Terrafamen laajennus Kolmisoppijärveen saastuttaa vääjäämättä lisää Oulujoen vesistöä

36
Talvivaaran Kolmisoppijärven patorakennelmat jotta Terrafame saisi järven louhituksi. Huomioi, että Kolmisoppijärveen laskee jokia, puroja ja ojia. Kolmisoppi laskee Jormas- ja Nuasjärven (Vuokatti) kautta Oulujärveen. Vesi virtaa alaspäin kohti Oulua. Oulun kaupunki ottaa juomavetensä Oulujoesta ja Kajaani Nuasjärven läheisistä pohjavesialueista. Huom. YVA:n muistutusaika päättyy 11.5.2020!

Oulujoen vesistöreitin latvoilla olevan Talvivaara-Terrafamen laajennushanke Kolmisoppijärveen on YVA:n kuulutusvaiheessa, vaikka Terrafame ei ole saanut puhdistettua aikaisempia ympäristöön päästämiään jätevesiä, puhdistettua saastuttamiaan lampia ja järviä, eikä ole saanut jätevesiongelmaansa hallintaan.

Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura yhtiö hamuaa Talvivaaran malmion pohjoispuolella sijaitsevan Kolmisoppijärven malmeja kuin viimeistellääkseen sen, ettei Oulujoen reitin Nuas-, Jormas- ja Kolmisoppijärvillä olisi muuta tulevaisuutta kuin olla satoja vuosia Talvivaara-Terrafamen vesistölle haitallisen mustaliuskemalmion raskasmetalli- ja radioaktiivisista jätteistä huuhtoutuvien saastuneiden jätevesien viemäri.

Talvivaaran malmion mustaliuske ongelmista on varoittanut mediassa jo vuosia sitten muun muassa geologian professori Matti Saarnisto ja professori Jukka Lehto. Helsingin Yliopiston radiokemian professori Jukka Lehto kritisoi Terrafamea mediassa otsikolla: ”tämä turvallisuuskulttuuri ei näytä koskevan kaivosteollisuutta”. Lainauksia lehtijutusta, lihavointi lisätty:

 • Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä.
 • Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset.
 • Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia.  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201710202200476288

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee vedenjakajalla, josta saastuneet jäte- ja sulamisvedet virtaavat Oulujoen (Kainuu/Oulu) ja Vuoksen vesistöihin (Ylä-Savo). Ylä-Savon SOTE on asettunut voimakkaasti vastustamaan yhtiön kaavailemia lisäpäästöjä (sulfaatit, mangaanit, kadmium, elohopea jne.) vesistöihin, koska olemassa olevatkin Terrafamen päästöt ovat heikentäneet Vuoksen reitin lähivesistöjen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia.

https://yle.fi/uutiset/3-11326779?fbclid=IwAR3LwgVNwj5tvGve6WQZCH2Gj0LyiAzo-IKFTdtIojIpRMpcBSw_QO4p800)

Terrafamen malmion radioaktiiviset jätteet ja päästöt aiheuttavat alueelle vakavan pitkäaikaisen ongelman. Faktoiksi tälle ikävälle vesistöihin valuvalle pitkäaikaiselle saastekuormitukselle ote GTK:n lausunnosta eduskunnalle: ”Kanadan ja Ruotsin luonnonolosuhteet vastannevat parhaiten Suomen olosuhteita. Kanadassa uraanimalmijätteiden sijoitusalueilla sadeveden suotautuminen ylittää haihdunnan. Malmijätteeseen jäänyt hapettuva pyriitti (FeS2) laskee valuvan veden pH-arvoa. Hapan vesi tehostaa esim. Th-230:n, Ra-226:n, Pb-210:n, As:n ja Ni:n vapautumista malmijätteestä ja joutumista ympäristöön. Tapahtuma voi jatkua hyvinkin kauan. Monissa uraanimalmijätteissä haitalliset ei radiologiset aineet, kuten Cat Pb, Zn, Set As, Pb, Cd, hapot, orgaaniset yhdisteet ym, muodostavat huomattavan pitkäaikaisen ympäristö- ja terveyshaitan. Tulokset osoittavat, että ensimmäisen 100 vuoden aikana haittojen perimmäinen aiheuttaja on alkuperäinen jätteeseen jäänyt radium. 100 000 vuoteen saakka Th-230 on pääasiallisin riskitekijä ja kun aikaa on kulunut n. 1 miljoonaa vuotta, haittavaikutusten pääasiallisin aiheuttaja on alkuperäisen malmin sisältämä U-238.

Kaikki Talvivaaran sakka-altaiden uraanimyrkkytulvia seuranneet muistanevat, että ympäristöön valui uraanipitoista sakkaa suuret määrät. Niiden siivoaminen on edelleen ratkaisematta, mutta Yhtiö aikoo siitä huolimatta laajentaa toimintaansa Kolmisoppijärven mustaliuskemalmiin.

Alla kuvassa Kolmisoppijärveen suunniteltu vaihtoehto B patoineen järven poikki. Huomioi, että Kolmisoppijärveen laskee jokia, puroja ja ojia. Taivaalta tulee lisää. Vesiongelma on taattu padon sisä- ja ulkopuolella.

