Tuulet puhaltavat

0

Kun tuemme tuulivoimaa, mitä itse asiassa tuemme?

EU on asettanut uusiutuvan energian käytölle ns. 20-20-20 tavoitteen. Se tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä
tulisi EU:n energiankulutuksesta 20 % saada uusiutuvista lähteistä, EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 20 % sekä energiatehokkuutta lisätä 20 %. Suomi sai uusiutuvan
energian käytön tavoitteekseen 38 % vuoteen 2020 mennessä (lähde: TEM).

Niinpä meillä on panostettu tuulivoiman tuotannon lisäämiseen mm. takuuhintajärjestelmän eli syöttötariffin avulla, sillä tuulienergia sellaisenaan ei ole käyttökelpoinen eikä kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden.

Suomalaisessa järjestelmässä tuulivoimalle maksetaan 83,50 euron takuuhintaa megawattitunnilta. Vuoden 2015 loppuun asti korotettu takuuhinta on (105,30€/MWh). Sitä maksetaan maksimissaan kolme vuotta.

Takuuhinta innostaa ulkomaalaisiakin investoijia rakentamaan tuulivoimaa Suomeen, koska bisnes on riskitön ja tuotto varma.

Tuulivoiman ongelma on siinä, että energiaa syntyy vain, jos tuulee. Jotta säätilasta riippuva sekundaenergia on käyttökelpoista, se vaatii aina priimaussähköä, jolla varmistetaan jatkuva ja tasainen energian saatavuus.   Tanskassa tuulettomuus aiheutti ison saatavuusongelman. Siitä johtuen sähkön hinta kipusi 2 000 euroon /MWh. Minun taloudessani tällaisiin hintoihin ei ole varaa eikä elinkeinoelämäkään hyväksy hintaheittoja.

Suomessa helmikuussa 2010 sähkön hinta nousi hetkellisesti yli 1 000 euroon megawattitunnilta – talvipakkasella siis. Tosin ei tuulienergian vuoksi, mutta hintapiikit ovat nykypäivää syystä tai toisesta.

Lämmityksen osalta energian tarve on aika tasainen, mutta tuulienergian tuotto ei. Kehotan tutustumaan Fingridin sivustoon www.fingrid.fi /voimajärjestelmän tila. Tuulelle asetettu 6 TWh:n vuositavoite tuntuu kovalta. Luulen, ettemme saavuta sitä vaikka rannikollamme pyörisi tuulivoimaloita siivenkärjet lomittain. Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli tuulivoimakapasiteettia 197 MW ja näiden laitosten vuosituotanto on noin 400 GWh (lähde: TEM).

Tuulienergian tuotannossa ongelmaksi muodostuu myös säätövoima. Operatiiviseksi energiaksi tuulesta ei ole, toisin
kuin vesivoima on. Säännöstelyaltaat voidaan täyttää säädellen juoksutuksia, mutta tuulia emme voi ohjata.

Säätövoiman tarpeen kasvaessa tarve tyydytettäneen kivihiiltä käyttävillä lauhdevoimaloilla. Eli tukemalla tuulienergiaa kasvatamme fossiilisten polttoaineiden käyttöä? Tyytyvätkö ilman tukea toimivat energiantuottajat tyydyttämään tukia saavan kilpailijansa bisnestä pörssihinnoilla?

Viimekädessä kuluttaja maksaa takuuhinnan. 

Tuulienergian kotimaisuus on käymässä vaatimattomaksi. Hyvänä tavoitteena lienee ollut toive auttaa kotimaista teollisuutta. Halpatuonti aiheutti kotimaisen tuulivoimarakentajan konkurssin ja nyt maisemissa pyörivät ulkomaalaisvalmisteiset myllyt.

Suomen talvipakkasilla tuuli tyyntyy, vesi hyytyy, mutta tulitikku syttyy. Siksi kannatan bioenergiaa sen kotimaisissa muodoissa. Puuta, puukaasua, pellettiä, biokaasua ja turvetta.
Paikallisessa pientuotannossa sähkönsiirtomaksut jäisivät matalammiksi ja työ tuottaisi tulosta aluetalouksille.

Metsien hoitotöissä tuleva kuitu- ja sahapuuksi kelpaamaton puu tulisi hyödyntää energiakäytössä. Yksi kiintokuutio muuhun kelpaamatonta puuta on hakkeena noin 2,4 kuutiota.
Hakekuutio vastaa energiamäärältään 100 litraa polttoöljyä.

Suomi pääsee kyllä uusiutuvan energian tavoitteeseen, mutta toivottavasti ei hinnalla millä hyvänsä. Tuulienergian ja
kivihiilen liitto ei tunnu minusta mieluisalta. En vastusta tuulivoimaa, en vesivoimaa, en kotimaisia biopolttoaineita, mutta vastustan epätervettä kilpailua ja markkinoiden vääristymistä. Tarvitsemme pohjoisessa lämpöä ja sähköä, emmekä saa sen hinnalla kilpailla elinkeinoelämää kilpailukyvyttömäksi. 

MEP Eija-Riitta Korhola vertasi, että Greenpeace vastustaa käytännössä yli 90 %:a kaikista sähköntuotannon muodoista. Kannatan hajautettua monialaista kotimaista energiantuotantoa.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.