Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen tärkeää

0

Everybody is a genius. But if you judge a fish by it’s ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

 – Albert Einstein

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan opetettavien taitojen oppimisen vaikeutta lapsen ikätasoon nähden. Oppimisvaikeuksille voi olla joko perinnöllisiä tai kehityksellisiä syitä. On tärkeää tunnistaa ja tukea oppimisvaikeuksia jo varhaisessa vaiheessa, sillä ne vaikuttavat kognitiivisten taitojen kehittymiseen sekä koulumenestykseen. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää myös lapsen itsetunnon ja minäkuvan muodostumisen kannalta. Jos esimerkiksi lapsen kehitys ja oppiminen on hitaampaa kuin muilla, se voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen käsitykseen itsestään.

Erilaisia oppimisvaikeuksia

Oppimisvaikeuksia on monia erilaisia ja ne ilmenevät usein rinnakkaishäiriönä. Yleisin oppimisvaikeus on lukemiskyvyn häiriö, jota ilmenee 3–10 prosentilla Suomen väestöstä. Lukihäiriöt ilmenevät lukemaan oppimisen ja kielellisten valmiuksien hitaalla kehittymisellä. Yksi oppimisvaikeuksista on matemaattiset vaikeudet, jotka näkyvät vaikeutena laskea perusmatematiikkaa. Kielellinen erityisvaikeus voidaan jakaa puheen tuottamisen ja puheen ymmärtämisen häiriöön. Puheen tuottamisen häiriöön voi kuulua rajoittunut sanavarasto ja lauseopilliset virheet, kun taas puheen ymmärtämisen häiriöön liittyy kielellisen ilmaisukyvyn häiriöitä. Näille yhteisiä ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi tunne- ja käytöshäiriöt sekä tarkkaavuushäiriöt. Näihin tarkkaavuushäiriöihin kuuluu ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden oireyhtymä sekä ADD eli näkymättömämpi tarkkaavuushäiriö ilman yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Motoriset vaikeudet voivat ilmetä lapsen hieno- ja karkeamotoriikassa, esimerkiksi kirjoittamisen ja askartelun vaikeutena tai tasapainovaikeuksina.

Oppimisvaikeuksien yleisyys

Oppimisvaikeudet koskettavat suurta osaa väestöstä, sillä jopa 5–20 prosenttia väestöstä kärsii jostakin oppimisvaikeudesta. Yleisimmät oppimisvaikeuksista ovat luku- ja kirjoitustaidon häiriöt, jotka ilmenevät usein vasta lukemaan opetellessa. Kielellisiä erityisvaikeuksia on monentasoisia ja ne koskevat noin seitsemää prosenttia väestöstä. Matemaattisia vaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä ja motorisia haasteita ilmenee noin viidellä prosentilla. Oppimisvaikeuksien toteaminen varhaisessa vaiheessa olisi tärkeää, jotta lapsen kehitystä voidaan tukea oikeilla menetelmillä. On selvää, että jokaisella yksilöllä oppimisvaikeudet näkyvät eri tavalla ja siksi olisi tärkeää, että opetuksessa tarjottaisiin monipuolisesti oppimisen menetelmiä, joista jokaiselle löytyy itselle paras vaihtoehto oppia.

 

Hanna Hartikainen, Ella Inget, Roosa Jääskeläinen ja Ella-Tuuli Kanniainen

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA