Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa

0

Lapsena kiusatuksi tulleella on todettu olevan suurempi riski sairastua psyykkisesti myöhemmässä elämässä. Kiusaamisella on pitkäkestoiset ja vakavat seuraukset.  Varhaiskasvatuksessa tapahtuvalla kiusaamisella on todettu olevan yhteys myös koulukiusaamiseen. 6 –vuotiaista lapsista noin 70% osallistuu varhaiskasvatukseen, joten varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Sosiaalisten taitojen kehittäminen on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Mistä sosiaaliset taidot opitaan?

Liisa Keltikangas-Järvisen (Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, 2010  mukaan lapset eivät opi itsekseen sosiaalisia taitoja vaan heitä täytyy opettaa ja ohjata. Lapsen pitäisi saada kokemusta mahdollisimman erilaisista sosiaalisista suhteista. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä taitoja esimerkiksi koulumaailmassa ja työelämässä.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että varhaiskasvattaja havainnoi lasten toimintaa ja leikkejä. Varhaiskasvattajan tehtävänä on tunnistaa  -toivottuja toimintatapoja, esimerkiksi leikistä poisjättämistä ja ohjata lasta hyväksyttäviin toimintatapoihin, kuten toisten huomioimiseen leikeissä.  Lapset tarvitsevat kasvattajan tukea sosiaalisiin tilanteisiin. Siksi aikuisen onkin tärkeää olla johdonmukainen ja puuttua tilanteisiin aina, kun lapsi toimii väärin.

Mikä on aikuisen rooli?

Aikuisen roolimalli on tärkeässä osassa yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisessä, koska lasten mielikuvat toisista lapsista pohjautuvat usein aikuisten asenteisiin ja puheisiin. Kun lapsi näkee aikuisen toimivan tietyllä tavalla, hän saattaa omia itselleen saman mallin. Näin lapsi oppii, kuinka asioita hoidetaan ja kuinka ongelmista selvitään. Esimerkiksi kiusaaminen voi olla opittua käytöstä. Varhaiskasvattajien tulisikin pohtia, millaisena roolimallina haluaa olla lapsille. Heidän tulee myös kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla ja mitä juttelevat lapsista tai muista ihmisistä lasten läsnä ollessa.

Yhteenveto

Useimmat päiväkoti-ikäiset lapset viettävät päiväkodissa suurimman osan päivästään, joten varhaiskasvattajien rooli lasten kasvatuksessa on merkittävä. Varhaiskasvattaja voi vaikuttaa kiusaamiseen päiväkodissa puuttumalla kiusaamistilanteisiin, opettamalla sosiaalisia taitoja lapsille sekä olemalla itse esimerkkinä sosiaalisissa tilanteissa.

 

Kirjoittajina ovat Tiina Rautakoski, Eveliina Kosola ja Tiia Ohtonen varhaiskasvatuksen opiskelijat Oulun yliopistosta.

Teksti on tuotettu kieli- ja viestintäkoulutuksen suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

 

JAA