Terrafamen ”uraanintalteenotto” -hakemus Valtioneuvostolle

20
Uraanin radioaktiiviset, säteilevät ja myrkylliset, hajoamistuotteet sekä niiden puoliintumisajat. Kaaviossa keltaisella olevat uraanin elementit kiinnostavat kaivosyhtiöitä polttoainetuotannossa. Muut uraanin hajoamistuotteet jäävät jätteisiin ja levittäytyvät vääjäämättömästi ympäristöön sekä vesistöihin.

Kauppa ja teollisuusministeriö (KTM) rahoitti Talvivaaran uraanihankkeen 1970 -luvulla atomienergian edistämisrahoilla. Uraanitiedot kirjattiin IAEA:n kirjanpitoon. Mutta 1986 Outokumpu Oy:n Talvivaaran kaivoskirjaan ei KTM uraania kirjannut.

Koska Outokumpu ei löytänyt luotettavaa rikastusratkaisua mustaliuskeelle, sai Pekka Perä ostettua kaivosoikeudet halvalla 2004. Pekka Perä kehui uutta rikastusmenetelmää mustaliuskeelle; ”bioliuotusta”, vaikka kyse oli käytännössä rikkihaposta. Talvivaara sai 2007 ympäristöluvan, jossa uraania ei mainita. Ei vaikka ministeriön toimesta IAEA:lle raportoitiin jo 1980 luvulla, että Talvivaarasta arvioitiin saatavan 3000 – 9000 t uraania sivutuotteena. Kansainvälisesti virallinen suuren ja pienen uraanimalmion raja on 1000t uraania. Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura arvioi Talvivaaran malmiosta saatavan jopa yli 22 000 t uraania. Talvivaara olisi Euroopan suurin uraanintuottaja, uraanikaivos.

Talvivaaran uraanin vuoksi 2009 Harjavallan (NNH) nikkelitehtaan prosessi tukkeutui. Julkisuuteen asiaa ei kerrottu. STUK antoi pikaisesti NNH:lle luvan uraanin tuotantoon maaliskuun alussa 2010, mutta koska YVA-selvitys puuttui piti se tehdä jälkeenpäin, sillä YVA-asetus on ehdoton.

Talvivaarassa eri lailla; Talvivaara ja TEM päätyivät uraanin tuotannon sijasta ”uraanin talteenottoon”. Jota ydinenergialaki ei tunne, tai juuri sen vuoksi. Talvivaara julkisti 9.2.2010 uraanin talteenottohankkeen. TEM antoi uuden kaivoskirjan 18.2.2010 Talvivaaralle, siis Talvivaaran julkistuksen jälkeen, mutta ei kirjannut uraania kaivoskirjaan.

Talvivaara loi TEMin kanssa illuusion kuin uraani vain itsekseen liukenisi malminrikastuskasoissa rikkihappoliuokseen, ja kuin tuo itsekseen liukeneminen ei olisi uraania koskevien säädösten alaista toimintaa.

Sitten vain otettaisiin talteen tuon itsekseen rikkihappoliuokseen ilmaantunut uraani. Tälle ”uraanin talteenotto -toiminnalle” haettiin ydinenergialain mukaista periaatelupaa valtioneuvostolta.

Näin saavutettaisiin Euroopan suurin uraanin tuotanto – anteeksi – ”talteenotto”, vaikka vain 20% saadaan tuotantoon ja loput radioaktiiviset aineet jää kaivosalueelle ja levittäytyy ympäristöön.

Keväällä 2010 Talvivaara haki valtioneuvostolta periaatepäätöstä uraanin talteenottoon, ilman YVA-selvitystä eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut sitä tehtäväksi. Valtioneuvosto antoi periaateluvan uraanin talteenottoon. Sen KHO kumosi 2013.

Nyt Terrafame ja TEM yrittävät samaa temppua uudestaan: ei haeta lupaa uraanin tuottamiselle malminrikastuskasoissa, vaan pelkästään lupaa uraanin talteenottolaitokselle. Eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut YVA-selvitystä. Terrafame liitti hakemukseensa kopion vanhasta Kainuun ELYn lausunnosta Talvivaaran ympäristölupahakemukseen.

Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.

Saako Terrafame edelleenkin jatkaa sellaista toimintaa, mille ei edes ole hakenut asianomaisia lupia?

Kansalaiset odottavat Valtioneuvostolta selkeää vastausta: Ei jatkoon, virheellinen hakemus hylättävä.

