Ope, ossaakko nää puuttua kiusaamisseen?

2

Koulukiusaamiseen puuttuminen on tärkeä osa opettajan työtä. Mutta minkälaisia keinoja opettajalla on nykypäivänä käytössään?

1. Ennaltaehkäise

Luo luokalle selkeät säännöt, joiden tekemiseen myös oppilaat pääsevät osallistumaan. Oppilaiden kanssa pitää käydä läpi se, mikä on kiusaamista. Kiusaamisesta pitää puhua avoimesti oppilaiden kanssa. Luokan yhteiset säännöt ovat hyvä tukipilari myönteisen ilmapiirin luomisessa.

Ryhmäytä luokkaa säännöllisesti. Mukavat leikit koulupäivän aikana tai sen päätteeksi tukevat luokan myönteistä ilmapiiriä. Oppilaiden täytyy oppia toimimaan luokassa kaikkien kanssa yhteistyössä.

Huomio kaikkia oppilaita mahdollisimman tasapuolisesti. Tasapuolinen huomiointi herättää oppilaissa kuulluksi tulemisen tunteen ja luo luottamusta sinun ja oppilaiden välille. Oppilaat huomaavat herkästi, jos opettaja osoittaa toisille enemmän huomiota kuin toisille. Kilpailu opettajan huomiosta ei paranna luokan ilmapiiriä.

2. Huomaa

Tee yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta huomaat kiusaamisen. Koulun muu henkilökunta näkee saman oppilasryhmän eri tilanteissa ja voi näin avata uusia näkökulmia. Myös oppilaiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Kiusattu kertoo kiusaamisesta mieluiten vanhemmilleen tai huoltajilleen.

Osallista oppilaat huomaamaan kiusaaminen. Kiusaamista voi tapahtua tilanteissa tai tavoilla, joita opettajan on itse vaikea huomata. Esimerkiksi kiusaamista ja kaverisuhteita koskevat kyselyt voivat auttaa ongelmien huomaamisessa.

Tunne oppilaasi. Oppilastuntemus on luokanopettajan tärkeä tehtävä. Ristiriitatilanteissa ei saa kuitenkaan tehdä liian nopeita johtopäätöksiä, vaan kuulla oppilaiden oma puoli asioista. Opettajan on tärkeä tuntea oppilaansa ja ymmärtää, mikä on osa normaalia vuorovaikutusta ryhmässä ja mikä ei.

3. Puutu

Puutu kiusaamiseen välittömästi. Tilanteeseen pitää puuttua sen vaatimalla vakavuudella. Jos kiusaaminen jatkuu, eikä siihen puututa, se on uhka sekä kiusatulle että kiusaajalle. Kiusaaja voi jatkaa kiusaamista myös myöhemmin elämässä, jos siihen ei puututa. Kiusaamiseen puuttuminen on viesti myös muulle luokalle siitä, että olemme vastuussa toinen toisistamme ja että jokaista ihmistä on kohdeltava kunnioittavasti.

Toimi kiusaamistilanteessa koulun kiusaamisen vastaisen toimintamallin mukaan. Päivi Hamarus (2008) nostaa teoksessaan Koulukiusaaminen huomaa, puutu ja ehkäise sen, että koululla tulee olla selkeä kiusaamisen puuttumismalli, joka on koko kouluyhteisön hyväksymä ja yleisesti tiedossa. Muista ettet ole kiusaamistapauksen kanssa yksin, vaan kiusaaminen on koko koulun asia.

Muista kodin ja koulun yhteistyö kiusaamistapauksen ilmettyä. On tärkeää, että molempia osapuolia kunnioitetaan ja tiedostetaan että yhteistyöllä päästään parhaimpaan lopputulokseen.

4. Tarkkaile

Älä unohda kiusaamistapausta. Kiinnitä erityistä huomiota kiusaajan ja kiusatun käytökseen sen jälkeen, kun kiusaaminen on käsitelty. Kiusaaminen voi helposti siirtyä piilokiusaamiseksi, jota opettajan on vaikea huomata. Tarkalla havainnoinnilla ja oppilaantuntemuksella tämä on kuitenkin mahdollista.

Jos kiusaaminen ei lopu, puutu kiusaamiseen uudestaan ja arvioi uudelleen, minkälaisilla keinoilla kiusaaminen saataisiin loppumaan.

 

Hanna Rahko, Taimi Peltola, Enni Jääskö, Tiina Törrönen

Kirjoittajat ovat erityispedagogiikan opiskelijoita.

Teksti on syntynyt kieli– ja viestintäkoulutuksen viesti ja vaikuta kurssilla.

 

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. No arvoisat erityispedagogiikan opettajat pääsevät kyllä toteuttamaan näitä hienoja sääntöjään ihan itse sinne peruskoulumaailmaan kun valmistuvat ja ehkä jo ennen sitä.

  2. Mutta kuka puuttuu opettajan kiusaamiseen ja eriarvoiseen käytökseen oppilaitaan kohtaan?
    Opettajan ammattietiikan pettäminen oman asiallisen käytöksensä puolesta suhteessa oppilaisiin vaikuttaa olevan edelleenkin arkipäivää uutisoitujen oikeustapausten perusteella. Esimerkiksi: käräjäoikeuden sakkotuomio pertunmaalaiselle opettalle, vuonna 2012; käräjäoikeuden sakkotuomio Raision Vaisaaren koulun opettajalle, vuonna 2010; käräjäoikeuden sakkotuomio raumalaiselle tarkkailuluokan opettajalle, vuonna 2004; käräjäoikeuden sakkotuomio joensuulaiselle opettajalle, vuonna 2011; käräjäoikeuden sakkotuomio vesantolaiselle opettajalle, vuonna 2010; käräjäoikeuden sakkotuomio Nummi-Pusulan Hyrsylän koulun entiselle rehtorille, vuonna 2005; eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen moitteet Siuntion erään koulun entiselle rehtorille ja Siuntion kunnan sosiaalitoimelle vuoden 2004 tapahtumiin liittyen (oppilaan sulkeminen kassakaappiin); jne.
    -minunkin kouluissani oli aina NOLLATOLERANSSI kiusaamistapauksissa,eli niihin ei puututtu,ja eräs opettaja kiusasi kansa,ja ammattikoulussa.