Valtioneuvoston hylättävä Terrafamen virheellinen uraanilupa

2
Uraanituotannossakin 80% uraanista jää kaivosalueelle jätteisiin josta uraanin radioaktiiviset (säteilevät ja myrkylliset) hajoamistuotteet vääjäämättä levittäytyvät ympäristöön (pöly ja radonkaasut) ja vesiin. (herkkä vesiliukoisuus myrkyllisellä uraanilla).

Päivän Kainuun Sanomat 5.2.2020 uutisoi että Talvivaara-Terrafame-TRAFIGURAN uraanilupa on huomenna Suomen hallituksessa, valtioneuvostossa.

KTM rahoitti Talvivaaran uraanihankkeen 1970 -luvulla atomienergian edistämisrahoilla. Uraanitiedot kirjattiin IAEA:n kirjanpitoon. Mutta 1986 Outokumpu Oy:n Talvivaaran kaivoskirjaan ei KTM uraania kirjannut. Koska Outokumpu ei löytänyt luotettavaa rikastusratkaisua mustaliuskeelle, sai Pekka Perä ostettua kaivosoikeudet halvalla 2004. Pekka Perä kehui uutta rikastusmenetelmää mustaliuskeelle; ”bioliuotus”.

Talvivaara sai 2007 ympäristöluvan, jossa uraania ei mainita.

Talvivaaran uraanin vuoksi 2009 Harjavallan (NNH) nikkelitehtaan prosessi tukkeutui. Julkisuuteen asiaa ei kerrottu. STUK antoi pikaisesti NNH:lle luvan uraanin tuotantoon maaliskuun alussa 2010, mutta koska YVA-selvitys puuttui piti se tehdä jälkeenpäin, sillä YVA-asetus on ehdoton.

Talvivaarassa eri lailla; Talvivaara ja TEM päätyivät uraanin tuotannon sijasta uraanin talteenottoon. Jota ydinenergialaki ei tunne, tai juuri sen vuoksi. Talvivaara julkisti 9.2.2010 uraanin talteenottohankkeen. TEM antoi uuden kaivoskirjan 18.2.2010 Talvivaaralle, siis Talvivaaran julkistuksen jälkeen, mutta ei kirjannut uraania kaivoskirjaan.

Talvivaara loi TEMin kanssa illuusion kuin uraani vain itsekseen liukenisi malminrikastuskasoissa rikkihappoliuokseen, ja kuin tuo itsekseen liukeneminen ei olisi uraania koskevien säädösten alaista toimintaa.

Sitten vain otettaisiin talteen tuon itsekseen rikkihappoliuokseen ilmaantunut uraani. Tälle ”uraanin talteenotto -toiminnalle” haettiin ydinenergialain mukaista periaatelupaa valtioneuvostolta.

Näin saavutettaisiin Euroopan suurin uraanin tuotanto – anteeksi – talteenotto.

Keväällä 2010 Talvivaara haki valtioneuvostolta periaatepäätöstä uraanin talteenottoon, ilman YVA-selvitystä eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut sitä tehtäväksi. Valtioneuvosto antoi periaateluvan uraanin talteenottoon. Sen KHO kumosi 2015.

Nyt Terrafame ja TEM yrittävät samaa temppua uudestaan: ei haeta lupaa uraanin tuottamiselle malminrikastuskasoissa, vaan pelkästään lupaa uraanin talteenottolaitokselle. Eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut YVA-selvitystä. Terrafame liitti hakemukseensa kopion vanhasta Kainuun ELYn lausunnosta Talvivaaran ympäristölupahakemukseen.

Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.

Saako Terrafame edelleenkin jatkaa sellaista toimintaa, mille ei edes ole hakenut asianomaisia lupia?

Kansalaiset odottavat Valtioneuvostolta selkeää vastausta: Ei jatkoon, virheellinen hakemus hylättävä.

Mika Flöjt
Varakansanedustaja, Ekovihreiden puheenjohtaja
Oulujärven vapaa-ajan asukas

Lopuksi muistutus: uraanituotannossa vain noin 20% uraanista menee tuotantoon, loput noin 80% uraanin radioaktiivisista hajoamistuotteista jää kaivos alueen jätteisiin, liejuihin, murskeisiin ja levittäytyy vääjäämättä ympäristöön sekä vesiin. Mitä pitempään kaivos pyörii sitä enemmän moniongelmista uraanijätettä levittäytyy Vuoksen ja Oulujoen vedenjakaja alueelle; Oulujoen vesistöön josta Oulun kaupunkilaisetkin ottavat juomavetensä

#Talvivaara #Terrafame #Trafigura #uraani #vesi #luonto #ympäristö #radioaktiivisuus #ongelma

 

JAA

2 KOMMENTTIA

 1. Luin plokisi.Ehkä sinun olisi pitänyt miettiä ja kysellä myös kavereiltasi pari päivää faktoja,ennen kuin kirjoitat juttujasi ,Tuo mitä kirjoitat ei oikein istu tyyliisi tutkijana ,paremminkin hutkijana ja poliitikkona.

 2. Oikeusvaltio Suomi myönsi Terrafamelle uraaniluvan.

  https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/terrafame-sai-uraaniluvan-177345425
  ”Valtioneuvosto myönsi torstaina Terrafame Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan.
  Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

  Kainuulaiset itse suhtautuvat varsin myötämielisesti uraanin talteenottoon. Vastustusta ei ole viime aikoina kuulunut eikä näkynyt. Myönteisyydestä kertoo sekin, että kun uraanilupa kävi Sotkamon kunnanvaltuuston päätöksenteossa, kunnalta tuli vahva kannatus uraanituotannon aloittamiselle. Tosin vasta äänestyksen jälkeen äänin 21–6.
  Sotkamon kunnan näkemyksen mukaan on perustellumpaa ottaa uraani hallitusti talteen ja käyttää sitä hyödyksi kuin pitää sitä jätteenä, joka kuitenkin on käsiteltävä.”