Mitä pitempään Terrafame toimii sitä enemmän kaivosalueelle jää radioaktiivisia jätteitä

9
Uraanin radioaktiiviset, säteilevät ja myrkylliset, hajoamistuotteet sekä niiden puoliintumisajat. Kaaviossa keltaisella olevat uraanin elementit kiinnostavat kaivosyhtiöitä polttoainetuotannossa. Muut uraanin hajoamistuotteet jäävät jätteisiin ja levittäytyvät vääjäämättömästi ympäristöön sekä vesistöihin.

Mitä pitempään Terrafame toimii sitä enemmän kaivosalueelle jää radioaktiivisia jätteitä

Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan 14.6.2019 ’Ympäristön kannalta uraanilupa on järkipäätös – Jatkojalostuksesta uusi tukijalka Talvivaaraan’ siinä määrin virheellistä tietoa, että katson tarpeelliseksi tuoda esille seuraavaa:

Ensinnäkään Terrafame ei ole edes hakenut lupaa uraanin tuotannolle kaivos- ja malminrikastuksessaan, joten kyseessä ei voi olla ”järkipäätös”, vaan ydinenergialain vastainen vain ”talteenottolaitokseen” kohdistuva osittainen lupahakemus.

Se että ”maailmanluokkaa oleva” STUK ei ole vastahankaan, johtuu vain siitä, että STUK on antanut lausuntonsa TEMin lausuntopyyntöön perustuen, ja TEM pyysi lausunnon vain ”talteenottolaitoksesta” ei uraanin tuottamisesta malminrikastuskasoissa.

Kaleva väittää Talvivaaran perustamisvaiheessa suunnitellun uraanin hyödyntämistä muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin hyödyntämistä. Näin varmasti on, mutta Talvivaaran ympäristöluvassa ei uraania mainittu. Ja malminrikastustoiminta nimettiin ”bioliuotukseksi, jottei uraanin rikastus tulisi kansalaisille mieleen.

Kaleva arvelee saattavan olla ympäristön kannalta parempi, että malminrikastuskasoihin (”bioliuotuskasoihin”) jäävä uraani hyödynnetään. Mutta nuo malminrikastuskasoissa tapahtuvan uraanin rikastuksen ympäristövaikutukset olisi pitänyt olla lupahakemuksissa arvioitu, eikä sitä Talvivaara ollut tehnyt eikä nyt Terrafamekaan.

Kalevan tulisi vastuullisena lehtenä selostaa, että malminrikastuskasoissa on uraanin lisäksi uraanin hajoamistuotteita, joiden radioaktiivisuus on moninkertainen uraanin suhteen. Katso liitteen kuva.

Kuten kuvasta ilmenee, niin vaikka uraanit (U238 ja U234) otettaisiin kokonaan ”talteen”, niin malminrikastuskasoille jää vielä 80 % alkuperäisestä radioaktiivisuudesta. Ja tuota uraaniakin luvataan otettavan talteen vain puolet. Malminrikastuskasoihin jää siis puolet uraanista ja kaikki uraanin hajoamistuotteet, eikä niiden ympäristövaikutuksia ole lupahakemuksissa arvioitu. Hakemushan koskee vain ”uraanin talteenottolaitosta”, ei ydinenergialain tarkoittamaa uraanin tuotantoa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa.

Vastoin Kalevan luomaa mielikuvaa ei ”uraanilaitoksessa” jalosteta uraania, vaan puhdistetaan malminrikastuskasoissa tuotettu uraanioksidi kansainvälisen uraanikaupan määrittämäksi yellowcake-puolituotteeksi, joka on tarkoitus myydä ulkomaille. STUKin roolina on valvoa tuota uraanikauppaa, ei uraanin tuottamisen kemiallisia ja ekologisia ympäristövaikutuksia.

Kaleva luo harhaista mielikuvaa kotimaisesta uraanin polttoainetuotannosta. Sitähän Terrafamen ”uraanin talteenotto” ei ole, vaan ulkomaille myytävää puhdistettua uraania. Se ei sellaisenaan kelpaa ydinvoimalan polttoaineeksi, joten väite kotimaisesta polttoainetuotannosta on harhauttavaa.

