Sairaanhoitajan täydennyskoulutukset sekä ylemmät amk-tutkinnot terveydenhuollon asiakkaan parhaaksi

0

Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista on asiakaslähtöiset palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi edellyttää totuttujen käytäntöjen rohkeaa tarkastelua ja uudistamista ihmisten parhaaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyvä väestö ja lisääntyvät tehokkuusvaatimukset, esimerkiksi asiakkaiden nopea hoitoon ja palveluiden piiriin pääseminen. Tämä vaatii työnjaon edelleen kehittämistä.

Työn muuttuminen vaikuttaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksiin ja koulutukseen sote-alalla. Sairaanhoitajan erikoistumiskoulutuksilla, täydennyskoulutuksilla ja ylemmillä ammattikorkeakoulututkinnoilla pyritään vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin.

Uudet erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Se on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Työelämässä toimivien henkilöiden on mahdollista syventää koulutuksessa asiantuntijuuttaan. Koulutus vastaa työelämästä nouseviin erikoisosaamisen tarpeisiin.

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on toteutettu muun muassa Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutusta vuodesta 2016 lähtien. Syksyllä 2018 alkaa Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Koulutukset on suunniteltu ja toteutettu verkostoyhteistyönä ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa, huomioiden työelämän tarpeet. Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa erikoistumiskoulutuksia usealta eri alalta.

Räätälöityjä täydennyskoulutuksia

Ammattikorkeakoulujen järjestämät täydennyskoulutukset ovat erilaisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Täydennyskoulutusta voidaan tuottaa myös yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.

Esimerkkinä työelämäyhteistyönä järjestetystä koulutuksesta on Raahen seudun  hyvinvointikuntayhtymän kanssa toteutettu Asiakaslähtöinen toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutus, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Koulutuksen osaamistavoitteena oli ymmärtää asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollon arvoperustana sekä kehittää omaa työtä ja työyhteisön toimintatapoja asiakaslähtöisiksi. Koulutukseen osallistui noin 30 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Koulutuksen onnistumisen edellytyksenä oli vahva esimiesten tuki.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutusta on Oulun ammattikorkeakoulussa järjestetty muutamia kertoja vuosina 2010–2017. Koulutus on suunniteltu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen korkeakouluverkostossa. Kaikkiaan Suomessa on 371 lääkkeitä määräävää sairaanhoitajaa. Näissä opinnossa yliopistot vastaavat farmakologiasta sekä reseptiopista, joka on kolmasosa 45 opintopisteen koulutuksesta. Opintojaksot suoritetaan samalla vaativuudella kuin lääkäriopiskelijat ne suorittavat.

Koulutuksessa painopiste on potilaan tutkimisen, kliinisen fysiologian sekä lääketieteen opinnoissa. Päivystysten ja perusterveydenhuollon lääkärit osallistuvat opintojen ohjaukseen kliinisessä työssä. Teoreettiset opinnot kytketään avovastaanottotoimintaa useita vuosia tehneiden sairaanhoitajien aiempaan osaamisen. Potilaan kliinisen tutkimisen, hoidon tarpeen arvioinnin, päätöksenteon sekä lääkkeenmääräämisen osaaminen varmistetaan näytöin, jotka myös työparilääkäri arvioi.

Master-tutkinto jo 15 vuotta

Ylempi ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot valmentavat oman alan tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto, mutta suuntautuu käytännöllisemmin.

Oulun ammattikorkeakoulussa on toteutettu Master- eli ylempää ammattikorkeakoulutusta jo 15 vuotta. Sosiaali- ja terveysalan ylempinä AMK–tutkinto-ohjelmia ovat muun muassa Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen. Uutena tutkinto-ohjelmana toteutuu Terveyspalveluiden asiantuntija ja kehittäjä, jossa johtamis-, tutkimus- ja kehittämis- sekä liiketoimintaosaamisen lisäksi  syvennetään kliinistä osaamista asiakaslähtöisessä hoitotyössä.

Vaikka erikoisosaaminen kehittyy koulutuksen myötä, on potilaan hyvä kohtelu sekä kuulluksi tuleminen edelleen keskeistä sairaanhoitajan perusosaamisessa. Sama koskee tietysti myös asiakaslähtöistä toimintaa.

 

Eija Niemelä
yliopettaja, Oamk

Maija Alahuhta
lehtori, Oamk

 

 

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.