Patovaihtoehto A:

 

Terrafamen kaivospiirien laajentumisvaihtoehdot Kolmisoppijärven ja Talvivaaran kaivosalueen ympärillä:

 

VE1 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

VE2 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen viimeistään 11.5.2020. Lisää Terrafamen Kolmisoppijärven YVA-paperien infoa löytyy Kainuun ELY:n sivulta osoitteesta:

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kolmisopen_esiintyman_hyodyntaminen_ja_kaivospiirin_laajennus_Sotkamo

 

Henkilökohtaisesti valinta on helppo molempiin Kolmisoppijärven louhintaan ja patoratkaisuihin sekä kaivospiirien laajennuksiin:

VE0 eli hanketta ei pidä toteuttaa.

Oulujoen vesistön puhtauden puolesta,

Mika Flöjt

Oulujärven vapaa-ajan asukas ja vapaa-ajan kalastaja,

ekovihreiden puheenjohtaja

JAA

36 KOMMENTTIA

 1. Pekka Perän Talvivaara,pääsi aikoinaan kuin koira veräjästä, ilman mitään sanktioita ja uhkasakkoja.
  Sama meno tuntuu jatkuvan valtion omisteisen Terrafamen kanssa.
  Valvova viranomainen Kainuun ELY – keskus jatkaa……
  Kumileimasimena!

 2. Flöjt käynnisti taas uuden kampanjan Talvivarassa olevaa kaivostoimintaa vastaan. Kaivosta pyörittää nyt uusi yritys Terrafame Oy. Tällä yrityksellä ei ole mitään tekemistä entisen Pekka Perän johtaman kaivoksen ympäristörikosten ja onnettomuuksien kanssa. Flöjtin johtamien Talvivaaran kaivosaktivistien toiminnasta voi lukea Hannele Pokan kirjasta Talvivaaran sisäpiirissä. Kaivoksen toiminnan vastustajat eivät tyytyneet vain valtavaan väärän tiedon levittämiseen mediassa ympäristötuhoista vaan syyllistyivät räikeisiin tappouhkauksiin viranomaisia kohtaan. Onko tässä nyt käynnistymässä uudelleen samankaltaiden episodi Terrafamen lupahakemuksen yhteydessä. Median toivoisi ottaneen opikseen kansalaisaktivistien toiminnasta edellisessä Talvivaara keississä. Kuinka paljon viranomaisten tulee vielä tämän lupamenettelyn yhteydessä sietää tappouhkauksia ja törkeää mustamaalaamista. Olisi toivottavaa, että lupamenettely voitaisiin hoitaa mediassa asianmukaisella tavalla ja faktoihin tukeutuen.

  • En ole puhunut tuossa kirjoituksessa Perästä mitään.

   Ja Pokan kirjassa oli vaikeuksia kirjoittajalla päättää kirjoittaako hän ihmisistä etu vai sukunimillä. Me emme tiedä mistään tappouhkauksista ja me vastaamme omalta osaltamme omista sanomisistamme ja kirjoittamistamme. ”Mitänyt” -kirjoittajan ei tulisi myöskään antaa väärää kuvaa toisista ihmisistä täällä.

   Mitä meihin tulee niin olemme vain olleet Talvivaaran jättikaivosta vastaan linjakkaasti alusta saakka, kritisoiden mm. sen YVA:n uraanipuutteista ja vesitasehaasteista.

   Pidin jättikaivoksen haasteista luennon Sotkamon valtuustosalissa (eka vuosikymmenen puolessavälin) kertoen, että Talvivaara ei tule pääsemään ns. suljettuun vesikiertoon maassa, jossa sataa ennemmän kuin haihtuu ja tämä ongelma korostuu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella. Kerroin silloin, että Talvivaarassa on myös uraania. Esitelmästä on Sotkamo -lehden juttu. Kainari ”ei jostain syystä tullut” silloin esitelmää kuulemaan vaikka oli kutsutta ja heille sitten ”uraani tuli kuulemma yllätyksenä”.. Talvivaara ja kaivosteollisuus ei asiakritiikkiä kestänyt vaan sen sijaan he GTK:n aluejohtajan myllykirjeillä Lapin yliopistolle vaativat tutkijaa hiljentymään Talvivaaran aihekritiikistä. En vaiennut.

   Ja ”mitänyt”kirjoittaja voi ihan itse hyvin perehtyä tästä linkistä Terrafamen Kolmisoppijärven louhintasuunnitelmiin Kainuun ELY:n sivuilta:

   https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kolmisopen_esiintyman_hyodyntaminen_ja_kaivospiirin_laajennus_Sotkamo

   YVA:n arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen viimeistään 11.5.2020.

 3. Terrafame on valtionyhtiö. Vihreät on hallituksessa. Suomessa Suomen hallitus päättää omistajaohjauksen kautta omistamiensa yhtiöidensä toimista. Eli jos näette Terrafamen toiminnassa väärää, se on Teidän tehtävä puuttua siihen. Ei kenenkään muiden. Pelkkä populismi eli blogipostaus ei riitä.

 4. Tuo on lähinnä revittelyä ja suurentelua ja jätän sen täysin omaan arvoonsa. Terrafamen vaikutus Oulujärveen ja varsinkin Oulujokeen on käytännössä lähinnä olematon.
  Esimerkisi Oulujärvestä ja Oulujoesta sitä ei voi todeta millään mittarilla, koska vettä ja matkaa on välissä niin paljon. Terrafamen vuotuinen suolavesimäärä menee Merikosken läpi parissa tunnissa eli
  se on laimentunut vuoden aikana jo monen moituiseen tuhanteen kertaan.
  Olen aikoinaan työkseni seurannut Oulujärven ja Oulujoen vesimääriä ja juoksutuksia , joten tiedän mistä kirjoitan. Se ei ole mututuntumaa.

