Unelmasta totta – oma verkkokauppa mahdollistaa yrittäjyyden

2

Verkkoliiketoiminta on aiheena ajankohtainen, sillä yhä useampi meistä miettii verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Oman liikeidean, ammattitaidon tai harrastuksen muuntaminen ansioita tuottavaksi verkkoliiketoiminnaksi on houkutteleva ajatus. Lisäksi verkkokaupan perustamisen kerrotaan usein olevan helppoa ja nopeaa, ainakin jos kysytään verkkokauppaohjelmistojen toimittajilta.

Tämä teksti perustuu opinnäytetyöhön, jonka tekijä oli pitkään haaveillut verkkoyrittäjyydestä. Liikeidean sydämenä oli oma sisustusharrastus, verkkokaupan valikoiman rakentuessa erähenkisten sisustustuotteiden ympärille. Yrityksen perustamiseksi ei kuitenkaan ollut vielä tehty konkreettisia toimenpiteitä, minkä vuoksi työn tarkoitukseksi määriteltiin kartoittaa aloittavan yksinyrittäjän toiminnan edellytyksiä internetissä. Toisaalta oli otettava haltuun laaja verkkoliiketoiminnan kokonaisuus ja toisaalta pilkottava se osiin, jotta selviäisi, millä ratkaisuilla ja resursseilla suunniteltu verkkokauppa olisi toteutettavissa.

Työssä etsityt verkkoliiketoiminnan aloittamisen edellytykset avautuvat yrittäjälle neljän ulottuvuuden, omien aineettomien ja aineellisten resurssien sekä ulkopuolisen ympäristön tekijöiden eli kysynnän ja tarjonnan, yhdistelmänä. Lähtökohtana on usein yrittäjän aikaisempi kokemus ja osaaminen valitulta toimialalta, mutta yhtä lailla yrittäjä voi suunnata kokonaan uusille urille, irrottautua entisestä ammatista ja tavoitella unelmaansa.

Yrittäjällä tulisi aina olla yrittäjyyttä tukevia persoonallisuuden piirteitä, valmiuksia yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä markkinoinnin, hinnoittelun, taloushallinnon, varastoinnin ja logistiikan osaamista, asiakaspalvelutaitoja unohtamatta. Verkkokaupan perustaja kohtaa lisäksi omanlaisiaan haasteita liittyen toimintaympäristöönsä: kun fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä, on sijoituttava näkyvästi internetiin ja asiakkaiden mieliin. Verkkoyrittäjyys ja -liiketoiminta edellyttävät siten erityisesti internetin, digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median osaamista sekä kiinnostusta toteuttaa oma liikeidea internetin ehdoilla.

Yksinyrittäjän on kohdattava rohkeasti kaikki verkkokaupankäynnin osa-alueet, sillä toiminnan edellytysten on löydyttävä yhdestä ja samasta ihmisestä. Onnistuminen edellyttää toiminnan mittakaavan sovittamista omiin taitoihin ja resursseihin sopivaksi. Osaamisen tason tunnistaminen on tärkeää siksikin, että voi valita kumppaneita ja toisaalta kehittää omaa osaamista. Lisäksi tulee arvioida, mihin osa-alueisiin resurssit halutaan erityisesti kohdistaa. Mitä pienemmällä budjetilla liikkeelle lähdetään, sitä merkityksellisempää on hyödyntää esimerkiksi ilmaisia markkinointikeinoja ja mainoskanavia sekä löytää syy-seuraussuhteita ja vipuvaikutusta kaikista mahdollisista paikoista. Yksinyrittäjä tukeutuu usein epävirallisiin tietolähteisiin ja apuun, kuten perheeseen, ystäviin tai kollegoihin ja hankkii ulkopuolista apua vasta, kun se on välttämätöntä.

Ulkopuolisen ympäristön tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet liittyvät ennen kaikkea valitulla toimialalla vallitsevaan kysyntään ja tarjontaan. Kysyntään vaikuttavat toisaalta asiakkaat ja toisaalta kilpailijat, tarjontaan puolestaan toimittajat ja myytävien tuotteiden saatavuus.

