Tulevien opettajien taito- ja taideaineiden osaaminen huolettaa

1

Jokainen meistä ymmärtää varmasti koulunkäynnin tärkeyden lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta. Usein koulun käynnin hyödyllisyyttä kuitenkin perustellaan lähinnä teoreettisen tiedon saannin kannalta, eikä monikaan tule ajatelleeksi taito- ja taideaineiden tärkeää osuutta lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.

Taito ja taideaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Taito- ja taideaineiden tavoitteena on edistää oppilaiden kokonaisvaltaista ja identiteetin kasvua, jossa omat kokemukset, mielikuvitus ja luova kokeileminen luovat perustan opiskelulle. 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa taito- ja taideaineita on alettu integroimaan teoreettisempiin aineisiin ja ainerajoja on pyritty hälventämään. Tavoitteena tässä on ollut saada mukaan monimuotoisempia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista oppia asioita esimerkiksi luovuuden ja leikin avulla. Oppiaineiden integroinnissa ei ole tavoitteena myöskään ydinsisällön häivyttäminen.

Olemme huolissamme taito- ja taideaineiden opettamisen osaamisen tasosta. Lapsen ja nuoren saadessa riittävää taito- ja taideaineiden opetusta, antaa tämä nuorelle hyvän mahdollisuuden itsensä kehittämiselle, valintojen tekemiselle ja viihtyisämälle elinpiirille. Oppilaan altistuminen taiteelle on hyvin vahvasti hänen kotitaustastaan kiinni, jolloin koulu voi olla ainoa paikka,  jossa oppilas joutuu kohtaamaan taiteen ilmiönä.

Taito- ja taideaineiden opetus on vähentynyt peruskoulun lisäksi myös luokanopettajien koulutuksesta. Vähäisen osaamisen myötä opettajat kokevat taito- ja taideaineiden opettamisen haasteelliseksi. Tulevien opettajien taitotaso jää siis todella vaihtelevaksi. Suuri osa luokanopettajaopiskelijoista kokee opetussuunnitelman mukaisen musiikin opettamisen lähes mahdottomana, ja vain viidesosa kokee olevansa päteviä opettamaan musiikkia alakoulussa. Valmiudet taito- ja taideaineiden opettamiseen on usein saatu opettajankoulutuksen ulkopuolelta. Taitavat, erikoistuneet ja motivoituneet luokanopettajat innostavat ja motivoivat oppilaita luovuuteen, sekä kehittämään omia taitojaan.

Ihmisen ollessa kokonaisuus, mieli ja keho toimivat ja kehittyvät yhdessä. Taito- ja taideaineiden opettaminen vaativat osaamista ja  aineenhallintaa. Jotta tulevaisuudessa pystyttäisiin turvaamaan kaikille oppilaille tasavertainen, monipuolinen ja ammattitaitoinen taito- ja taideaineiden opetus, tulisi sen toteutukseen kiinnittää enemmän huomiota myös opettajankoulutuksessa.

 

Janna Korpilahti, Alina Rajala, Ville Saarinen, Julia Sihvonen

Luokanopettajaopiskelijat, taito- ja taideaine painotteinen linja

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Ihmisen kehittäminen kokonaisuutena on kasvatuksen lähtökohta. Sen sijaan jo taito- taideaineet voidaan jaotella kolmeen ryhmään.
    Liikunta ja kotitalous liittyvät ikuisesti fyysiseen kehitykseen. Musiikin ja kuvaamataidon haasteet taas suuntautuvat yhä enemmän kykyyn kulttuuri-ihmisenä laajentaa ja syventää omia taide-elämyksiä, omakohtaista harrastamista väheksymättä. Käsityöllä sen sijaan on vaikeuksia lunastaa omaa olemassaolon oikeutustaan. Perinteisen tehtävän kadottua sitä on perusteltu teknologiakavatuksena, käden ja silmän yhteistyön kehittäjänä jne.
    Suurin huoli lienee kuitenkin pedagogisten ja didaktisten taitojen hallinta. Konstrutivismin ja keinotekoisen ”inkluusiopedagogiikan” ylhäältä tullut vaatimus on ollut osaltaan kääntämässä oppimistulokset laskuun. Samalta suunnalta tullut vaatimus ”opetuksen loistoiminnan” lisäämisestä on vielä tuhoisampaa. Mikäli tuleville opettajille syntyy mielikuva, jossa suunnittelu, arviointi, raportointi ym. koetaan yhtä tärkeänä kuin oppilaan ja oppilasryhmän aito vuorovaikutteinen kohtaaminen, vahinko näkyy koulussa neljän vuosikymmenen ajan.