  • Talvivaaran kaivosalue sijaitsee vedenjakajalla, josta saastuneet jäte- ja sulamisvedet virtaavat Oulujoen (Kainuu/Oulu) ja Vuoksen vesistöihin (Ylä-Savo).

   Ylä-Savon SOTE on asettunut voimakkaasti vastustamaan yhtiön kaavailemia lisäpäästöjä (sulfaatit, mangaanit, kadmium, elohopea jne.) vesistöihin, koska olemassa olevatkin Terrafamen päästöt ovat heikentäneet Vuoksen reitin lähivesistöjen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia. Alla linkistä Starikka voi käydä lukemassa YLE:n uutisen asiasta:

   https://yle.fi/uutiset/3-11326779?fbclid=IwAR3LwgVNwj5tvGve6WQZCH2Gj0LyiAzo-IKFTdtIojIpRMpcBSw_QO4p800)

 5. Kommentaattori ” mitänyt”,vai ei Talvivaaralla ole mitään tekemistä nykyisen Terrafamen kanssa?????Asiahan on kylläkin täysin päinvastoin.Terrafamen ympäristölakien rikkomiset ovat pitkäaikaisten suunnittelujen ja käytännön kokeilujen tuloksena hienosäädetty viimeisen päälle.

  Terrafamehan on suora Talvivaaran jatkumo ja Terrafame palkkasi mielellään Talvivaaran ympäristöasioista ”erinomaisesti” vastanneet johtohenkilöt jatkamaan Terrafamen nimissä ”vastuullista” toimintaansa – jopa korottaen ko. henkilöitä organisaatiossa parempipalkkaisille palleille.

  Mikäpä ”tunaroidessa”, kun omistajatahon, valtion, vastuuministerien (lähinnä (omistajaohjaus-, työ- ja elinkeino-, ulkomaankauppa- ja valtiovarainministeri) tiedetään hallitusten vaihtumisista huolimatta takaavan Terrafamen laittomien toimintojen jatkumisen ilman sanktioita ”tunareille” ja heidän ”valvojilleen”.
  Kaivoshan on kepusutkien oma hiekkalaatikko josta kepukoijari Lehtomäki aikoi äkkirikastua mutta haukkasi hatullisen paskaa,ja johon lestasutki Sipilä kumppanineen on pumpannut veronmaksajien rahoja rekkakuormin.

  Ylimpänä suojelijatahona toimii ne EU sopimukset, joilla aikoinaan EU-suomen mineeraalivarannot käytännössä uovutettiin EU:n hallintaan edelleen luovutettavaksi monikansallisten kaivosyhtiöiden ja rahoitusyhtiöiden lähes vastikkeettomaan käyttöön ja takaamaan korkeita virkapaikkoja Brysselissä pääpoliitikoillemme – ”meidän kaikkien yhteiseksi eduksi ” .

 6. Suomen Kuvalehti 27.4.2020 Kaivosyhtiö Terrafame pulassa sulamisvesien kanssa: Sulfaatin määrä noussut yli raja-arvojen, yhtiö hakenut lupaa lisäpäästöille.Sulamisvedet ovat merkittävästi lisänneet Terrafamen kaivosprosessissa olevan veden määrää.
  Kaivoksen puhdistettua purkuvesiä [= käsiteltyjä jätevesiä] on johdettu tavanomaista enemmän [= luparajat ylittäen] Nuasjärveen, Oulun seudun vesistöihin ja Vuoksen vesistöalueelle etelään.

  Tämäon jokakeväinen ilmiö. Terrafame on hukkumassa jätevesiinsä ja ongelman ratkaisemiseksi kaivosyhtiön johtoporras käyttää jälleen kerran vanhastaan hyväksi koettua keinoa – laskee luvatta ylimääräiset jätevedet luonnon vesistöihin ja pohjavesiin.

  Mitä tekee valvova viranomainen(lähinnä Kainuun ELY?) – saman kuin ennenkin, ennaltasovitusti siunaa teon ja pesee sormen heristyksen jälkeen kätensä koronapandemian ohjeistuksen mukaan, huolella.

  -Monestako valheesta Terrafame on todistetusti jäänyt kiinni tuotantolinjojen toimivuuden/taloudellisten tulosten kaunisteluissaan vuosina 2018-2020?
  -Montako kertaa em. vuosina Terrafame on joutunut juoksuttamaan käsiteltyjä ja käsittelemättömiä jätevesiään yli lupararojen ja ja muuten vaan lorauttelemalla Kainuun luonnon avovesiin ja pohjavesiin?
  Milloin yleensä Terrafamen tiedottamiset palaavat kestävän kehityksen mukaisiksi – rehellisiksi, varsinkin keväisin?

  Jokavuotiset, vähä väliä toistuvat, jätevesien juoksutukset Terrafamen kaivosalueelta luonnon vesiin ja pohjavesiin todistavat edelleen yhden tärkeimmistä tärkeimmän perustotuuden – Talvivaara-Terrafamen rikkihappoliutusprosessi ei toimi suunnitellulla/luvitetulla tavalla.
  Ihmettä ei tapahtunut valtion (= veronmaksajien) yli miljardin euron satsauksesta huolimatta.
  Talvivaara/Terrafame on ollut aina vain suunnattomasti veronmaksajien euroja nielevä musta aukko ja sellaisena se näkyy pysyvänkin. MOT 4/2020.

