Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Kaivosalaa koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeista

13

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Kaivosalaa koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeista

TEM selvitti (TEM 357/13.01.01/2019) kaivoslain toimivuutta. Selvityshenkilöksi asetettiin OTT Pekka Vihervuori. Selvitystyö perustui TEMin hankkimiin sidosryhmäpalautteisiin, kohdennettuun kuulemistilaisuuteen sidosryhmien oma-aloitteisiin palautteisiin, otakantaa.fi -sivuston palautteisiin, professori Ismo Pölösen arvioon, sekä TEMin, YMn ja Tukesin toimittamiin materiaaleihin.

Selvityshenkilö toimitti 26.4.2019 TEMille muistion alustavista havainnoistaan.

Annoin 13.5.2019 TEMille lausunnon, perustuen kokemuksiini kaivosalan hankkeisiin Savukoskella (Sokli), Kolarissa (Hannukainen), Kuusamossa ja Posiolla (Belvedere, Namura, Dragon Mining, Kuusamo Gold, Latitude 66), Paltamossa (Mawson, Namura, Mondo), sekä Sotkamossa ja Kajaanissa (Talvivaara/Terrafame).

Tässä esitän tiivistelmän lausunnostani. Lausunnossani otin kantaa mm. seuraaviin keskeisiin asiakohtiin:

– Yhdenvertaiseen käsittelytarpeeseen kaivosalan toimijoiden ja toisen osapuolen (eli kansalaisten, ympäristön, haitankärsijöiden ja muiden asianosaisten) välillä

– Kaivoslain tarkoituksen toteutumisen selvittämistarpeeseen (kaivoslain 1 §:n 1 momentin kohdan 1. toteuttaminen suhteessa kaivoslain 1 §:n 1 momentin kohtien 2. ja 3. toteuttamiseen.

– Yleisten ja yksityisten etujen turvaamismenettelyn toimimattomuuteen.

– Kaivosalan etujen ja sen kanssa vastakkaisten etujen välistä intressivertailua ei tehdä, vaikka kaivoslain tarkoituskuvauksessa luodaan kuva kuin molempia osapuolia kohdeltaisiin tasapuolisesti.

– Hankkeisiin sisältyviä haitallisia aineita ei Tukes tuo julki, jonka vuoksi kaivoslain 1 §:n tavoitteet eivät voi toteutua.

– Edellisen vuoksi ei ympäristöviranomainenkaan saa kaikkea tietoa haitallisista aineista.

– Uraanin ympäristövaikutuksia ei ole missään hankkeessa arvioitu, vaikka jo vuonna 2006 YVA-asetuksen 6 §:n hankeluetteloon lisättiin 2 d) -kohta, jossa velvoitettiin selvittämään jo pienestäkin uraaninkäsittelystä aiheutuvat uraanin kemialliset ja ekologiset ympäristövaikutukset. Tätä ei ole tehty edes uudessa Terrafamen YVA-selvityksessä.

– Eduskunnan käsittelyssä oleva ns. ”yhteensovittamislaki” ei paranna kansalaisten oikeusturvajärjestelmän epäkohtia, vaan heikentää sitä.

– Oikeusvaikutteinen kaava määritettävä entistä yksikäsitteisemmin kaivoslain päätöksen perusteeksi.

– Kaivosluvan perusteena eivät voi olla kunnan ja kaivosyhtiön väliset sopimukset.

– Poronhoitolaki on velvoitettava otettavaksi huomioon koko poronhoitoalueen osalla.

– Varaus- etsintä- ja lupajärjestelmä on uusittava.

– Kaivoslain alaisten oikeuksien siirtomenettelyn epäkohdat on korjattava.

– Kaivoslain ja ydinenergialain suhteet, lupajärjestelmä, viranomaisten velvollisuudet ja vastuut on selkeytettävä.

– Malminetsintäkorvaus, louhintakorvaus, korvaus malmin arvosta sekä sivutuotekorvaus määritettävä uudelleen.

– Aidot jätevedenpuhdistamot määrättävä pakollisiksi kaivosyhtiöille ja arvokkaita vesistö- ja luontoalueita sekä ruokatuotantoalueita on voitava määritellä kaivostoiminnan ulkopuolelle.