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, Ekovihreiden puheenjohtaja

Oulujärven vapaa-ajan asukas

JAA

20 KOMMENTTIA

 1. Perus propagandaa, jossa ei haluta edes viitata lakipykäliin. Uraanimalmion rajapitoisuus on 1000ppm. Jos liuoksessa on 17 ppm uraania, ei tämä täyty. Talteenotto on eri prosessi, koska siinä tuotetaan ns. yellow cakeä. Eli viranomainen katsoo, että kyse on uraanintuottamisesta vasta, kun se otetaan talteen liuokseen ja tässä sovelletaan ydinenergialakeja. Muuten on kyse normaalista velvoitetarkkailusta, jota STUK ja ELY valvoo. Malmin kasaamista ja liuottamista ei katsota uraanin rikastamiseksi, koska se on verrattavissa muiden kaivoksien louhimiseen ja tällöin viranomaisen pitäisi tulkita kaikki suuret malminlouhijat (Kevitsa, Yara) uraanintuottajiksi.

 2. miettivät vihreät mitä hyvänsä uraanista, olisi se paras ottaa talteen, ettei leviä vesiin ja ympäristöön

 3. Kysymys Mika Flöjtille: Mitä hyötyjä näet Talvivaaran uraanin talteenotosta ?

 4. Nyt Terrafame ja TEM yrittävät samaa temppua uudestaan: ei haeta lupaa uraanin tuottamiselle malminrikastuskasoissa, vaan pelkästään lupaa uraanin talteenottolaitokselle. Eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut YVA-selvitystä. Terrafame liitti hakemukseensa kopion vanhasta Kainuun ELYn lausunnosta Talvivaaran ympäristölupahakemukseen.

  ”Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.

  Saako Terrafame edelleenkin jatkaa sellaista toimintaa, mille ei edes ole hakenut asianomaisia lupia?

  Kansalaiset odottavat Valtioneuvostolta selkeää vastausta: Ei jatkoon, virheellinen hakemus hylättävä.”

 5. Koska vastausta ei vielä tullut, toistan kysymykseni Mika Flöjtille: Mitä hyötyjä näet Talvivaaran uraanin talteenotosta ?

 6. Upeaa omavaraisuuden lisäämistä suomeen. Ehdottomasti täytyy ottaa tuo uraani valmiiksi louhitusta materiaalista talteen voimaloidemme käyttöön. Ilmasto kiittää vielä meitä järkevästä hiilidioksidin vähentämisestä.

 7. Bellavistalle lukemisen ymmärtämistä: ”Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.

  Saako Terrafame edelleenkin jatkaa sellaista toimintaa, mille ei edes ole hakenut asianomaisia lupia?

 8. Ja Talvivaara-Terrafame-TRAFIGURAN uraani menee maailmalle. Ei Suomeen.

 9. jjhk. Kyse on määrästä: ”Ei vaikka ministeriön toimesta IAEA:lle raportoitiin jo 1980 luvulla, että Talvivaarasta arvioitiin saatavan 3000 – 9000 t uraania sivutuotteena. Kansainvälisesti virallinen suuren ja pienen uraanimalmion raja on 1000t uraania. Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura arvioi Talvivaaran malmiosta saatavan jopa yli 22 000 t uraania. Talvivaara olisi Euroopan suurin uraanintuottaja, uraanikaivos”

 10. Talvivaaran malmia ei luokitella uraanimalmiksi.
  Terrafamen louhimassa malmissa on pieni pitoisuus uraania, noin 17 milligrammaa/kilo (mg/kg). Suomen kallioperässä on uraania keskimäärin 4 mg/kg, graniitissa monin paikoin selvästi tätä enemmän. Uraanimalmiksi luokitellaan malmi, jonka keskimääräinen uraanipitoisuus on vähintään 1 000 mg/kg.

  ”Säteilyturvakeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle toimittaman lausunnon mukaan Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä.” Luvan Sotkamossa Terrafamen kaivosalueella olevan talteenottolaitoksen käynnistämiselle myöntää valtioneuvosto.
  Tarvittavat luvat Terrafamen uraanin talteenottolaitokselle ja sen toiminnalle myöntää viranomaiset, ei Mika Flöjt. Kun laitoksella on tarvittavat luvat, uraanin talteenotto voi alkaa, mahdollisesti jo ensi vuonna.

