Korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työelämän polulle

0

Maahanmuuttajien työllistymistä Suomen työmarkkinoille pyritään helpottamaan tarjoamalla heille koulutusta. Koulutus voi olla valmentavaa, joka tähtää korkeakouluopintoihin tai aiemman tutkinnon täydentämistä. Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttajille Pohjois-Suomen alueella.

Kävimme opettaja Pirkko Kukkohovin kanssa esittelemässä Oamkin tarjoamia palveluja kansainväliselle joukolle Raahen koulutuskeskus Brahessa. Osallistujina oli parikymmentä kotoutumiskoulutuksessa sekä Hyvä alku Raahessa -hankkeen tukipalveluissa mukana olevaa henkilöä. Pirkko esitteli maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita. Eri alojen koulutusmahdollisuudet kiinnostivat kuulijoita. He olivat kovasti kiinnostuneita myös suomen kielen taitonsa kehittämisestä. Suurin osa kuulijoista oli kielen oppimisen alkutaipaleella kotokoulutuksissa. Pirkko pyrki valamaan uskoa siihen, että ammatillinen kielitaito kehittyy täydennyskoulutuksen myötä ja että siihen on tarjolla tukea ja ohjausta. Kielitaitoa voi kehittää edelleen myös työelämässä.

Kielen oppimisessa on tärkeää lähteä ulos kotoa ja ulkoistaa oppimista luokkahuoneesta. Myös työllistymisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta on tärkeä luoda kontakteja sekä verkostoitua. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin voi tutustua pitempään maassa asuneisiin sekä suomalaisiin ihmisiin. On etsittävä tilaisuuksia ja foorumeita, joissa voi puhua ihmisten kanssa suomen kieltä. Koulutuksessa saa tärkeän pohjan kielitaidon rakentamiselle, mutta puhuminen ja kommunikointi ihmisten kanssa on kaikista tehokkain tapa oppia niin kieltä kuin kulttuuria.

Pirkko oli koonnut esimerkkejä korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista sekä heidän taustoistaan ja tavoitteistaan koulutuksen sekä työelämän suhteen. Esimerkeistä piirtyi konkreettinen kuva siitä, kuinka monipuolista osaamista maahanmuuttajien taustalta todella löytyy. Myös tapahtumaan osallistuneiden esittelyistä kävi ilmi, että monella heistä on korkeakoulututkinto.

SIMHE polku – joustavia polkuja korkeasti koulutetuille suomalaiseen työelämään

Ulkomailta tulleille korkeasti koulutetuille on ollut vähän tukea tarjolla, jotta he pääsisivät oman alan töihin Suomessa. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä pyritään edistämään SIMHE polku -hankkeessa. Nimi SIMHE tulee sanoista Supporting Immigrants in Higher Education.

Oulun ammattikorkeakoulu toteuttaa SIMHE polku -hanketta Pohjois-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille täydennyskoulutusta, jossa yhdistyvät osaamisen tunnistaminen, täydennyskoulutus sekä työelämän osaamistarpeet erityisesti tekniikan ja liiketalouden alalta. Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Kolmantena kumppanina on Karelia ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhtenä isona haasteena on sovittaa yhteen ulkomaisen koulutuksen omaavien työnhakijoiden ja työelämän osaamistarpeet, mihin täydennyskoulutuksella halutaan vastata. SIMHE polun avulla halutaan saada uudet osaajat joustavasti työelämään. Siksi täydennyskoulutukseen kuuluva harjoittelujakso työelämässä on tärkeässä roolissa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan työelämän alueellisia tarpeita. Hankkeeseen tarvitaan mukaan kumppanuusyrityksiä, jotka tarjoavat testialustan harjoitella osaamisen soveltamista työelämässä.

Täydennyskoulutuspolku ja sen toteutus

Käytännössä mallin toteutus tapahtuu prosessina, jossa ensin tehdään hakijalle alkukartoitus ja osaamisen tunnistaminen, jonka jälkeen laaditaan täydennyskoulutussuunnitelma. Hakijalla täytyy olla korkeakoulutusta ulkomailta ja työkokemus katsotaan eduksi. Suomen kielen taito olisi hyvä olla B-tasoa eli itsenäisen oppijan tasoa. SIMHE polkuun valitut osallistujat täydentävät osaamistaan liiketalouden ja tekniikan alan opintojaksoilla korkeakouluissa sekä tutustumalla työelämään. Koko koulutuspolun ajan osallistujat saavat ohjausta sekä tehostettua suomen kielen tukea.

Täydennyskoulutus voi sisältää esimerkiksi työnhaku- ja työelämävalmennusta, suomen kielitaidon kehittämistä, tutustumista yrityksiin sekä pienen paketin aikaisempaa osaamista täydentäviä liiketalouden tai tekniikan opintoja, omasta erikoistumisalasta riippuen. Opinnot ovat ammattikorkeakoulutasoisia ja niistä saa opintopisteitä. Koulutus suunnitellaan hakijalle sopivaksi ja se voi kestää esimerkiksi puoli vuotta.

Haku SIMHE polkuun on käynnistynyt toukokuussa 2019 ja se toteutuu jatkuvan haun periaatteella. Ensimmäisiä täydennyskoulutuksia päästään toteuttamaan syksystä 2019 alkaen. SIMHE polku -hankkeen toimiin voi osallistua vuoden 2020 loppuun asti. SIMHE-palvelut ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia.

Koulutusasiantuntija Terhi Mustakangas
Projektipäällikkö Pirkko Kukkohovi
SIMHE polku -hanke

JAA