Opiskelijalähtöisyys – opiskelijoiden ja opettajien tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta koulutuksen kehittämisessä

0

Ihmislähtöinen ajattelu leviää maailmalla järjestelmälähtöisen näkökulman vastakohtana. Maailman terveysjärjestön (2016) mukaan ihmislähtöisessä toiminnassa pyritään yhdessä kehittämään parempaa toimintaa. Ihmislähtöinen ajattelu ottaa huomioon kaikkien toimijoiden ja asiaan vaikuttavien tekijöiden näkökulmat ja helpottaa jokaisen toimimista omassa kohdassaan. Ihmislähtöisyys lähtee jokaisesta ihmisestä yksilönä, kattaa yhteisöjen toiminnan ja varmistaa kaikessa yhteiskunnallisen edun ja toimivuuden. Ihmislähtöisyys pyrkii kaikille parempaan elämään jatkuvan ja kestävän kehityksen kautta yksilöissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä ihmisten välillä maiden rajojen yli.

Koulutuksessa ihmislähtöisyyttä vastaa opiskelijalähtöisyys, jossa opiskelijat ovat aktiivisia opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyvien kokemusten tuottajia sekä toiminnan kehittäjiä. He tuovat uusia näkökulmia koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelijalähtöisyys on opettajan kiinnostusta ja kykyä havaita oppijan kokemusmaailmaa. Myös hyvä opiskelijaohjaus muodostuu aidosta, toista kunnioittavasta kohtaamisesta, läsnäolosta ja kuuntelemisesta. Opiskelija on viime kädessä oman oppimisprosessinsa paras asiantuntija. Opiskelijalähtöisessä pedagogiikassa opiskelija, hänen osaaminensa ja hänen verkostot ovat voimavaroja koulutuksen kehittämisessä.

Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksessa (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) aloitettiin opetuksen kehittäjäopiskelijatoiminta vuonna 2013. Aktiivisina kehittäjinä on tähän mennessä ollut 39 opiskelijaa. Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Master-tutkinnossa aloitettu kehittäjäopiskelijatoiminta muuttui monialaiseksi vuonna 2016. Monialaisessa kehittämistoiminnassa on ollut mukana 24 opiskelijaa eri tutkinto-ohjelmista (kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveys sekä tekniikka). Opetuksen kehittäjäopiskelijoiden toimikausi kestää vuoden eli siis ensimmäisestä lukukaudesta kolmanteen lukukauteen.

Monenlaisia kehittämiskohteita

Kehittämistoimintaan ovat valikoituneet opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita pedagogisesta kehittämisestä. Syksyllä 2013 aloittaneiden kehittäjäopiskelijoiden ensimmäinen tehtävä oli koostaa ja analysoida opiskelijaryhmän (n=60) antamat palautteet opetuksesta ja opintojen toteutuksesta. Kehittäjäopiskelijat laativat palautteiden pohjalta koosteen opiskelijaryhmän master-pedagogiikkaan liittyvistä näkemyksistä ja kokemuksista. Lisäksi he järjestivät pedagogiikkaan liittyvät opiskelijatyöpajat keväällä 2014. Työpajojen työskentelyn pohjaksi laadittiin diasarja pedagogiikan teoreettisista lähtökohdista sekä tutkivasta, kehittävästä ja yhteistoiminnallisesta oppimiskäsityksestä. Työpajatyöskentelyssä syntyi luonnos master-koulutuksen pedagogisista periaatteista, jotka perustuivat tutkivaan, kehittävään ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen.

Toimikaudella 2014–2015 kehittäjäopiskelijat osallistuivat opettajien kanssa valtakunnalliseen Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi – hankkeeseen. Hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kesken. Sen puitteissa järjestettiin erilaisia yhteiskehittämisen työpajoja, joihin osallistuivat master-koulutuksen opiskelijat, työelämän yhteistyökumppanit sekä opettajat. Yhteiskehittämisen työpajoissa korostui muun muassa master-koulutuksen tunnettuuden lisääminen ja opiskelijoiden opinnäytetöiden merkitys tunnettuuden ja koulutuksen tuloksellisuuden lisääjänä työelämän näkökulmasta.

Toimikaudella 2015–2016 opiskelijat palvelumuotoilivat koulutuksen aloitukseen liittyvät opiskelijapolut. Opiskelijat ovat hyödyntäneet käyttäjälähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun opintojen yhteydessä käsiteltyjä menetelmiä toiminnassaan. Tuloksena tuotettuja profiileja ja polkuja on hyödynnetty myös tuutoroinnin kehittämisessä ja master-opintojen aloitusvaiheen suunnittelussa.

Syksyllä 2016 aloitettiin master-koulutuksen osaamisperustaisuuden ja verkkopedagogiikan vahvistamisprojekti. Master-koulutukseen sisältyy tällä hetkellä neljä osaamisteemaa: johtamisosaamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja alan asiantuntijaosaaminen. Osaamisteemoille on yhdessä laadittu osaamistavoitteet, joihin myös kehittäjäopiskelijat ovat antaneet oman panoksensa. Osaamisteemoihin sisältyvistä opinnoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden.