 7. On se Vihreiden kannattajille kauhea paikka, että puolue istuu hallituksessa päättämässä, mutta mistään ei päätetä. Helsinki polttaa edelleen laivalastillinen Venäläistä kiviihiltä viikossa, kippaa lumensa sekä päästää sateella jätevetensä Itämereen. Saimaan norppiakaan ei kiinnostanut suojella. Terrafamen ja Finnairiin pumpataan rahaa. Ilotulitusfirma sai 100.000 euroa koronatukea. Eikö Teitä yhtään hävetä?

  • Eikö sinulla pohjossuomen valtapuoleen edustaja hävetä ettei teidän valtapuolueet ole saaneet yli 50 vuoteen vaelluskalojen ohitusuomia pohjoisen padottuihin jokiin? Viitaten vaelluskalablogeihini. Mikä on näiden puolueiden vastuu, jotka hännystelee vesivoimayhtiöiden kanssa?

   Ja kivihiilestä luovutaan.

   Terrafameen ei pidä lisätä rahaa ropoakaan ja eikä sen puutteellisia lupahakemuksia puoltaa.

 8. PS.Talvivaara/Terrafamekaivoksessa on todistetusti kuollut ainakin yksi ihminen kaivosmyrkkyihin,niin voi vain kuvitella minkälaisten aineiden kanssa ollaan tekemisissä.Meidän työmaalla ei kukaan ole koskaan kuollut minkäänlaisiin myrkytyksiin,jos lukuun ei oteta alkoholimyrkytystä,ja nekin on tapahtuneet lähinnä omalla ajalla.Kaivoksen mahdolliset voitot menevät ulkomaille,saasteet ja myrkyt jäävät Suomalaisten veronmaksajien puhdistettaviksi/kustannettavaksi.
  Tuolla rahamäärällä mikä tuohon jäteläjään on pumpattu olisi tuo työntekijäjoukko esim. elätetty kortistossa satoja vuosia.

 9. Mikä Flöjt suositelee minulle uutisten lukua?
  Oulujärvestä ja Oulujoesta ja niitten vesien käyttäymisestä minun ei tarvise uutisista lukea. Tunnen niitten käytytymisen melkoisen tarkkaa vuosikymmenien kokemuksella.
  Myö Kainuuta minä tunnen aika hyvin , koska olen Kainuusta kotoisin. Terrafamen alue kainuusta on on hyvin pieni. Hyvin suureen osaan Kainuuta Terrafamella ei ole yhtikäs mitään vaikutusta.
  Minä tiedän Kainuun luonnon suurimman tuhoajan. Se on Metsähallitus ojituksineen suoraan vesistöihin.
  Se koske käytännössä koko Kainuuta. Lukematomien hiekkapohjaisten järvien ja jokien pohjat ovat nyt mudan peitossa. Myö kotipaikkani lähin muikku- ja siikäjärvi on siinä tilassa lopullisesti. Muikkua, siikaa ja harjusta siinä vesistössä ei enää ole, eikä koirat koskaan sen perään hauku.
  Minun mielipiteeni ei perustu tunteeseen, kuten moni kommentti täällä näkyy perustuvan suurelta osin.

  • https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/helsingin-yliopiston-tutkijoiden-vastine-kainuun-ely-keskuksen-tiedotteeseen-koskien-nuasjarven-tilaa

   ”Helsingin yliopiston tutkijat vastaavat Kainuun ELY-keskuksen 24.10.2019 tiedotteeseen ja perustelevat näkemyksensä tulosten yhteneväisyyksien puolesta, sekä nostavat esiin asioita, joita Kainuun ELY-keskus on jättänyt mainitsematta tiedotteessaan.

   Kainuun ELY-keskus julkaisi 24.10.2019 tiedotteen, jossa todetaan että ”Nuasjärven pohjaeläimistön laaja seuranta-aineisto ja vedenlaatutiedot eivät tue Helsingin yliopiston tutkijoiden käsitystä etenevästä happikadosta tai pohjaeliöstön ekologisen tilan turmeltumisesta”. Ensimmäisessä kirjallisessa vastineessamme Kainuun ELY-keskukselle totesimme että ”monitorointitulokset ja meidän paleolimnologinen tutkimuksemme ovat hyvin linjassa toistensa kanssa.”

   Koska Kainuun ELY-keskus on asiasta eri mieltä uudessa tiedotteessaan, perustelemme oman näkemyksemme tulosten yhteneväisyyksien puolesta ja nostamme esiin asioita, joita Kainuun ELY-keskus on jättänyt mainitsematta vastineessaan. Riippumattoman akateemisen tutkimuksemme johtopäätökset ovat yhteneviä niin Ramboll Finland Oyn kuin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laatimien velvoitetarkkailuselvitysten kanssa.
   Poh­jae­läin­näyt­tei­den näyt­teen­ot­to­pis­tei­den mää­rä ja laa­tu

   Velvoitetarkkailun seuranta pohjaeliöstön osalta toteutetaan Nuasjärven tapauksessa viidestä havaintopisteestä, joista ainoastaan yksi (Nj35) on selkeästi purkuputken lähistöllä oleva syvänne ja siten vertailukelpoinen tuloksiemme kanssa. Velvoitetarkkailunäytteet on otettu vuosina 2015, 2016 ja 2018 Ekman-noutimella. Kyseisellä näytteenottomenetelmällä saadut kokoomanäytteet edustavat vain sedimentissä kyseisellä näytteenottohetkellä esiintyvien yksilöiden lajisuhteita varsin pienellä alueella (234 cm2). Siten lajistovaihteluiden hajonta saattaa olla hyvinkin suuri näytteenottokertojen välillä.