Yhteenvetona totean, että Suomen kaivoslaki tarvitsee perustavanlaatuista uudistamista. Pelkkä kaivosvero keskustelu ei vastaa kansalaisyhteiskunnan esille nostamiin puutteisiin ja osoitettuihin uudistamistarpeisiin.

Ja hyvää Suomen luonnon päivää – vaalitaan sen puhtautta.

JAA

13 KOMMENTTIA

 1. Kiitos. Hyvältä näyttää muki. Pitänee tilata ja juoda siitä aamukahvit puhtaan luonnon & kalavesien puolesta.

 2. No kaikki käyttää metalleja, niin siksi on kaivoksiakin. Nekin, jotka vastustavat kaivoksia, käyttävät metalleja tietokoneessakin ja syövät ruokansa lusikoilla, metallilusikoilla, kun eivät syö puulisikoilla jne. Eli jos joku haluaa, että ei oisi kaivoksia, niin miksi sitten he käyttävät metalleja, olipa kuka tahansa

 3. Totuus on se, että se mitä ei voi kasvattaa täytyy kaivaa!

 4. Vihreät on nyt vallassa. Miksi ette tee mitään? Pelkkä puhe ja blogien kirjoittelu ai auta mitään. Se on pelkkää populismia ja äänten kalastelua. Vihreän ympäristöministerin aikana Talvivaarakin sai kaivosluvan.

  • Talvivaara sai kaivosluvan keskustalaisen ministerin Pekkarisen (TEM) ja Lehtomäki (Ympäristöministeri) aikana. Lehtomäen perhe oli ostanut myös Talvivaaran osakkeita. Nyt Lehtomäki on hyvä palkkaisessa virassa jossakin Kööpenhaminassa. Olikohan Pohjoismaiden Ministerineuvoston sihteeristö vai mikä?

 5. Kaivosalan johto on liian vanhaa pitäen jääräpäisesti kiinni vanhasta . Syy on se ettei syyllisyys selviäisi.

 6. Kaivosalan johto on liian vanhaa pitäen jääräpäisesti kiinni vanhasta . Syy on se ettei syyllisyys selviäisi.

 7. Talvivaara-Terrafamen tulevaisuuden näkymät ovat parantuneet; kaivoksen päätuotteen nikkelin hinta on tämän vuoden aikana noussut reilusti, akkukemikaalitehdas-hanke etenee, uraanintalteentto-hanke etenee…Hyvältä näyttää myös Sotkamon hopeakaivoksen osalta; hopean hinta on ollut reippaassa nousussa.

  Ehkäpä vihertriosta Pulliainen-Ervasti_Flöjt, ainakin joku innostuu julkaisemaan blogikirjoituksen ko. kaivosten parantuneista näkymistä?

 8. Kirjoitus koski kaivoslain uudistamista – ei maailman markkinahintoja. Eikä markkinahintojen muutokset korjaa kaivoslain puutteita. Yleisesti totean, että eiköhän PEF -linja (Pulliainen, Ervasti, Flöjt) edelleen pidä viherlinjansa ympäristön ja paikallisyhteisöjen puolella.

  Talvivaara-Terrafame-Trafigura valittelee mm. kaikista ympäristön vastuista ja sakkaongelmien korjaamisista hallinto-oikeuteen ja se mainitsemasi uraanituotannon lupahakemus on puutteellinen.

  Sotkamon hopeakaivos jo ensimmäisenä keväänä päästeli salaa jätevesiä ympäristöön ja vesiin.. Oulujoen reitin latva-vesiin.. sinne Oululaisten juomaveden alkulähteille. Talvivaara-Terrafame-Trafiguran purkuputken saasteiden kaveriksi. Ei siis uutta kaivosalan ”viherpesukuplassa” – ei edelleenkään ympäristö- ja yhteiskuntavastuullista. Kaivoslakia, luvitusta ja valvontaa on uusittava reilusti paremmaksi.