Keväällä 2017 Master-tutkinto-ohjelman opettajat ja kehittäjäopiskelijat konkretisoivat monialaisissa työpajoissa yhdessä opiskelijoiden kanssa osaamistavoitteita, laativat osaamisen arviointikriteerejä ja suunnittelivat vaihtoehtoisia osaamisen osoittamistapoja. Opetuksen kehittäjäopiskelijat muotoilivat myös koulutuksen verkkoalustan rakennetta, uusille opiskelijoille suunnattujen aloituspäivien ohjelmaa ja uudelle opiskelijalle lähetettävän kirjeen sisältöä.

Toimikaudella 2017–2018 kehittäjäopiskelijat keskittyvät erityisesti toimivan opinnäytetyön ohjauksen kehittämiseen. He laativat opinnäytetyöohjaukseen liittyvän kyselyn ja nostivat tulosten perusteella ohjauksen onnistumisia ja kehittämiskohteita. Tästä laadittiin toimenpidesuunnitelma, jota on jo lähdetty viemään käytäntöön.

Tänä lukuvuonna 2018–2019 opetuksen kehittäjäopiskelijatoiminnassa aloitti peräti 11 opiskelijaa kaikista Oamkin Master-tutkinto-ohjelmista. Kehittämiskohteiksi määriteltiin yhdessä opetussuunnitelmat, verkkopedagogiikka, verkkoalusta, kansainvälisyys ja master-markkinointi ja viestintä. Opiskelijat jakautuivat monialaisiin pienryhmiin näitä kehittämiskohteita työstämään. On todella mielenkiintoista nähdä, mitä saamme tänä lukuvuonna yhdessä aikaiseksi.

Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen koulutuksen kehittämiseen on tärkeää myös opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen ja työelämävalmiuksien näkökulmasta. Master-opiskelijoiden aktiivinen rooli koulutuksen kehittämisessä vahvistaa osaltaan myös heidän tutkimus- ja kehittämisosaamistaan sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi toimiva yhteistyö ja oman osaamisen hyödyntäminen koulutusta kehitettäessä selkiyttää Master-opiskelijan urapolkua.

Seuraavassa lainauksia opiskelijoiden kokemuksista kehittäjäopiskelijana toimimisesta:

”Toiminta on ollut antoisaa. Olemme todella saaneet asioita eteenpäin ja meidät on otettu tasavertaisina kumppaneina opetuksen kehittämiseen mukaan.”

”Arvostan suuresti sitä, että opiskelijoiden mielipide halutaan kuulla ja se otetaan tasavertaisesti huomioon. Tästä toimintaideologiasta haluan ottaa mallia myös tulevaan työhöni ja aktivoida omat asiakkaat tasavertaisina toimijoina mukaan kehittämistyöhön!”

Pidän kehittäjäopiskelijatoimintaa mielenkiintoisena ja tärkeänä työnä osana opintojani. Kehittäjäopiskelijatoiminta mahdollistaa opiskelijoiden toiveiden ja terveisten huomioimisen oppilaitoksen toiminnassa. Arvostan aikaisempien kehittäjäopiskelijoiden tekemää tärkeätä työtä. Olen kokenut, että olen saanut eräänlaisen näköalapaikan Master-tutkintoon. Yhteistyö Tutkimus- ja kehittämisosaamisen työryhmän kanssa on ollut antoisaa ja opettavaista. Toivon, että kehittäjäopiskelijatoiminta jatkuisi Oulun ammattikorkeakoulussa myös tulevaisuudessa.”

Kirsi Koivunen
Yliopettaja, Tutkintovastaava
Tiiimipäällikkö (Master-tutkinnot)
Oamk

 

Blogissa on käytetty seuraavia lähteitä:

Goodyear, V.& Dudley, D. 2015. “I’m a Facilitator of Learning!” Understanding What Teachers and Students Do Within Student-Centered Physical Education Models. Quest Vol 67(3), 274-289.

Koivunen, K. & Kiviniemi, L. 2015. Opiskelijat master-pedagogiikkaa kehittämässä. Teoksessa Kotila, H. & Mäki, H. 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helia-ammattikoreakoulu. 952-978.

Koivunen, K., Heikka, H. & Kiviniemi, L. 2017. Opiskelijat voimavarana master-koulutuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43.

Korhonen, T., Kiviniemi, L. & Sandelin P. 2017.  Kolmikantayhteistyö auttaa master-opiskelijaa osaamistaan vastaavalle uralle. ePooki, Oulun ammattikorkeakoulun tki-työn julkaisusarja.

World Health Organization (WHO). 2016. Framework on integrated, people-centred health services. Report by the Secretariat AA69/39.

 

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.