   Tutkimuksemme seitsemästä syvänteestä sen sijaan pohjautui paleolimnologiseen lähestymistapaan, jossa surviaissääskien toukkien jäänteitä tutkittiin suoraan sedimentistä kerätyistä näytteistä eri aikakausilta. Paleolimnologiset näytteet ovat aikajärjestyksessä olevia historiankirjoja, joista voidaan tulkita eliöiden lajistovaihteluita ajassa taaksepäin esiintyvänä jatkumona. Kun velvoitetarkkailut pohjaeliöiden suhteen ovat alkaneet vasta vuonna 2015 ei kolmen vuoden aikasarja riitä antamaan kattavaa kuvaa lajisuhteiden ja -yhteisöjen vaihteluista. Lisäksi vertailuaineisto ajalta ennen purkuputkea puuttuu.

   Paleolimnologisessa tutkimuksessamme sen sijaan pystyimme määrittämään surviaissääskilajiston koostumuksen jo ajalta ennen purkuputken toimeenpanoa sekä tarkastelemaan lajiyhteisöissä tapahtuvia vaihteluja tilastollisin menetelmin. Suurin muutos surviaissääskilajistossa esiintyi nimenomaan näytteissä ”ajalta ennen purkuputkea” ja ”ajalta purkuputken käyttöönoton jälkeen”. Tätä muutosta myös velvoitetarkkailun tulokset yhdenmukaisesti tukevat.
   Ve­den laa­dun seu­ran­ta­pis­teet ja nii­den laa­tu

   Nuasjärven veden tilaa seurataan kattavasti. On kuitenkin hyvin kyseenalaista miten tarkasti esimerkiksi veden happimittaukset metrin tai puolen metrin päästä pohjasta kuvastavat happioloja sedimentin pinnassa. Tieteessä on paljon näyttöä siitä, että nimenomaan sedimentin ja veden rajakerroksessa veden ominaisuuksien erot voivat olla huomattavasti erilaiset kuin esimerkiksi metrin etäisyydellä sedimentin pinnasta. Siten sinänsä kattavat happipitoisuusmittaukset eivät poissulje hapettoman tilan mahdollisuutta sedimentin pinnassa, jossa pohjaeliöt elävät ja johon ne sitten lajisuhteiden muutoksillaan reagoivat. Myös GTKn ja Ramboll Finland Oy:n suorittamissa seurantatutkimuksissa todetaan ajoittainen hapen matala tila ja osittainen/puutteellinen veden kierto syvänteissä.
   Poh­jae­läin­seu­ran­nan tu­lok­set

   Terrafamen vuoden 2018 ympäristötarkkailuraportissa (Osa VI: Pintavesien biologinen tarkkailu, Liite 4.4;) esitetyt pohjaeläimet ja niissä tapahtuneet lajikohtaiset muutokset ovat samansuuntaiset kuin tutkimuksessamme esitetyt muutokset. Kainuun ELY-keskus toteaa tiedotteessaan, että ”pohjaeläinyhteisöjen lajistorakennetta tarkastellaan kattavasti” ja että ”Nuasjärven ekologinen tila on säilynyt hyvänä”, ja esittää johtopäätöksenään että ”Nuasjärven pohjaeläimistön laaja seuranta-aineisto ja vedenlaatutiedot eivät tue Helsingin yliopiston tukijoiden käsitystä etenevästä happikadosta tai pohjaeliöstön ekologisen tilan turmeltumisesta”.

   Velvoitetarkkailujen syvännenäytteen (Nj35) pohjaeläinlajisto koostuu kuitenkin kuuden surviaissääskilajin lisäksi ainoastaan viidestä eliöryhmästä, joista kahta (Tubifex spp. ja Pisidium sp.) ei ole määritetty lajitasolle. Lisäksi sulkasääski (Chaoborus flavicans) ei ole varsinainen pohjaeläin vaan elää myös vesipatsaassa. Toisin kuin surviaissääsken toukat, sulkasääsket kuvastavat siten paremminkin vesipatsaan heikkoa ekologista tilaa kuin sedimentin pinnan ympäristöolosuhteita. Kaikki Terrafamen velvoitetarkkailussa syvänteessä (Nj35) vuosina 2015, 2016 ja 2018 havaitut eliöt esiintyvät ensisijaisesti vähähappisissa ympäristöissä ja kestävät jopa useiden kuukausien hapettomia jaksoja. Koska sulkasääsket (suurimmat havaitut yksilömäärät) elävät myös vesipatsaassa kuvastavat surviaissääsken toukat parhaiten sedimentin pintaosien ympäristöolosuhteita.

   Tutkimuksemme surviaissääskihavainnot ovat linjassa myös Ramboll Finland Oyn havaintosarjoista todettujen muutosten kanssa – surviaissääskilajit (Chironomus anthracinus, Sergentia coracina), jotka tuottavat hemoglobiinia ja siten kestävät hapettomia olosuhteita muita lajeja paremmin ovat yleistyneet purkuputken toiminnan jälkeen.

