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

”Tulevaisuuden työyhteisöt ovat yhä useammin eri alojen ammattilaisista koostuvia itsensä työllistäjien verkostoja, jotka tekevät töitä samantyyppisten asioiden parissa, yhteisin tavoittein ja toisiaan tukien. Oppimistaidot nousevat tällöin keskeiseksi. Koulutus kehittyy varmojen totuuksien opettelusta tiedon soveltamisen ja ongelmanratkaisutaitojen suuntaan.”

https://www.sitra.fi/julkaisut/Esitteet/2015/Tyoelama_kestavan_hyvinvoinnin_lahteeksi.pdf   Viitattu 11.6.2016. 

Sitran julkaisussa Työelämä kestävän hyvinvoinnin lähteeksi (2015) esitetty kuvaus tulevaisuuden työelämästä edellyttää yksilöltä valmiutta liikkua työn perässä, opetella uusia taitoja tai kokonaan uusi ammatti. Työelämässä suunnistaminen edellyttää myös elinikäistä oppimista, vahvoja yhteistyötaitoja sekä valmiutta kehittää ja arvioida omaa toimintaa eri tilanteissa. Koulutuksen tärkeänä tehtävänä on valmistaa tulevaa ammattilaista pärjäämään muuttuvassa maailmassa ja työelämän epävarmuudessa.

Sitran (2015) julkaisun mukaan hierarkkiset organisaatiot muuttavat toimintaansa kohti itsenäistä tulosvastuullista tiimityöskentelyä. Työntekijälle se mahdollistaa suuremman vapauden organisoida itse työnsä, mutta myös suuremman vastuun työn tuloksista. Erilaisten kehittämismenetelmien osaamisen ja itsensä johtamisen taidot korostuvat.

Yhteistyössä tulevaisuuden työelämään

Eri ministeriöissä on kiinnitetty huomiota oppilaitosten vastuuseen tulevien ammattilaisten työelämävalmiuksien ohjaamisessa ja opettamisessa. Myös opiskelijajärjestöt ovat ottaneet asian valtakunnallisesti esille. Yleisten työelämävalmiuksien, kuten yhteistyötaitojen, itsereflektiivisten taitojen ja hyvän työkäyttäytymisen ohjaus ja opetus, näyttäytyvät eri oppilaitoksissa riittämättöminä. Tuloksellinen ohjaus ja opetus vaatii yhteistyötä työelämän ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisessa Valmiina työelämään -hankkeessa (2015–2018) eri oppilaitokset kehittävät yhteistyössä työelämävalmiuksien opintokokonaisuuksia, joita voivat hyödyntää niin yliopistot, ammattikorkeakoulut kuin toisen asteen oppilaitoksetkin. Hankkeessa on mukana viisi yliopistoa, viisi ammattikorkeakoulua ja yksi toisen asteen oppilaitos. Turun yliopisto hallinnoi hanketta.  Oulusta hankkeessa ovat mukana yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto, mikä mahdollistaa jo aloitetun tiiviin yhteistyön.

Hankkeessa suunniteltavat opintokokonaisuudet tulevat sisältämään tietoa työhön, työympäristöön, työntekijöihin, johtamiseen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Työelämävalmiuksia harjoitellaan tehtävien, harjoitusten, testien ja pelien avulla. Hankkeessa etsitään myös ratkaisuja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä siirtyä työn ja työttömyyden sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO on ollut aktiivisesti mukana Valmiina työelämään -hankkeessa ja kannustaa myös muita oppilaitoksia ottamaan opiskelijat mukaan kehittämään kaikkea toimintaansa. Helpoin tapa tehdä yhteistyötä on pyytää opiskelijajärjestöiltä edustus eri työryhmiin. Opiskelijat tuovat mukanaan uutta näkökulmaa asioihin, jolloin yhdessä keskustellen syntyy uusia ideoita ja tapoja toteuttaa asioita. Opiskelijoilta saa tuoretta näkemystä vaikkapa siitä, miten he itse ovat parhaiten oppineet asioita ja minkälaista tietoa he kokevat tarvitsevansa nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä.


Sami Heinonen

hallituksen varapuheenjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO

Liisa Kiviniemi
yliopettaja
Oamk

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.