 9. Kaivosten toiminta synnyttää sekä etuja että haittoja. Viherkolmikko Pulliainen, Ervasti ja erityisesti Flöjt, on blogikirjoituksissaan keskittynyt yksipuolisesti vain kaivostoiminnan haittoihin. Entisiltä ja nykyisltä kansan valitsemilta luottamushenkilöltä pitää edellyttää objektiivisuutta. Kaivostoiminnan osalta se merkitsee haittojen ja etujen tasapuolista käsittelyä.
  Suomen valtion pääosin omistama Terrafame Oy työllistää kaivoksellaan nykyisin noin 1400 henkilöä, ja akkukemikaalitehtaan ja uraanin talteenoton käynnistyttyä noin 400-700 henkilöä enemmän. Terrafamen merkitys Kainuussa on suuri työllisyyden ja verotulojen kannalta. Täytyy toivoa, että Pulliainen-Ervasti-Flöjt tuovat kirjoituksissaan jatkossa esille myös kaivostoiminnan positiiviset vaikutukset.

  https://www.terrafame.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/07/terrafamen-ensimmaisen-vuosipuoliskon-liikevaihto-oli-1410-miljoonaa-euroa-hintojen-lasku-ja-huoltoseisakki-heikensivat-kannattavuutta.html
  https://www.terrafame.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/10/akkukemikaalitehdas-toisi-huomattavia-positiivisia-talousvaikutuksia-kainuuseen-ja-muualle-suomeen.html https://www.terrafame.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/06/sateilyturvakeskus-antanut-lausuntonsa-liittyen-terrafame-oyn-30.10.2017-valtioneuvostolle-jattamaa-uraanin-talteenottoa-koskevaa-lupahakemusta.html
  https://www.terrafame.fi/ymparisto.html

 10. Kiitän Bellavistaa arvokkaan asian esille nostamisesta: ”Kaivostoiminnan osalta se merkitsee haittojen ja etujen tasapuolista käsittelyä”.
  Siitä juuri on kysymys. Viittaan Blogiini ’Kaivoslain uudistaminen hallitusohjelmaan’ 27.3.2019, jossa kirjoitin:
  ”Kaivoslaki on uusittava sellaiseksi, että lupia myönnetään vain luotettaviin hyöty/haitta -selvityksiin perustuen hankkeisiin, joista on paikallisyhteisöille enemmän hyötyä kuin haittaa, ympäristöhaitat huomioon ottaen”.
  ”Kaivosala on kansainvälistä tarinataloutta, jonka säätelemiseksi on myös EU:n lainsäädäntöpaketit erityisen tarpeellisia. Kun raaka-aineiden hintoihin ei ole sisällytetty todellisia ympäristövaikutusten paikallisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia (esim. Talvivaara-Terrafame-Trafigura) markkinat ohjautuvat epäoikeudenmukaisesti”.
  ”Useat kansalaisliikkeet vaativat kaivoslain kokonaisvaltaista uudistamista Kaivoslaki NYT – kansalaisaloitteella, jossa vaaditaan kaivoslakia muutettavan kestävän kehityksen, ekologisen ympäristövastuun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaiseksi. Se edellyttää kaivoslain sekä ympäristölainsäädännön parempaa yhteensovittamista. Oleellisten tietojen pimittämistä ei enää saa sallia, kuten kaivosyhtiöt ovat tehneet piilottamalla uraanitiedot lupahakemuksistaan.”
  Kaikki nuo esimerkkikohdat koskettavat myös Bellavistan mainostamaa Terrafamen kaivostoimintaa, jonka luvat on lupahakemuspuutteiden vuoksi kumottu ja on velvoitettu hakemaan uudet luvat. Terrafame ei ole lupahakemuksissaan vieläkään käsitellyt syntyviä haittoja ja hyötyjä tasapuolisesti.
  Kannustan Bellavistaa edistämään kaivostoiminnan haittojen ja hyötyjen tasapuolisen käsittelyn vaatimusta kaivosalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saamiseksi.

 11. Mika Flöjt. ”Kiitän Bellavistaa arvokkaan asian esille nostamisesta: ”Kaivostoiminnan osalta se merkitsee haittojen ja etujen tasapuolista käsittelyä”. Siitä juuri on kysymys.”

  Hienoa, jatkossa saanemme lukea tällä palstalla Mika Flöjtin blogikirjoituksia, joissa hän nostaa tasapuolisesti esille kaivostoiminnan haitat ja hyödyt (ei yksipuolisesti vain haittoja kuten tähän asti).