   Syvänteen Nj35 vähähappisesta tilanteesta on maininta jo GTK:n raportissa vuodelta 2017: ”Lisääntynyt kuormitus heijastui syvännealueilla mm. kevätkierron viivästymisenä tai osittaisena kerroksellisuuden purkautumattomuutena, johon osaltaan vaikutti myös sääolosuhteet. Verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen kevätkierto tapahtui vuonna 2017 1 – 2 viikkoa myöhemmin jäidenlähdöstä. Lisäksi Selkäsaaren länsipuoleisessa syvänteessä (Nj35) kevätkierto jäi vuonna 2017 hieman vajaaksi, kun taas vuonna 2016 kerroksellisuus purkautui vasta syksyllä. Siten tyynen ja lämpimän kevään aikana on kevätkierron viive todennäköisesti suurempi kuin 1 – 2 viikkoa. Viive ei kuitenkaan ulotu koko järven alueelle, vaan kohdistuu purkuputken lähisyvänteisiin.”
   Lo­puk­si

   Jyväskylän yliopistossa suoritetun tutkimuksen mukaan ekologisten indeksien käytössä ei tulisi ottaa huomioon vain sukutasolle määritettyjä lajiryhmiä. Ne saattavat aiheuttaa tuloksiin epävarmuutta, sillä samaan sukuun kuuluu useimmiten useita lajeja, joilla voi olla hyvinkin erilaiset ympäristövaatimukset. Velvoitetarkkailujen seurantaraporteissa ei käy ilmi onko sukutasolle määritetyt eliöryhmät (Potomothrix/Tubifex, Pisidium ja Procladius) poistettu analyyseista vai ei. Ne muodostavat lähes neljänneksen kattavasta pohjaeläinseurannasta kohteessa Nj35.

   Tulokset monitoroinnin/tarkkailun ja paleolimnologisen tutkimuksen välillä ovat erittäin samansuuntaiset. Ne kertovat syvänteiden happitilanteen huonontumisesta sekä ekologisen tilan heikkoudesta – vain lajit, jotka sietävät vähähappisuutta/hapettomuutta esiintyvät syvänteiden sedimenttien pinnalla. Havaittujen lajien ympäristövaatimusten perusteella syvänteiden ekologinen tila on heikko ja siten käytetyillä indekseillä laskettuihin arvoihin on suhtauduttava varauksella.
   LISÄTIE­TO­JA

   FT, Dos. yliopistotutkija Jan Weckström, jan.weckstrom@helsinki.fi, +358 50 448 6471
   FT, Dos. Tomi Luoto, tomi.luoto@helsinki.fi
   FT Jaakko Leppänen, jaakko.leppanen@helsinki.fi

   https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/helsingin-yliopiston-tutkijoiden-vastine-kainuun-ely-keskuksen-tiedotteeseen-koskien-nuasjarven-tilaa

 10. No olihan vihreät hallituksessa silloinkin,kun päätettiin lisäydinvoimastakin.No pelastuuko maailma, kun Suomessa lopetaan kivihiilen käyttö noissa useissa kivihiilivoimalassa ? Tuskin sitä huomataan millään tavalla muualla, mutta Suomessa sen huomaa kaukolämmön ja sähkönkuluttajahinnan nousuna.
  Kivihiilestä meinataan luopua, mutta millä korvataan tuon 1650 MW kaukolämmön ja 925 MW sähköntuotannon noissa kivihiilellä toimivassa voimalassa ?
  Muualla maassa on viisi kivihiilivoimalaa sähköntuotannoltaan 1526 MW ja kaukolämmön tuotannoltaan 935 MW. Kivihiilellä tuotetaan sähköä koko maassa yhteensä 1441 MW ja kaukolämpöä 2585 MW.
  Laivalla lasti tulee kerralla satamaan,toinen vaihtoehto on yötäpäivää jatkuva hakerekkojen ajo läpi Helsingin.Kummastakin polttoaineesta tulee terva-aineita ja hiilidioksiitia,ja satojen kilometrien päästä kuskattava hake se vasta kalliiksi tuleekin kaikkine tie,pöly,melu ym. kustannuksineen.
  Finnairilla kuuluu olevan oma ”puskurirahasto” joka auttaa eteenpäin ja tuskinpa yksin vihreitä voi noista Kempeleen miehen mainitsemista asioista yksin syyttää,mutta Kainuun jätekaivos kyllä joutaisi lakkauttaa,vaikka se maksaisikin maltaita.

 11. Mika Flöjtin blogikirjoitukset ovat harvinaisen yksipuolisia.

  Niinpä kirjoitukiessaan Terrafamen kaivoksesta Mika Flöjt tapansa mukaan tuo yksipuolisesti esille vain epäkohtia ja haittoja, mutta ei lainkaan kaivoksen toiminnasta saatavia hyötyjä.

  Terrafame Oy:n vaikutuksista Kainuun ja koko Suomen talouteen liitteessä
  Terrafamen kaivoshttps://www.terrafame.fi/ajankohtaista/uutiset/2016/11/selvitys-terrafamella-erittain-merkittava-vaikutus-kainuun-ja-myos-laajemmin-suomen-talouteen.html

 12. Taitaapi tässä tapauksessa epäkohdat ja haitat olevan hyötyjä suuremmat.Kaivokseen on pumpattu veromarkkoja jo yli miljardin,se kyllä vaikuttaa Suomen talouteen,eikä se siihen tule loppumaan,kaivoksen hoito ja jälkihoito tulee veronmaksajien kontolle,ja tulee myös kalliiksi,hyöty menee ulkomaille,tänne jää saastuneet vesistöt ja mannut.
  Terrafamehan on lumefirma jonka veronmaksajat rahoittaa,niin kauan kuin piikki on auki,ja kaikkihan tulee riippumaan täysin metallien maailmanmarkkinahinnasta.

