Sosionomi (ylempi AMK): Osaavia ammattilaisia monipuolisella urapolulla

0

”Hyvät valmiudet toimia kehittämis-, uudistamis- ja johtamistehtävissä.”

”Vuosien työkokemuksella varustettuja käytännönläheisiä työntekijöitä.”

”Osaavia ammattilaisia, jotka osaavat viedä tekemisen kehittämisestä käytäntöön. ”

Tässä muutamia esimerkkejä, joilla Jenni Takkusen, Suvi Siekkisen ja Liisa Ylevän opinnäytetyössä (2018) kuvattiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneiden sosionomien osaamista. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, kohtaavatko ylemmän ammattikorkeakoulun sosionomitutkinnon tuoma osaaminen, tutkinnon suorittaneiden kokemukset osaamisestaan sekä työelämän tarpeet toisensa. Aineisto kerättiin neljästä eri ammattikorkeakoulusta valmistuneilta sosionomeilta (ylempi AMK) sekä työ- ja elinkeinopalveluiden sivuilla tehdyn työpaikkaseurannan ilmoituksista.

Muuttuvalla sosiaali- ja terveysalan työkentällä on kasvava tarve erilaiselle asiantuntija- ja erityisosaamiselle. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto tarjoaa perusedellytykset tähän tarpeeseen, mutta Siekkisen, Takkusen ja Ylevän tutkimuksen mukaan jalansija sosiaalialalla ei ole täysin löytynyt. Tulosten mukaan tehtävänimikkeiden moninaisuus kuvastaa tutkinnon aseman hapuilua työelämässä. Lisäksi YAMK-tutkinto jää usein yliopistotutkinnon varjoon. On syytä pohtia, toisiko maisteri-nimikkeen käyttö ylempää AMK-tutkintoa tasavertaisemmaksi yliopistotutkinnon kanssa. Me Oulun ammattikorkeakoulussa käytämme YAMK-tutkinnoista myös nimitystä Master-tutkinto.

Tärkeää olisi tuoda YAMK-tutkinnon vahvuudet paremmin esiin. Työelämäkokemus, soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen ovat esimerkkejä vahvuuksista, joita YAMK-tutkinnon suorittaneilla on. Teoreettisen tiedon ja käytännön toiminnan yhdistämistä tarvitaan, jotta erilaiset toimintatavat, työn organisointi ja yhteistyön muodot kehittyvät. Tulokselliseen työhön tarvitaan erilaisia ja eri alojen osaajia. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen ammattilainen osaa kuvata oman ydinosaamisensa ja on valmis yhteistyöhön muiden kanssa. Henkilökohtaiset osaamisen tavoitteet ovat YAMK-koulutuksessa keskeiset. Opinnäytetyö on keskeinen osaamisen kehittymisessä, ja sen avulla toivottiin saatavan myös konkreettista hyötyä ja uutta tietoa eri tahoille.

Siekkisen, Takkusen ja Ylevän opinnäytetyö toimii opiskelijoille apuvälineenä löytää työmarkkinapaikka tutkinnon suorittamisen jälkeen. Raportissa on kuvattu laajasti muun muassa eri tehtävänimikkeitä, palkkoja sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Urapolkuselvityksiä on tehty YAMK-tutkinnon suorittaneille, mutta käytännössä polkuja on yhtä monta kuin valmistuneita. Jokaisen opiskelijan polku saakin olla erilainen, koska YAMK-tutkintoon johtavat opinnot antavat jokaiselle mahdollisuuden viitoittaa oman polkunsa. Työuran ja siihen liittyvien valintojen onnistumista edesauttaa kuitenkin, jos tietoisuus omasta osaamisesta on vahva ja on valmis kehittämään osaamistaan muuttuvia työelämän tarpeita varten.

Jenni Takkunen
Sosionomi, YAMK-opiskelija Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma

Liisa Kiviniemi
TtT, Yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Kari Virolainen
YTT, Yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu

Lähde:
Takkunen, J., Siekkinen, S., Ylevä, L. (2018) ”Pitää olla rohkea ja hakea ja mennä eteenpäin”: Kokemuksia sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon tuomasta osaamisesta ja sen käytettävyydestä työmarkkinoilla

JAA