Kumppanuus lisää opiskelijoiden hyvinvointia

0

Opiskelijat nähdään korkeakouluissa useasti palautteen antajina tai osallistujina sen sijaan, että he olisivat kumppaneita, jotka tasaveroisesti työskentelevät henkilöstön kanssa. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ovat Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) erinomaiset, ja kumppanuuskin osin toteutuu.

Marraskuun lopussa järjestettiin Wienissä European Quality Assurance Forum (EQAF), joka on vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen laatuun ja sen kehittämiseen liittyvä tapahtuma. Forum kokosi yhteen yli 500 asiantuntijaa ympäri Eurooppaa, minkä lisäksi osallistujia oli kaukaisimmillaan Pakistanista ja Myanmarista asti.

Opiskelijanäkökulma oli foorumissa vahvasti esillä monella tapaa, esimerkiksi opiskelijoiden monipuolinen osallistuminen kehittämistyöhön oli hivenen eri näkökulmista esillä useilla alustajilla eikä ihmekään. Laadunvarmistuksen periaatteet ja suositukset eurooppalaiselle korkeakoulutusalueelle (ESG, 2015) tuo opiskelijat vahvasti esille. Professori Tina Harrison esitteli Edinburghin yliopistossa opiskelijoiden kanssa tehtyä kumppanuusmallia.

Kuluttajasta kumppaniksi – sulkevatko nämä roolit pois toisensa?

Opiskelijan rooli vaikuttaa muuttuvan hitaasti. Edelleen opiskelija nähdään Harrisonin mukaan useasti kuluttaja-näkökulmasta esimerkiksi palautteen antajana. Hän voi olla myös osallistuja, joka voi kommentoida jotain tiettyä asiaa.

Palautteen antaminen ja kuuleminen ovat mielestäni tärkeitä asioita, jotta isolla opiskelijajoukolla on mahdollisuus kertoa näkökulmansa ja siihen on olemassa systemaattisia tapoja. On myös hyvä, että palautteen voi antaa anonyymisti.

Palautejärjestelmillä on oma tärkeä merkityksensä, mutta opiskelijat voivat kuitenkin olla myös suunnittelemassa kyselyjä ja analysoimassa tuloksia sen sijaan, että ainoastaan vastaavat. Näin aito vaikuttamisnäkökulma huomioidaan myös niissä.

Opiskelijan erilaiset roolit korkeakouluissa. Ääripäässä opiskelija nähdään kuluttajana, kun hän voi parhaimmillaan olla myös kumppani. (Tina Harrison 2018.)

Opiskelijoille on mielestäni hyvä mahdollistaa toimiminen eri rooleissa, minkä lisäksi on tärkeää, että heillä on tietoa siitä, miten eri tavoin he voivat vaikuttaa korkeakoulussa. Olemme Oamkissa halunneet tuoda opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia esiin, ja siinä työssä olemme hyödyntäneet eri kanavia, kuten info tv:tä ja sosiaalista mediaa, minkä lisäksi asia on ollut esille esimerkiksi ständillä Oamkin avajaisissa. Tätä työtä on tarpeen jatkaa edelleen ja miettiä samalla, miten edelleen parannamme opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä kehittämistyötä.

Kumppanuuteen sisältyy luottamus ja arvostus

Kumppanuusmalli tuo Tina Harrisonin mukaan useita hyötyjä. Se kasvattaa vastuullisuutta, luo yhteisöllisyyttä ja parempaa hyvinvointia sekä parantaa opiskelijoiden saavutettavuutta. Kumppanuusmallin voidaan hänen mukaansa nähdä vaikuttavan positiivisesti jopa työllisyyteen. Esimerkiksi yhteisissä projekteissa työskentely kehittää työelämässä tarvittavia taitoja. Korkeakoulu puolestaan hyötyy, kun asioihin saadaan mukaan aito opiskelijanäkökulma, jolloin voidaan tehdä aiempaa parempia ratkaisuja ja kestävämpiä malleja.

Kumppani nähdään kypsänä yhteistyön tekijänä, ja kumppanuuteen liittyy vahvasti keskinäinen luottamus ja arvostus. Edinburghin yliopistossa opiskelijoiden kanssa tehdään kumppanuussopimus. Se on otettu käyttöön viime lukuvuonna, mutta sitä on edeltänyt vuodesta 2011 lähtien sitoumus, jossa opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta osallistua muun muassa opetuksen kehittämiseen. Kumppanuussopimuksessa on kuitenkin edetty tätä vaihetta syvemmälle. Sopimuksessa kerrotaan tavat, joilla työskennellään yhteisesti ja määritellään painopisteet. Sopimus voidaan nähdä Harrisonin mukaan karttana, joka ohjaa sekä henkilöstön että opiskelijoiden työskentelyä.

Kehittäjäopiskelija on kumppani – voisiko heitä olla enemmän?

Meillä Oamkissa kumppanuusnäkökulma on huomioitu erityisesti Master-tutkinnoissa, joissa toimii kehittäjäopiskelijoita. He työskentelevät tiiviisti yhdessä opettajatiimien kanssa ja esimerkiksi koostavat palautetta pedagogisista ratkaisuista ja opinnoista. Kehittäjäopiskelijamallia ehdotettiin ulkoisessa auditoinnissa keväällä laajennettavaksi myös alempiin amk-tutkintoihin.

Kumppanuuden aito kehittäminen vaatii mielestäni molemminpuolista keskustelua ja sopimista. Edinburghin yliopiston toimintatavat voidaan nähdä hyvänä käytänteenä. He ovat tehneet kumppanuuden näkyväksi koko korkeakoulun tasolla, ja siihen on tehty myös monia toimenpiteitä.

Meillä Oamkissa on joitakin toimintamalleja jo olemassa, ja ne on todettu toimiviksi. Arvoperustassamme on vahvasti esillä yhteisöllisyys, mikä puoltaa opiskelijanäkökulman kehittämistä korkeakoulutasoisesti kumppanuutta kohti.

Arvostuksen näyttäminen tekoina lienee myös kilpailuvaltti korkeakouluun hakeuduttaessa.

Sari Ahvenlampi
laatuasiantuntija
Oamk

 

Lähteet:

Broadening the Scope of QA through Partnership with Students, Tina Harrison (University of Edinburgh): https://eua.eu/resources/publications/778:broadening-the-scope-of-qa-through-partnership-with-students.html (hakupäivä 28.11.2018).

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi 2018. Merja Heino, Johanna Anttonen, Tero Haapala, Kalle Korhonen, Anne Pohjus, Karl Holm, Kirsi Mustonen. Julkaisut 11:2018.

Standadrs and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Approved by the Ministerial Conference in May 2015. (Laatijat: European Association for Quality Assurance in Higher Education; European Students´Union; European University Association; European Association of Institutions in Higher Education yhteistyössä seuraavien kanssa: Education Internatiol; BUSINESSEUROPE; European Quality Assurance Register for Higher Education).

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.