Koulutuksen tavoitteena viestintä- ja vuorovaikutustaitoinen insinööri

0

Yritykset toivovat valmistuvien insinöörien olevan viestintä- ja vuorovaikutustaitoisia. Opiskelu ja työelämässä toimiminen ovat kiistämättä suurelta osin viestintää. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tekniikan aloilla viestintätaitoja opitaan työelämätilanteissa ja työelämää simuloivissa harjoituksissa, joita sisällytetään opettajatiimien toteuttamiin kokonaisuuksiin.

Ammattiosaaminen välittyy viestimällä

Opiskelun alkuvaiheessa tavoitteena on vahvistaa aikaisempia viestinnän taitoja ja kasvattaa viestintäosaamista ammattialan työelämätilanteiden mukaisesti. Esiintymistilanteita harjoitellaan monialaisissa opintojaksoissa ammattisisältöjä ja viestinnän taitoja yhdistellen. Esityksen sisältö voi olla rakentamisen, lvi-tekniikan tai konetekniikan perusteita; esittämisen näkökulmasta tavoitteena on oivaltaa ammattialan esiintymistilanteissa tarvittavia taitoja ja vahvistaa esiintymisvalmiuksia. Esitystilanteissa millä tahansa alalla insinööri jäsentää ja välittää tietoa, perustelee näkemyksiään ja valintojaan, pyrkii vaikuttamaan tai vaikkapa innostaa muutokseen.

Energiatekniikan 3. vuoden asiakasprojekti huipentuu työryhmän ratkaisun esittelyyn koulun aulassa messuständeillä. (Kuva: Veli-Matti Mäkelä)

Insinöörialoilla työskennellään tyypillisesti projekteissa. Opiskelijat osallistuvat ammattialan tuotekehitysprojekteihin ensimmäisestä opiskelusyksystä lähtien, ja opintojen aikana taidot kehittyvät projektityöskentelyn perusasioista kohti ammattialalla käytettyjä menetelmiä. Viestintätaidot ovat keskeisiä sekä työryhmän että koko projektin onnistumisen kannalta. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkovat ongelmatilanteita, antavat ja saavat palautetta, raportoivat ja dokumentoivat työskentelyään ja  esittelevät tuloksiaan. Myöhemmissä projekteissa saadaan kokemusta myös moniammatillisesta yhteistyöstä ja kansainvälisistä työryhmistä. Viestinnän opettajan kanssa tarkastellaan ja kehitetään eri vaiheiden projekteissa ryhmän sisäisen ja ulkoisen projektiviestinnän toimivuutta, palaverityöskentelyn tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä muistioiden ja dokumentaation laadukkuutta työyhteisön ja ammattialan teksteinä.

Tuleva insinööri viestii ja vaikuttaa työyhteisössään ja voi toimia myös esimiehenä. Siksi opintojen aikana perehdytään tyypillisiin työelämän viestintätilanteisiin, joiden suunnitteluun, läpivientiin ja jälkihoitoon liittyy sekä vakiintuneita käytäntöjä että lakiin perustuvia velvoitteita. Kun niiden käsittely vielä sijoittuu opinnoissa juuri ennen ensimmäisiä yrityksille tehtäviä projekteja ja sisältö rakennetaan yhdessä työlainsäädännön tai johtamisen opettajan kanssa, opiskelijalle hahmottuu hyvä käsitys työelämäviestinnän moniulotteisuudesta. Perinteisesti viestinnän opetukseen kuuluneet kokous- ja neuvottelutaidon opitkin yhdistyvät tässä vaiheessa hyvin sekä henkilökohtaisiin viestijän valmiuksiin että työyhteisön päätöksentekotapoihin.

Opiskelijat harjaantuvat viestimään sekä kasvokkain, etäyhteydessä että verkkoympäristöjen ja -työkalujen kautta. Työryhmä ohjelmoi 1. vuoden projektissaan pankkiautomaatin toimintoja ja käyttöliittymää. (Kuva: Tuula Hopeavuori)

Opinnäytetyö käyntikorttina työelämään

Opinnäytetyö tehdään tekniikan aloilla tyypillisesti yrityksen toimeksiantona, ja prosessin aikainen yhteistyö johtaa usein opiskelijan työllistymiseen. Työskentely sisältää viestinnän elementtejä aloituspalaverista tiedonhankintaan, raportin kirjoittamiseen ja viimeistelyyn sekä tulosten suulliseen esittelyyn. Näin opiskelija opintojensa loppuvaiheessa käyttää viestintätaitojaan, joita on nivottu opintojen eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Raportin kirjoittamisen aikana tekstinohjaaja auttaa valmistuvaa ammattilaista hänen tärkeimmän opiskelutekstinsä muotoutumisessa ja viimeistelyssä. Niin opiskelijan kuin työn sisällönohjaajankin kanssa keskustellaan esimerkiksi tekstin rakenteeseen, tekstilajiin, lähteiden käyttöön tai ammattialan kieleen liittyvistä seikoista. Lopputuloksena on julkaisuvalmis opinnäyteraportti, joka on samalla opiskelijan käyntikortti ja osoitus ammattialan osaamisesta.

Välineet muuttuvat, viestintä säilyy

Viestintä on yksi tekniikan opintojen ammattiaine, ja sen opiskelu alakohtaisiin aiheisiin yhdistettynä on opiskelijallekin mielekästä. Opetuksessa kuulostellaan jatkuvasti herkällä korvalla, mitä tarpeita työelämästä välittyy viestinnän opetuksessa käsiteltäviksi. Insinöörin työssä viestintä on aina mukana tavalla tai toisella, eikä sitä ilman voi toimia opiskelu- eikä työelämän tilanteissa.

Viestinnän opettajat ovat mielellään mukana suunnittelemassa yhteistoteutuksia mutta myös etunojassa miettimässä pedagogisia ratkaisuja verkko-opetukseen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Kasvokkaista viestintää ei haluta unohtaa, mutta uudet oppimis- ja työskentely-ympäristöt huomioidaan opetuksessa. Tulevaisuudessa tarvittavat taidot ovat keskeinen näkökulma kaikessa viestinnän opetuksessa.

 

Oamkin suomen kielen ja viestinnän lehtorit
Soili Fabritius, rakentamistekniikka
Tuula Hopeavuori, informaatioteknologia
Tuija Juntunen, konetekniikka
Pirjo Partanen, energia ja automaatio

JAA