Suunnitellun verkkokaupan kohderyhmiä yhdistää suuntautuminen luontoon ja halu tuoda luonnon elementtejä sisustukseen. Kilpailijoita suunnitellulla verkkokaupalla on pelkästään suomalaisten verkkokauppojen keskuudessa kymmenittäin. Pieni verkkokauppa voi kuitenkin päihittää isommat toimijat persoonallisuudella, uniikeilla tuotteilla, nopeudella ja ylivertaisella asiakaspalvelulla. Kuluttajan tietoisuuteen on mahdollista päästä digitaalisia markkinointikanavia ja työkaluja taitavasti hyödyntämällä, mikä ei ole sidoksissa suureen markkinointibudjettiin.

Tarjonnan näkökulmasta työssä keskityttiin hankinnan ja logistiikan toimintatapojen tunnistamiseen ja organisoimisen mahdollisuuksiin. Tuotevalikoima paljastui suunnitellun verkkokaupan kynnyskysymykseksi: sen on tarkennuttava, ennen kuin on mahdollista edetä toimitusketjun ja markkinoinnin organisoimiseen ja verkkokauppaohjelmiston valintaan. Tuotevalikoiman muodostaminen edellyttää myös tarkkoja kannattavuus- ja myyntilaskelmia, jotka on kytkettävä koko yrityksen kassavirran muodostumiseen.

Työssä etsityt verkkoyrittäjyyden ja -liiketoiminnan aloittamisen edellytykset voivat täyttyä useilla erilaisilla liikeideoiden, persoonallisuuksien, osaamisen, elämäntilanteiden ja tavoitteiden yhdistelmillä, erilaisilla resursseilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Työ auttoi tekijäänsä varmistumaan siitä, että omat henkilökohtaiset edellytykset yrittäjäksi ovat olemassa ja että oma yrittäjyysidentiteetti on myös edelleen kehittymässä.

Työn edetessä kertynyt korvaamaton oppimisen määrä on vaikea kuvata kirjallisesti: muistiin jäi paljon käsitteitä ja terminologiaa, toteutus- ja toimintatapoja sekä ajatuksia asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisyyden huomioimisesta omassa toiminnassa. Koska yrittäjä varmistui omista edellytyksistään, hän voi nyt keskittyä verkkoliiketoimintansa kehittämiseen. Työ tarjoaa hyvän perustan jatkotoimille, koska huomio pystytään kohdentamaan tarkasti tiettyyn ongelmakohtaan. Mikäli juuri tämä liikeidea ei jostain syystä toimisi, työssä on paljon yleispätevää sisältöä, jota voi soveltaa verkkoliiketoiminnan alkuvaiheissa tuotevalikoimasta riippumatta.

Verkkokauppaa voisi suunnitella loputtomiin ennen varsinaista perustamista. Jossain vaiheessa kuitenkin on otettava ratkaiseva askel ja testattava liikeideaa käytännössä. Yrityksen toiminta-ajatuksen ja arvojen sekä verkkokaupan ulkoasun ja teknisten toiminnallisuuksien tulisi olla jo alusta saakka pitkälle mietittyjä, sillä asiakkaille annettava ensivaikutelma on elintärkeä. Osuva valikoima tuotteita, sujuva ostoprosessi ja systemaattinen tapa kerätä asiakaspalautetta ovat onnistumisen edellytyksiä. Asiakkailta saatu palaute ja yrittäjän käytännöstä keräämät omat kokemukset tuovat eteen uusia kysymysmerkkejä, joiden kautta yrittäjä saa avaimet kehittyä. Edelleen, mitä automaattisemmin verkkokauppa olisi mahdollista saada toimimaan, sitä paremmat olisivat toimintaedellytykset. Verkkokaupan käynnistyttyä rutiinitoimintojen tehostaminen avaa mahdollisuuksia vapauttaa resursseja ja löytää lisäaikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Katri Tolonen
Master-opiskelija yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmassa, tradenomi (ylempi AMK)

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Verkkokauppaa ei kannata tehdä itse alusta asti eikä käyttää mitään rahaa siihen vaan kannattaa ostaa valmis verkkokauppabisnes nettihuutokaupasta. Esim. dropship-tyyppinen bisnes jossa et omista varastoa itse. Eli maksat vain nettisivutilasta ja nettimainonnasta.

  2. Verkkokauppoja ja tekijöitä on jo niin paljon,että ei kannattane perustaa.Jopa Motonet Honkkari ja Hoppyhalli myyvät halpoja Pietarin kalaverkkoja melkeimpä ulosheittohintaan.