  Mika Flöjt, missä viipyy vastaus kysymykseen: Mitä hyötyjä näet Talvivaaran uraanin talteenotosta ?

  https://www.stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-verkkouutiset/tiedote/-/asset_publisher/X0xgxzsdZK8L/content/terrafamen-uraanin-talteenottolaitos-t%25C3%25A4ytt%25C3%25A4%25C3%25A4-turvallisuusvaatimuksetttps://www.terrafame.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-uraanin-talteenotosta.html

 11. Bellavista, Terrafamen kaivosalueella olevan talteenottolaitoksen rakentamiselle ei ole ollut lainvoimaista periaatelupaa eikä rakentamislupaa. Sen Talvivaara rakensi ilman lupia omalla riskillään.

  Ydinenergialaissa ei ole käsitettä talteenotto, vaan uraanin tuottaminen kaivos- ja malminrikastustoiminnassa. Siis uraanin tuottamisen koko toimintaprosessi kokonaisuudessaan louhinnasta lähtien. Se koskee myös uraanin tuottamista sivutuotteena, ei pelkästään ydinenergiasetuksen määrittelemää uraanimalmiota.

  Lupaa uraanin tuottamiselle kaivos- ja malminrikastustoiminnassa ei Terrafame ole edes hakenut. Lupahakemuksen perustana tulee olla uraanin käsittelyyn liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (koko kaivostoimintaa koskien) YVA-lain mukaisesti eikä Terrafame ole sellaista selvitystä edes tehnyt. Sitä lainvastaista puutetta ei voi korvata yksittäisen henkilön esittämillä kehuilla ”talteenoton” hyödyistä.

  STUKin lausunto koskee vain ”talteenottolaitosta”, ei koko kaivos- ja malminrikastustoimintaa. Ja sekin lausunto on ehdollinen; mikäli ympäristöluvassa myönnetään lupa ydinjäterajojen ylittävien sakkojen sijoittaminen primäärikasoihin. Sellaista lupaa tuskin tulee, koska Terrafame ei ole sellaista sakkojen sijoittamista arvioinut YVA-prosessissa eikä edes ole hakenut ympäristölupaa sakkojen sijoittamiseksi primäärikasoille.

 12. https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2019/08/31/kaivosalaa-koskevan-lainsaadannon-tarkistamistarpeista/
  Mika Flöjt. ”Kaivostoiminnan osalta se merkitsee haittojen ja etujen tasapuolista käsittelyä”. Siitä juuri on kysymys.”

  Terrafamen uraanin talteenoton edellyttämistä luvista päätettäessä on talteenoton edut ja haitat otettava tasapuolisesti huomioon. Jos edut (hyödyt ) ovat haittoja suuremmat, uraanin talteenotolle voidaan myöntää lupa.
  Mika Flöjt on kirjoituksissaan yksipuolisesti esitellyt uraanikaivostoiminnan todellisia ja kuviteltuja haittoja. Kysymykselläni yritin saada Mika Flöjtin pohtimaan myös toiminnan hyötyjä, eikä pelkästään haittoja.

  Terrafame ei ole ottanut eikä ota uraania talteen ennen kuin sillä kaikki toiminnan tarvitsemat luvat. Lupamenettelyihin liittyvästä juridiikasta ja terminologiasta on jokseenkin turha vääntää kättä blogikirjoituksissa ja niiden kommenteissa. Viranomaisten tehtävä ja velvollisuus on toimia niin, että lupaprosessit ja lupapäätökset ovat lainmukaisia.

 13. Se lukemisen ymmärtäminen Bellavista.

  Tämä oli jo tuolla alkuperäisessä kirjoituksessa:

  ”Nyt Terrafame ja TEM yrittävät samaa temppua uudestaan: ei haeta lupaa uraanin tuottamiselle malminrikastuskasoissa, vaan pelkästään lupaa uraanin talteenottolaitokselle. Eikä yhteysviranomainen TEM vaatinut YVA-selvitystä. Terrafame liitti hakemukseensa kopion vanhasta Kainuun ELYn lausunnosta Talvivaaran ympäristölupahakemukseen.

  Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.

  Saako Terrafame edelleenkin jatkaa sellaista toimintaa, mille ei edes ole hakenut asianomaisia lupia?”

