Motivaation merkitys musiikin opiskelulle

0

Motivaatiolla tarkoitetaan halua ja kiinnostusta tehdä tai oppia uusi asia. Musiikissa tämä usein tarkoittaa soittamisen tai laulamisen oppimista. Kuin myös instrumenttien soittamisessa, myös teorian opiskelussa motivaatiolla on suuri merkitys.

Motivaatio voi tulla itsestä, jolloin ihminen omasta tahdostaan alkaa tehdä uutta asiaa. Siinä ei ole varsinaisia palkkioita eikä rangaistuksia ja oma halukkuus sekä edistyminen lisäävät tahtoa jatkaa sen tekemistä. Jos motivaatio on sisäistä, se on yleensä myös pitkäkestoista ja tästä syystä usein myös pysyvää.

Kun oppilas lukee kokeeseen saadakseen hyvän arvosanan, on kyseessä ulkoinen motivaatio. Ulkoinen motivaatio on riippuvainen ympäristöstä ja siihen linkitetään palkkioita ja rangaistuksia. Halu tehdä asiaa on riippuvainen ympäristön ärsykkeistä, ja tästä syystä motivaatio on usein lyhytkestoista. Kun oppilas palauttaa kokeen opettajalle, hänen kiinnostuksensa asian opiskeluun lakkaa, sillä tässä kohtaa arvosanaan ei voi enää vaikuttaa. (Eivola & Laitinen, 2010, s. 24-25.)

Motivaatioon vaikuttavat häiriötekijät

Motivaatiota voivat häiritä lukuisat tekijät. Negatiiviset oppimiskokemukset ovat yleisiä syitä oppilaan heikkoon motivaatioon, ja opettajan antama negatiivinen palaute voi laskea voimakkaasti oppilaan opiskelumotivaatiota. Jotta tältä vältyttäisiin, musiikinopettajien tulisi olla kannustavia ja itsekin innostuneita musiikista. Luokkatovereiden, opettajien ja koulun ulkopuolisten kavereiden asenteet vaikuttavat lapsen asenteiden muokkautumiseen erityisesti peruskouluvaiheessa ja ennen sitä. Lapset ja erityisesti nuoret pyrkivät mukautumaan ryhmän normeihin samalla peittäen omat todelliset mieltymykset. (Eivola & Laitinen, 2010, s. 28–29.)

Väliin jääneet harjoittelukerrat voivat laskea motivaatiota, sillä oppilaalle voi jäädä päälle “vältä kaikki tai ei mitään”-ajattelutapa, jolloin muutkin harjoittelukerrat voivat helposti jäädä välistä (Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy: Motivaatio).

Muun ympäristön vaikutus motivaatioon

Ympäristö vaikuttaa motivaation määrään muuallakin kuin tunnilla. Perheen kannustus ja myönteinen suhtautuminen musiikin oppimiseen tukevat matkaa kohti päämäärää. Vanhempien asenteet, sitoutuneisuus ja kiinnostus ylläpitävät nuoren motivaation säilymistä, tukevat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä itsenäisyyden kokemuksia, jotka edistävät motivaation lisääntymistä sekä motivoitunutta toimintaa. Nuorelle musiikin oppijalle on tärkeää, että vanhemmat käyvät esimerkiksi konserteissa. (Eivola & Laitinen, 2010, s.30.)

Muiden musiikista kiinnostuneiden seuraan hakeutuminen kannustaa ja voi antaa tukea esimerkiksi hankalien teoreettisten asioiden ymmärtämisessä (Suomen Mielenterveysseura: Motivaatio saa liikkeelle). Myös opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on merkittävää, sillä vääränlaiset toimintatavat sekä hyvän vuorovaikutussuhteen puuttuminen voivat olla keskeisessä asemassa motivaation heikkenemisessä.

Onko lahjakkuudella merkitystä?

Kuten ihan minkä tahansa asian harjoittelussa, myös musiikin opiskelussa törmätään usein kysymykseen siitä, kumpi merkitsee enemmän, harjoittelu vai motivaatio. Usein kuullaan väitteitä siitä, kuinka vain lahjattomat treenaavat ja kuinka lähes olemattomalla työmäärällä on päästy pitkälle. Joillakin ihmisillä musikaalisuus voi tulla veressä musikaalisesti lahjakkaiden vanhempien johdosta, mutta myös täysin nollasta on mahdollista ponnistaa musiikkimaailman huipulle.

Jos verrataan musikaalisesti lahjakasta ja “lahjatonta” lasta keskenään, lahjakas lapsi tietenkin oppii soittamaan tai laulamaan nopeammin. Kuitenkin toinenkin lapsi voi motivaation ollessa korkealla yltää samalle tasolle.Usein tasoerojen tasaantuminen tapahtuu pidemmällä aikavälillä ja voi viedä vuosia, että helposti oppiva ja itse kaiken kantapään kautta opetellut ovat samalla viivalla.

Paras mahdollinen yhdistelmä menestyksen kannalta olisi kuitenkin se, että lahjakkaalla oppijalla olisi korkea motivaatio. Usein tämä toteutuukin, sillä vanhemmat kannustavat mielellään lapsiaan samanlaisten harrastusten pariin kuin mitä he itsekin ovat tehneet. Näin ollen musikaaliset vanhemmat kannustavat lapsiaan erityisesti musiikkiharrastuksiin ja perheen tuoma kannustus ruokkii motivaatiota ja päämääräsuuntautunutta käyttäytymistä. (Eivola & Laitinen, 2010, s. 25.)

Miksi ja miten motivaatiota ylläpidetään?

Motivaation ylläpitäminen on usein haastavaa ja edellyttää tarpeeksi vahvan motiivin, jotta päämäärän tavoittelu olisi mielekästä. Musiikin opiskelussa tavoitteiden tulisi olla jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisia, jotta liian korkea tai matala taso ei vaikuta negatiivisesti motivaatioon. Kehitys ja motivaatio kulkevat käsi kädessä ja tukevat toinen toisiaan.

On muistettava olla itselle armollinen, eikä vaatia itseltään epärealistisia tuloksia. Kannusteet, kuten välietapit, auttavat näkemään tavoitteet konkreettisempina. Tärkeintä musiikin oppimiseen motivoinnissa on muistaa oppilaiden yksilöllisyys. Tuloksia syntyy vain, jos tavoitteisiin pystyy sitoutumaan. (Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy: Motivaatio.)

Effe, Elsa, Ilmonen, Emma, Luhtavaara, Laura, Paulow, Maija ja Pyörälä, Henri

Kirjoitus on syntynyt opintoihin kuuluvalla Viesti ja vaikuta -kurssilla.

Lähdeluettelo:

Eivola, S. & Laitinen, S. (2010) 5.-6.-luokkalaisten motivaatio musiikintunneilla. Tampereen yliopisto.

Motivaatio. Terveysverkko. Haettu 13.9.2018 osoitteesta https://www.terveysverkko.fi/tietopankki/terveysliikunta/motivaatio/

Motivaatio saa liikkeelle. Suomen Mielenterveysseura. Haettu 13.9.2018 osoitteesta https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/motivaatio-saa-liikkeelle

JAA