Oamkin Master-koulutuksessa toteutetaan monipuolista tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä organisaatioiden kanssa

0

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master- eli ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnoissa keskeisen osan opintoja muodostaa opinnäytetyö.  Työ perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja ratkaisulle yhdessä julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Master-opiskelijat toteuttavat opinnäytetöitään usein moniammatillisesti tai- alaisesti yhteistyössä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa yliopettajien ohjaamina. Master-opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöinään hyvin monenlaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Niissä voidaan muun muassa tukea organisaatioiden toiminnan kehittämistä, tutkia ja kehittää uusia toimintamalleja, tuotteita ja/tai palveluita.

Oulun seudun yhteispäivystyksessä paljon asioivien asiakkaiden profiilit

Sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijat sekä liiketalouden Master-opiskelija tutkivat asiakas- ja potilastietojärjestelmien avulla Oulun seudun yhteispäivystyksessä paljon asioivien asiakkaiden profiileja. Opinnäytetyön tutkimuksessa selvitettiin heidän käyttämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuoden 2014 ajalta sekä palvelujen käytön kustannukset.

Paljon palveluita käyttäviä asiakkaita oli 0,2 % Oulun kaupunkilaisista ja he käyttivät 14,9 % kaikista Oulun kaupungin asukkaiden tekemistä yhteispäivystyskäynneistä. Heille kertyi vuoden aikana yhteensä 5 440 palvelutapahtumaa yhteispäivityksessä (keskiarvo 14 palvelutapahtumaa, vähiten 6 palvelutapahtumaa ja eniten 192 palvelutapahtumaa). Lisäksi asiakkailla kertyi vuoden aikana muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöä yhteensä 3 371 käyntiä (keskiarvo 9 käyntiä, vähiten 1 käynti ja eniten 27 käyntiä).  Asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön kokonaiskustannukset olivat 9 556 947 euroa vuonna 2014.

Palvelukonseptin kehittäminen Ventelänraitti Master Plan -hankkeelle

Sosionomi-ja terveydenhoitajataustaisen Master-opiskelijaparin yhteistyönä kehitettiin vuonna 2016 Ventelänraitti Master Plan -hankkeelle palvelukonsepti. Sen avulla voidaan kehittää lasten, nuorten ja ikäihmisten asiakaslähtöisiä palveluja.

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun lähestymistapaa ja menetelmiä hyödyntämällä. Kohderyhmänä oli ikäihmiset, lapset ja nuoret. Tutkimusvaiheessa kontekstikartoitusmenetelmänä oli työpajatyöskentely yhdessä lasten, nuorten ja ikäihmisten kanssa. Suunnitteluvaiheessa muodostettiin tutkimusvaiheen tulosten pohjalta kahdeksan asiakasprofiilia edesauttamaan asiakasymmärryksen hahmottamista.

Asiakasprofiileille kuvattiin ominaisuuksia, jotka tulivat selkeästi esiin tutkimusvaiheen analyysin tuloksista. Suunnitteluvaiheessa muodostettiin valmistuneille asiakasprofiileille palvelupolut Service Blueprint -menetelmää soveltaen. Näistä muodostettiin palvelukonsepti: ” Ikäpolvien kohtaaminen haaveiden korttelissa.”

Glaukoomapotilaan sujuva palvelupolku

Vuonna 2016 sairaanhoitaja-ja optometristi/terveydenhoitajataustainen Master-opiskelijapari kehitti yhdessä opinnäytetyössään asiakaslähtöistä palvelupolkua erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyvälle glaukoomaa sairastavalle asiakkaalle.

Kehittämistyön lähestymistapana oli palvelumuotoilu ja My Data -klinikkamenetelmää käytettiin sen toteuttamisessa. Opinnäytetyö tehtiin Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen koordinoimassa strategisessa Digital Health Revolution –tutkimushankkeessa. Mukana oli myös useita yrityksiä ja Oulun yliopistollisen sairaalan henkilöstöä.

Uusi sähköinen asiakastietojärjestelmä

Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysalan ja teknologialiiketoiminnan opiskelijaparin yhteistyönä toteutettiin eräälle yritykselle kehittämistyö, jonka tavoitteena oli saada yrityksen tarpeisiin  sähköinen asiakastietojen kirjaamisjärjestelmä. Järjestelmän haluttiin ottavan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon lait, säädökset sekä Kansallisen sosiaaliarkiston asettamat vaatimukset palveluntuottajan kirjaamiskäytännöille ja kirjaamisessa käytettäville asiakastietojärjestelmille.  Lisäksi tavoitteena oli huomioida toimeksiantajan asettamat muut toiveet hankittavalle asiakastietojärjestelmälle.

Kehittämistyön pääpaino oli 4V-mallin mukaisesti asiakastietojärjestelmän hankinnan suunnittelussa ja tietojärjestelmätoimittajien kilpailutuksessa. Yrityksen tarpeet ja odotukset asiakastietojärjestelmälle selvitettiin palvelumuotoilun keinoin. Tämän jälkeen niitä tarkennettiin järjestelmävaatimuksiksi, joista muodostettiin hankintasuunnitelma. Näiden hankittujen tietojen pohjalta tarjouspyyntö, joka lähetettiin palveluntuottajille.

Saadut tarjoukset eri asiakastietojärjestelmistä asetettiin vertailutaulukoihin ja ne esitettiin toimeksiantajalle. Saadut tarjoukset vastasivat toimeksiantajan tarpeita asiakastietojärjestelmästä, ja niistä toimeksiantaja valitsi yritykselleen sopivimman tietojärjestelmän sekä jatkoi neuvotteluja palveluntarjoajan kanssa.

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

Vuonna 2017 toteutui kolmen sairaanhoitaja-, sosionomi- ja toimintaterapeuttitaustaisen Master-opiskelijan kehittämistyö, jonka tavoitteena on tukea erään Oulun hyvinvointikeskuksen moniammatillisen yhteistyön kehittämistä.

Työn tutkimusvaiheessa selvitettiin moniammatillisen yhteistyön nykytilaa hyvinvointikeskuksen henkilökunnalle tehtävän kyselyn avulla. Suunnitteluvaiheessa hyvinvointikeskuksen henkilökunta ideoi uusia toimintatapoja ja -malleja moniammatillisen yhteistyön parantamiseksi tulevaisuusverstas-työpajoissa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat työpajat. Suunnitteluvaiheen tavoitteena on kehittää hyvinvointikeskuksen moniammatillista yhteistyötä asiakaslähtöisen palvelun parantamiseksi.

Kirsi Koivunen
Yliopettaja, tiimipäällikkö

Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin sata Masteria. Master-koulutukseen on mahdollista hakea, kun alempi korkeakoulututkinto on suoritettu. Takana pitää olla myös kolme vuotta työkokemusta.

Oamk on tarjonnut Master-koulutusta jo 15 vuotta – aina sen kokeiluvaiheesta lähtien.

Master-koulutuksen juhlaseminaari järjestetään Oamkin Kontinkankaan kampuksella perjantaina 25.5.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.