Kaikista tunnetaitureita

0

Ihmisen, niin aikuisen kuin lapsenkin, käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavat voimakkaasti tunteet. Lentokoneen happinaamarisääntö pätee tunnekasvatukseenkin niin, että aikuisen pitää olla tunneasioidensa kanssa sinut, hänen pitää ne itsessään tunnistaa ja vieläpä osata itsesäätelyn avulla niitä käyttää ja ohjata. Sitten aikuinen pystyy tunnetaitoja lapselle sanoittamaan, opettamaan ja esimerkin kautta myös näyttämään. Aikuisen tärkeä tehtävä on myös opettaa lapselle, että kaikki tunteet ovat ihan normaaleja ja että ihmisellä on erilaisia keinoja säädellä tunteita, eli itsesäätelyäkin pitää tässä asian yhteydessä opettaa.

 

Tunteita on tärkeä oppia tunnistamaan ja nimeämään lapsena, mutta myös aikuisena meistä on mahdollista tulla tunnetaitureita. Runsas tunteisiin liittyvä sanavarasto edesauttaa tunteiden käsittelyä. Lisäksi tunteiden voimakkuuden ja keston säätely on tärkeä taito oppia. Hyvien tunnetaitojen avulla pärjäämme sosiaalisissa tilanteissa paremmin ja pystymme joustavaan vuorovaikutukseen ympäristömme kanssa. Erityisesti vaikeat tunteet, kuten viha, suru ja pettymys, ovat tärkeässä roolissa sosiaalisissa tilanteissa. Siksi on tärkeä opetella näiden tunteiden näyttämistä ja säätelemistä. Keskittymällä ja vahvistamalla positiivisia ajatuksia pystymme vaikuttamaan itsemme hyväksymiseen sekä itsevarmuuteen.

 

Tunteiden säätely kehittyy pitkälti lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksessa. Lapsi havainnoi, miten vanhempi käyttäytyy sekä ilmaisee tunteitaan ja päättelee tätä kautta, miten tunteisiin kannattaa suhtautua. Vanhemmat siis opettavat lapsilleen tunteisiin asennoitumista omalla esimerkillään. Lapsen ja vanhemman välisellä vuorovaikutus- ja kasvatustyylillä sekä toimintatavoilla ja kasvatuskäytännöillä on suuri merkitys lapsen tunteiden säätelyn kehittymiselle.

 

Pienelle lapselle opetetaan tunteita sillä hetkellä, kun tunnetila on lapsella päällä. Esimerkiksi kun lapsi on suuttunut, aikuinen kertoo lapselle tämän olevan suuttunut. Aikuinen toteaa, että on hyväksyttävää suuttua. Pieni lapsi oppii vain, kun hänellä on kokemus tunteesta sekä nimi tunteelle. Kuvasta tai näytelmästä pieni lapsi ei voi oppia esimerkiksi vihan tunnetta, vaan oppiakseen lapsi tarvitsee saatavilla ja tukena olevan aikuisen juuri silloin, kun hän kokee tunteita oikeissa tilanteissa.  Tunteissa tapahtuvat muutokset heijastuvat lapsen käyttäytymiseen, minkä vuoksi aikuisen tulisi muistaa lasta ohjatessaan ja kasvattaessaan, että kun lapsi oppii hillitsemään kielteisiä tunteitaan, hänen lähiympäristönsä häiritseväksi kokema käyttäytymisensä yleensä vähenee.

 

Vinkkejä lasten tunnetaitojen tukemiseen

– Lasten kanssa keskustellaan saduista, loruista ja tarinoista: Miltä henkilöistä ja hahmoista tuntuu? Miten tunteet saavat heidät toimimaan? Miten jokin asia on pyritty ratkaisemaan?

– Lapsia ohjataan tunnistamaan kehossaan ero jännityksen ja rentouden välillä rentoutusharjoitusten avulla. Tämä auttaa lapsia myös omien tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä. Lasten kanssa on hyvä käyttää mielikuvia (esimerkiksi jäykkä kuin robotti, valuva kuin hiekka) tukemaan kehoharjoitteita.

– Lapsen havaittavia tunnetiloja sanoitetaan, esimerkiksi ”Vaikuttaa siltä, että nyt sinua harmittaa jokin” tai ”Näyttää siltä, että olet innostunut tästä pelistä”.

– Aikuinen sanoittaa lapselle omaa toimintaansa ja kertoo omista tunnetiloistaan, miksi jokin asia ilahduttaa tai huolestuttaa.

– Ristiriitatilanteiden jälkeen keskustellaan siitä, mitä tapahtui, miltä osapuolista tuntui missäkin vaiheessa, mikä meni pieleen ja mitä opittiin.

– Lasten kanssa yhdessä mietitään keinoja, kuinka toimia voimakkaan tunteen herättyä tai kuinka helpottaa tunnetilaa.

– Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sopivia leikkejä on julkaistu esim. Leikkipankki-verkkosivustolla https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/haeleikit

 

Tämän verkkotekstin ovat laatineet varhaiskasvatuksen opiskelijat Ilmari Erkkilä, Päivi Vanninen, Annukka Rintamäki ja Tea Kangas osana Oulun yliopiston Viesti ja vaikuta -kurssia.

 

Lähteenä käytetty
Kokkonen, M. (2017). Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet: Opi tunteiden säätelyn taito (3., uudistettu painos.). Jyväskylä: PS-kustannus.
Neuvokas perhe -verkkosivusto. https://neuvokasperhe.fi/meidan-perheen-tunnetaidot
Repo, L. (2015). Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. Jyväskylä: PS-kustannus.
JAA