 14. Mika Flöjt ei näköjään osaa tai halua keskustella. Niinpä hän vastaa kommentoijille toistamalla omia kirjoituksiaan.

  Kuitenkin taas kysymys Mika Flöjtille (vaikka vastausta kysymykseen ehkä ei tule):
  Mitä sellaista luvanvaraista toimintaa Terrafame jatkaa, mille ei edes ole hakenut asiaomaisia lupia ?

 15. ”Ydinenergialaissa ei ole käsitettä talteenotto, vaan uraanin tuottaminen kaivos- ja malminrikastustoiminnassa. Siis uraanin tuottamisen koko toimintaprosessi kokonaisuudessaan louhinnasta lähtien. Se koskee myös uraanin tuottamista sivutuotteena, ei pelkästään ydinenergiasetuksen määrittelemää uraanimalmiota.

  Lupaa uraanin tuottamiselle kaivos- ja malminrikastustoiminnassa ei Terrafame ole edes hakenut. Lupahakemuksen perustana tulee olla uraanin käsittelyyn liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (koko kaivostoimintaa koskien) YVA-lain mukaisesti eikä Terrafame ole sellaista selvitystä edes tehnyt. Sitä lainvastaista puutetta ei voi korvata yksittäisen henkilön esittämillä kehuilla ”talteenoton” hyödyistä.

  STUKin lausunto koskee vain ”talteenottolaitosta”, ei koko kaivos- ja malminrikastustoimintaa. Ja sekin lausunto on ehdollinen; mikäli ympäristöluvassa myönnetään lupa ydinjäterajojen ylittävien sakkojen sijoittaminen primäärikasoihin. Sellaista lupaa tuskin tulee, koska Terrafame ei ole sellaista sakkojen sijoittamista arvioinut YVA-prosessissa eikä edes ole hakenut ympäristölupaa sakkojen sijoittamiseksi primäärikasoille.”

  Pitäisi olla jonkunverran ymmärrystä kaivostoiminnasta, jos tulkiset lakia näin. Uraania ei tuoteta Terrafamelle sivutuotteena tällähetkellä. Se on jäte. Mitä lupia tälle pitäisi hakea? Rikastustoiminta tarkoittaa aivan eri asiaa kuin tässä käsität.

 16. Malmi ja sivutuote on taloudellisia termejä ja niitä käytetään, kun mineeraaleista saadaan taloudellista hyötyä kaivosteollisuudessa. Eräässä pohjoisen kaivoksessa louhitaan erittäin arseenipitoista malmia. Arseenia ei tuotteistata eikä sillä ole taloudellista arvoa. Arseenia koskee jätelait tällöin. Samalla tavalla käsitellään tällä hetkellä Terrafamen uraania eli se on jäte. Uraanimalmiosta puhuttaisiin silloin, kun uraanilla olisi taloudellista arvoa.

 17. jjhk: ”Talvivaara sai 2007 ympäristöluvan, jossa uraania ei mainita. Ei vaikka ministeriön toimesta IAEA:lle raportoitiin jo 1980 luvulla, että Talvivaarasta arvioitiin saatavan 3000 – 9000 t uraania sivutuotteena. Kansainvälisesti virallinen suuren ja pienen uraanimalmion raja on 1000t uraania. Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura arvioi Talvivaaran malmiosta saatavan jopa yli 22 000 t uraania. Talvivaara olisi Euroopan suurin uraanintuottaja, uraanikaivos.”

 18. Bellavistalle: ”Nyt STUK lausuu että koska heille lausuttavaksi tullut hakemus koskee vain talteenottolaitosta, eivät he voi lausua Terrafamen siitä toiminnasta mitä Terrafame ei ole hakenut ydinenergialain alaiseksi. Täten STUK jätti lausumasta uraanin rikastuksesta ja tuotannosta malminrikastuskasoissa.”

 19. jjhk: ”Talvivaara sai 2007 ympäristöluvan, jossa uraania ei mainita. Ei vaikka ministeriön toimesta IAEA:lle raportoitiin jo 1980 luvulla, että Talvivaarasta arvioitiin saatavan 3000 – 9000 t uraania sivutuotteena. Kansainvälisesti virallinen suuren ja pienen uraanimalmion raja on 1000t uraania. Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura arvioi Talvivaaran malmiosta saatavan jopa yli 22 000 t uraania. Talvivaara olisi Euroopan suurin uraanintuottaja, uraanikaivos.

  Kyse ei ole edelleenkään malmiosta eli 1000t raja ei koske TF, koska uraania ei tuoteta sivutuotteena. Malmio on taloudellinen termi.