  Ja MF,n ”yksipuoliset” kirjoitukset ovat siitä hyviä,että persuna olisin monesta poliittisesta asiasta joita hän ei tuputa ,eri mieltä kirjoittajan kanssa,mutta luontoarvoissa kuljemme pitkälti samoilla poluilla.

 13. ”Taitaapi tässä tapauksessa epäkohdat ja haitat olevan hyötyjä suuremmat”

  Ehkä ovat, ehkä eivät. .Jotta voi muodostaa muun kuin mutu-mielipiteen asiasta, on tarpeen saada tietoa sekä tapaukseen liittyvistä hyödyistä että haitoista, ei vain joko hyödyistä tai vain haitoista.
  Kaivosasiaan liittyy myös se puoli, että kaivokset ovat välttämättömiä, ellei ihmiskunta halua palata kivikautteen elämään ilman metalleja. Ja kaivokset ovat siellä missä malmit ovat. Joten kaivoksen paikkaa ei valita oman mieltymyksensä mukaan.

  ”hyöty menee ulkomaille”
  Suomen veronmaksajat (valtio) omistaa Terrafamesta 71%, kaivoksen työvoima on pääosin Kainuusta, joten mahdolliset taloudelliset hyödyt jäävät suurelta osin kotimaahan, enimmäkseen Kainuuseen.

 14. Rikollisjärjestö Keskustapuolue jolle Italian mafiakin jää konnuuksissa toiseksi muutti Talvivaaran Terrafameksi jolloin korvausvastuut jäivät MUKAMASTI entiselle konkurssipesälle,joka on varaton.Näin mökkiläiset ja kaikki haittaa kärsineet jäivät nuolemaan näppejään tässä Kummisetä Sipilän,ja kepumafian järjestämässä oikeusmurhassa.

  Kannattavuudesta ei ole julkisuudessa kai kukaan Terrafamen edustaja julkisuudessa puhunut, ainoastaan liikevaihdon kasvusta.Toistaseksi kaivoksen tuotantoon on kulunut enemmän rahaa kuin tuotteista saadaan myytynä. Ihmehän sekin on että kymmenen vuotta kaivostoimintaa on harjoitettu tappiolla, taitaa olla sekin maailmanennätys.Sellaiseen kyetään vain Suomessa, veronmaksajien tukemana. Onhan sekin kai tosiaan jonkinmoinen ihme.

 15. Pokan kirjassa tapahtumat tappouhkauksin ja viranomaisten toiminnan mustamaalaamisen osalta on kirjoitettu tapahtuneen mukaisesti. Kirjasta on jätetty pois lukuisa määrä häirintätapahtumia, joita talvivaara-aktivistit kohdistivat eri viranomaisiin. Asiallista keskustelua ei aktivistien ja viranomaiset kesken saatu syntymään. Flöjt yhden ajatuksen ja asian ihmisenä on kykenemätön näkemään kaivostoiminnan merkitystä Suomen ja paikallisten ihmisten hyvinvoinnille ja erityisesti työllisyydelle. Kaivoksen työntekijät ja muu lähiympäristö kiittävät valtiota kaivoksen toiminnan pelastamisesta. Ympäristöasiat ovat teknisesti ja taloudellisesti hoidettavissa myös nyt kaivoksen laajennuksen yhteydessä parhaalla uusimmalla tekniikalla. Tähän yhtiön tulee panostaa lupahakemuksessa ja keskutelua siitä on syytä käydä. Tutkijat voivat esittää eriäviä näkemyksiä siitä, mitä ja miten esimerkiksi Nuasjärven pohjaeläimiä pitäisi tarkkailla arvioitaessa järven ekologista tilaa. Ekologisen tilan määrittelyssä käytettävät viranomaisten parametrit on kalibroitu yhteneviksi EU:n tasolla. Näitä kalibroituja mittareita on lain mukaan ELY-keskusten käytettävä määrittäessään veden laatutilannetta. Yksittäisten tutkijoiden tai tutkijaryhmien omat ekologisen tilan määrittelyparametrit eivät voi tulla kyseeseen virallisissa vesistön tilamäärittelyissä.

 16. Kuten tuossa yllä totesimme, allekirjoittanut voi hyvin todeta, ettemme me ole sellaisia esittäneet. Eli elä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi eläkä julkisesti virheellisesti leimaa ihmisiä.

  Ja mielenkiintoinen väite, että Pokan kirjasta olisi jätetty ”paljon pois” ellet itse ole kirjailija Pokka.

  Ja näissä alla olevissa blogeissani on kirjoituksia monista teemoista. Ja lisää voi lukea http://www.mikaflojt.fi Näkyy olevan tapana leimailla teemassa kuin teemassa ”yhden asian ihmisiksi” kun ei enää pysty asia-argumenteilla vastaamaan.

  Kun argumentit loppuvat kaivoskannattajat sortuvat ihmisten leimaamiseen.

