Luetaanko teillä satuja?

0

Sadut ja tarinat ovat aina kuuluneet kulttuuriimme ja lapsuuteemme. Niiden lukemista pidetään lähes itsestäänselvyytenä: kaikkihan kirjoja lukevat lapsilleen! Näin ei kuitenkaan ole. Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan vain 25% vanhemmista lukee lapsilleen satuja. Tutkijoiden mielestä luku on huolestuttava, koska lukemisella on useita positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Satujen lukemisella on suurempi merkitys lapsen koulumenestykseen, kuin sosioekonomisella taustalla. Lisäksi lukeminen ehkäisee myöhempää syrjäytymisen riskiä. Yhä useammat vanhemmat antavat lapselleen iltasadun lukemisen sijaan käyttöön älylaitteen. Lapsi kuulee paljon puhekieltä, joten kirjakielen kuuleminen satujen kautta on tärkeää kielen kehityksen kannalta. Viime aikoina on ollut paljon esillä tutkimukset lasten heikentyneestä luku- ja kirjoitustaidosta. Lukutaidon heikkenemiseen ovat vaikuttaneet lukemisen vähäisyys ja älylaitteiden runsas käyttäminen. Jo 15 minuutin iltasatu vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen.

Satujen lukeminen vaikuttaa merkittävästi lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Sadut ja tarinat moninkertaistavat lapsen sanavarastoa, mikä edesauttaa lapsen ja vanhemman keskustelua satujen pohjalta ja näin ollen kehittää lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutussuhdetta. Tutkijat ovat arvioineet, että alle kolmivuotiaan lapsen perheessä säännöllinen lukeminen on antanut lapselle jo yli 20 miljoonaa sanaa enemmän, kuin perheessä, jossa ei lueta ollenkaan. Satujen lukeminen siis antaa roimia mahdollisuuksia muun muassa sanavaraston kehitykselle, ja näin auttaa puhumaan oppimisessa. Laaja sanavarasto taas auttaa lasta tunneilmaisussa.

Sadut antavat lapselle oivan tilaisuuden hypätä pois arjen tilanteesta ja kehittää mielikuvitusta. Satumaailman kautta lapsi voi käsitellä omia tunteitaan ja peilata arkipäivän tilanteita ja ongelmia satujen tapahtumiin. Lapsen ja aikuisen väliselle keskustelulle on tärkeä antaa mahdollisuus, sillä jotkin asiat saattavat jäädä askarruttamaan lasta. Opettavainen tarina kiusaamisesta luo tärkeitä keskustelunaiheita lapsen ja aikuisen välille. Nämä keskustelut vaikuttavat lapsen käsitykseen sadun ilmiöstä ja samalla kehittävät lapsen ja aikuisen välistä suhdetta. Erilaisista aiheista puhuminen lapsen kanssa satuja hyödyntäen auttaa lapsen emotionaalisten taitojen kehityksessä. Perheen yhteinen satuhetki on kaikkien kannalta hyväksi: se luo tärkeän kokemuksen yhdessäolosta, kehittää vanhemman ja lapsen suhdetta sekä luo mielenkiinnon tulevaan lukuhetkeen.

Varhaiskasvatuksen opiskelijoina haluaisimmekin, että lasten kanssa nyt tai tulevaisuudessa työskentelevät tiedostaisivat satujen ja tarinoiden laajan merkityksen lapsen vuorovaikutustaitojen kehitykselle. Lisäksi toivoisimme, että varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ottaisivat tehtäväkseen lukea ja käyttää satuja ja tarinoita osana työtään lasten kanssa, sillä tällä tavalla yhä useampi lapsi saisi mahdollisuuden kuulla ja kokea satujen maailman. Aikuisen luoma esimerkki kirjojen parissa sekä lapsen mahdollisuus tutkia itse kirjoja lisää lapsen mielenkiintoa satujen maailmaan. Turvallinen ja vastavuoroinen lukukokemus lapsen ja aikuisen välillä antaa lapselle paljon enemmän, kuin vain hetken viihdettä, sillä on suuri merkitys lapsen elämään ja kehitykselle.

Digitaaliset äänikirjat ovat kasvattaneet suosiotaan viimeisten vuosien aikana. Tarjolla on useita puhelimeen ja tableteille ladattavia maksullisia kirjasovelluksia, joissa kirjoja voi lukea e-kirjana tai kuunnella äänikirjana. E- ja äänikirjasovellukset sisältävät myös lastenkirjoja, joka tarjoaa lapsille uusia mahdollisuuksia kuunnella ja lukea satuja. Pohdimme, voisiko digitaalisten kirjojen suosio saada aikaan sen, että ihmisten kiinnostus myös perinteisiä kirjoja kohtaan kasvaisi.

 

Teksti on tuotettu opintoihin kuuluvalla Viesti ja vaikuta -kurssilla.

Maria Karvonen, Jenna Kähkönen, Elina Kotila ja Tiia Karjalainen
varhaiskasvatuksen opiskelijat, Oulun yliopisto