Millaista sukupuolikasvatusta sinä haluat toteuttaa opettajana?

3

Millaisia ajatuksia sukupuolikasvatus herättää sinussa opettajana ja kasvattajana? Tunnistatko näiden ajatusten ja omien kasvatuskäytäntöjesi taustalla vallitsevat arvot? Olemme itse huomanneet, ettei omia arvoja tule usein pohdittua. Tämä olisi kuitenkin todella tärkeää, sillä opettajan arvot ja ajatusmallit heijastuvat oppilaisiin. Myös opettajan sanoilla, eleillä ja kasvatuskäytännöillä on vaikutusta oppilaiden kasvuun ja kehitykseen. Oman toiminnan reflektointi sekä käytännön taustalla vallitsevien arvojen, asenteiden ja motiivien tiedostaminen on osa opettajan ammattitaitoa.

Sukupuolikasvatukseen on olemassa monia eri malleja, joista ehkä tunnetuimpina konservatiivinen ja sukupuolisensitiivinen edustavat hyvin erilaisia näkemyksiä. Pitkään vallinneessa konservatiivisessa kasvatuskäytännössä ajatellaan, että on olemassa vain kaksi syntymässä määriteltyä sukupuolta, joiden mukaan tulee kasvattaa. Tällainen stereotyyppinen kohtelu saattaa johtaa liian tiukkoihin sukupuolirooleihin, jotka voivat tuntua joistain lapsista ahdistavilta. Sukupuolen moninaisuus on lisääntynyt ja siitä puhutaan entistä avoimemmin. Konservatiivinen sukupuolikasvatus ei kuitenkaan anna kovin hyvin tilaa sukupuolen moninaisuudelle ja sen toteutumiselle. Toisaalta tämä kasvatustapa on johdonmukainen ja määrätietoinen. Lapsi voi tämän johdosta kokea vähemmän hämmennystä sukupuoli-identiteettinsä suhteen, kun hänelle pienestä pitäen ilmaistaan selkeät sukupuolierot ja kerrotaan lapsen oma sukupuoli.

Nykypäivänä konservatiivista mallia haastanut sukupuolisensitiivinen kasvatus on saanut yhä enemmän kannatusta ja tukea. Tässä mallissa olennaista on sukupuoliin liittyvien oletusten ja normien tunnistaminen sekä niiden purkaminen. Tavoitteena on jokaisen lapsen yksilöllinen ja tasavertainen kohtelu, jolloin kaikki sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen moninaiset ilmaisun tavat tulevat yhdenvertaisesti mahdollisiksi ja nähdyiksi. Lapset siis saavat olla sellaisia, millaisiksi itsensä kokevat. Monia voi myös helpottaa, että nykyään sukupuolen moninaisuudelle löytyy omat nimensä ja käsitteensä. Tällöin henkilöt, jotka tahtovat määritellä itsensä tai sukupuolensa, mutta eivät koe olevansa tyttöjä tai poikia, saavat mahdollisuuden kuulua johonkin ryhmään. Sensitiivistä sukupuolikasvatusta voidaan kritisoida siitä, että se saattaa aiheuttaa hämmennystä lapsen sukupuoli-identiteetin kehittymisen vaiheessa.

Voi olla haastavaa toteuttaa vain yhtä sukupuolikasvatusmallia ja toisaalta voidaan myös pohtia, onko tiukka rajan veto mallien välille edes tarpeellista. On hyvä huomata, ettei kummankaan kasvatuskäytännön äärimmilleen vieminen välttämättä johda positiivisiin seurauksiin. Joustavuus ja kyky kohdata jokainen oppilas yksilönä on osa opettajan ammattitaitoa. Oleellista on myös omien arvojen ja ajatusmaailman reflektointi, sillä näin ollen omaa suhtautumistaan sukupuolikasvatusasioihin voi tarpeen tullen muuttaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sukupuolikasvatukselle on haastavaa asettaa vain yhtä toimintamallia, sillä se perustuu aina arvoihin ja mielipiteisiin. Jokaisen olisi pyrittävä ymmärtämään ja kunnioittamaan toisen arvoja ja mielipiteitä, vaikka ei itse olisikaan asiasta samaa mieltä. Pystytkö sinä siihen?

 

Elina Jokinen, Julia Valta, Iida Isotalo, Neea Ahola

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla viestinnän kurssilla.

JAA

3 KOMMENTTIA

  1. Asia on täynnä vihervasemmistolaista hapatusta.On vain tyttöjä ja poikia.Nyt on vielä aikaa pelastaa lapset homoudelta,lespoudelta,ja sukupuolenvaihtamiselta.Lakimuutosta ei tule sallia.

    Jos sateenkaari liike saa tavoitteensa läpi ja Suomen lait muutetaan heidän suunnitelmiensa mukaan, niin sukupuolen voi kukatahansa vaihtaa makunsa mukaan. Sellaisessa tilanteessa, miehellä voi olla naisen henkilöllisyystodistus. Mikä aiheuttaa sen, että seksuaaliset pedot voivat vaihtaa sukupuolensa naiseksi, ja päästä lasten ja naisten puku ja sauna-tiloihin laillisesti toteuttamaan haaveitaan. Viranomaisen voimatta puuttua asiaan.

    Olkaamme järkeviä, ja säilyttäkäämme yhteiskunnan normaalit seksuaali ja sukupuolikäsitteet. Ei langeta vihervasemmiston propakandaan ja mediapeliin, jossa vedotaan tunteisiin. Pidetään päät kylmänä. Hyvä pysyy hyvänä ja huonosta ei tule hyvää, edes suklaakuorrutuksella. Tämä edellyttää sitä, ettemme anna periksi painostuksen edessä, vaan äänestämme sellaisten lakien puolesta, jotka säilyttävät normaalin seksuaalisuuden ja biologian mukaiset normaalit sukupuolet.

  2. Kiitos Elite. Tosi asiaa uskallat kirjoittaa. Pidetään vielä mielessä se, että Suomen laki tuntee vain miehen ja naisen sukupuolet. Nykyvouhotus on jo saanut useisiin kaavakkeisiin jonkun muun vaihtoehdon. Siis täysin lain vastaisesti.
    Jos tämä nykyinen vihervasemmiston pelottelupolitiikka saa jatkua, niin korona-vitsaus on vielä kevyttä ruoskaa siihen nähden mitä on vielä tulossa.