 17. Mika Flöjt oli kopsannut oikein pitkän epistolan vastatakseen kommentiini. Jo ensi vilkaisulla jätin sen omaan arvoonsa.
  Teistä Suomen kaivosten vastustajien kommenteista tulee käsitys, että Suomen metalli- ja teknologianteollisuuden on parempi hankia tarvisemansa metallit kehitysmaista, jossa malmit kaivetaan ja rikastetaan lähinä orjatyövoimalla. Voitot niistä menevät käytännössä kokonaan ylikansallisille yhtiöille.
  Se on vihreää ajatelua kauneimmillaan.
  Muuten koko blogin tärkein anti on turhanpäiväisen jatinan jatkuminen. Se on näiten aloitusten tarkoituskin. Minun kohdaltani se riittää. Ei jatkoon.

  • Veromaksajien rahoilla tuetaan Trafiguran malminhankintaa: ”Jatketun sopimuksen mukaisesti Trafigura ostaa 80 % Terrafamen tuottamasta sinkkisulfidista vuoden 2027 loppuun saakka. Uusia nikkeli- ja kobolttituotteita koskevan sopimuksen mukaan Trafigura markkinoi 100 % näistä tuotteista vuoden 2027 loppuun asti. Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia. Nikkeli- ja kobolttisulfideja koskeva 100 %:n ostosopimus säilyy voimassa.”

  • Terrafamen omistajasta ja Terrafamen mineraalit saavasta Trafigurasta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Trafigura

   ”Vuonna 2005 Trafigura nimettiin YK:n Ruokaa öljystä -ohjelman puitteissa tapahtuneita väärinkäytöksiä tutkineen komission mukaan yhdeksi Irakin pakotteiden vastaista kauppaa järjestäneistä ja siitä hyötyneistä yrityksistä.[3]

   Vuonna 2006 Trafiguran omistamasta säiliöaluksesta purettiin suuri määrä myrkyllistä jätettä Abidjanin satamassa Norsunluurannikolla. Jätettä ei käsitelty asianmukaisesti, vaan se kuljetettiin kaupungin kaatopaikoille.[4] Satatuhatta ihmistä sairastui, ainakin 15 kuoli. Yhtiö joutui maksamaan suuria korvauksia.[5] ”

 18. Mika Flöjt; ”Veromaksajien rahoilla tuetaan Trafiguran malminhankintaa: ”Jatketun sopimuksen mukaisesti Trafigura ostaa 80 % Terrafamen tuottamasta sinkkisulfidista vuoden 2027 loppuun saakka. Uusia nikkeli- ja kobolttituotteita koskevan sopimuksen mukaan Trafigura markkinoi 100 % näistä tuotteista vuoden 2027 loppuun asti. Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia. Nikkeli- ja kobolttisulfideja koskeva 100 %:n ostosopimus säilyy voimassa.”

  Mika Flöjt esittää tekstilainauksia kertomamatta niiden lähdettä. Lukija ei voi tietää, mistä tekstilainat ovat, eikä tarkistaa niiden oikeellisuutta ja asiayhteyttä.

  ” Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia.”
  Terrafamen osakas Trafigura markkinoi Terrafamen tuotteet globaalisti yleisten käytäntöjen mukaisesti markkinahintaan. Millä perusteilla Mika Flöjt väittää: ”Veromaksajien rahoilla tuetaan Trafiguran malminhankintaa”.

 19. Ja sinun Mika Flöjt pitäisi tietää, että tekstilainauksien esittäjän tulee liittää mukaan lähdeviite lainauksille. Lukijoiden tehtävä ei ole toimia salapoliiseina ja yrittää etsiä, mistä tekstilainaukset ovat peräisin.

  Kansainvälistä politiikkaa opiskelleena, sinun luulis ymmärtävän, että kaupankäynnissä kumpikaan, myyjä tai ostaja, ei voi sanella hintoja. Jotta kauppa syntyisi, myyjän ja ostajan ja on päästävä yhteisymmärrykseen tuotteen hinnasta ja toimitusehdoista.

  Terrafamen ja Trafiguran välillä ” Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia.” Niin pitää ollakin. Suomen valtio ei kaupankäyntiin osallistu. On hyvä, että Terrafamella on tuotteiden markkinoinnissa kumppanina maailman suurimpiin kuuluva kansainvälistä kauppaan keskittyvä yhtiö Trafigura.

  ” Trafigura on yksi maailman suurimmista fyysisten hyödykkeiden kauppaan keskittyvistä konserneista. Trafigura hankkii, varastoi, kuljettaa ja toimittaa erilaisia raaka-aineita (mukaan lukien öljy, öljyjalosteet, metallit ja mineraalit) asiakkailleen ympäri maailmaa.”

 20. Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee…

  Mika Flöjt ilakoi Trafiguran kahdesta töppäyksestä yli 15 vuoden takaa. Vuoden 2006 jälkeen Trafiguran toiminnasta ei ole löytynyt moitittavaa. Nykyinen Trafigura on kaikin puolin oiva kumppani Terrafamelle.

 21. Syytteessä ei ole Trafigura yhtiönä, vaan kaksi sen entistä päällikköä. Entinen tarkoittaa, että Trafigura on antanut potkut rötöstelijöille.
  Trafiguralla on nollatoleranssi korruptiolle. (”Trafigura, Mercuria and Vitol said they have zero-tolerance policies for bribery and corruption.”

 22. ”Two former executives of Trafigura were charged with bribery. ”

  Toistona; Syytteessä ei ole Trafigura yhtiönä, vaan kaksi sen entistä pois potkittua päällikköä.

  Trafigura Chief Executive Officer Jeremy Weir: “I am comfortable with the processes and controls we have in place. And they will continue to improve over time.”