Kaleva mainitsee Talvivaaran peruina kaivoksella olevan ”talteenotto- ja jalostuslaitos”, joka on mahdollista käynnistää nopeasti. Tuskinpa. Tuolle talteenottolaitokselle ei ole koskaan ollut lainvoimasta periaatepäätöstä eikä rakennuslupaa. Eikä ympäristölupaakaan. Joten sellaisen laitoksen käynnistäminen nopeasti ei varmaankaan ole mahdollista.

Mitä pitempään Talvivaara-Terrafame toimii sitä enemmän kaivosalueelle jää radioaktiivisia jätteitä muiden mustaliuskemalmion valtavien jäteongelmien lisäksi.

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, Vihreät

Ekovihreiden puheenjohtaja, Oulujärven vapaa-ajan asukas

JAA

9 KOMMENTTIA

 1. Miten varakansanedustaja työllistäisi ihmiset,jotka jäisi työttömiksi,jos kaivos suljetaan?Miten hän puhdistaisi suljetun kaivosen jätteet ja kenen varoilla? Eikö ole parempi jatkaa kaivostoimintaa ja hyödyntää mitä löytyy ja sitten sulkea?

 2. Joka tapauksessa se kaivos joskus suljetaan. Lupahakemukset ja -määräykset ovat sitä varten ettei sulkemisen yhteydessä jää työttömyyden lisäksi saastuneet ympäristöt alueen riesaksi. Kirjoitukseni koskee sitä, ettei Terrafame ole edes hakenut lain vaatimia lupia toiminnalleen.

 3. Arvasin vastauksen,vihreät esittää kaikkea hyvää,mutta kun tarvitaan rahaa tai työpaikkoja ,ei löydy valmiita vastauksia,minäkin pystyn esittämään monia uudistusia ja parannuskeinoja,mutta rahaa ei löydy.Vireät esittää hiilineutraalia ja saasteettomuutta siihen ja siihen mennessä,mutta samalla lennetään ympärimaapallon tutkimassa ja raportoimassa saavutusia tai bongataan lintujen perässä ,syödään ulkomailta tuotua ruokaa ja hienoja juomia.Eli omat teot ja puheet eivät täsmää.Tunnen vain muutaman tosi vihreän P Linkola,muut teikäläiset saastuttavat enemmän kuin meikäläinen,olen ollut eläkkeellä pärikymmetä vuotta ,mutta lähes päivittäin teen tuotavaa työtä,kasvatan ja hoidan metsiäni, eli parannan hiilinielua enkä vouhota joutavia.

 4. Mika Flöjtin blogikirjoitus on tavanomaisen sekava kirjoituksen alussa ilman lähdeviitettä esitetystä epäselvästä kuvasta ja sen tarkoituksesta alkaen.

  STUK ja Terrafamen kaivos, luvitukseen liittyvät lausunnot, selvitykset.. faktatietoa löytyy mm. linkistä https://www.stuk.fi/aiheet/kaivokset/terrafamen-kaivos

  Vastanimitetyn Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on sovittu näin:
  ” Käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti edellyttäen, että
  Säteilyturvakeskus puoltaa niitä. ”

  Johdonmukaista on, että hallitus suhtautuu myönteisesti paitsi ydinvoimaloiden jatkolupiin, myös uraanin talteenottoon edellyttäen, että hankkeella on Säteilyturvakeskuksen (STUK) puolto. Näin on Terrafamen uraanintalteenottohankkeen kohdalla.

 5. Ei kai se Terrafame kuskaa sinne mitään säteilevää materiaalia. Siellä ne on jo valmiiksi.

 6. Säteilevät materiaalit kannattaa jättää suojaavan maakerroksen alle eikä louhia niitä maanpäälle, levittäytymään ympäristöön ja vesistöihin.

 7. Bellavistalle. Onneksi Olkiluoto 3 sekoilu on avannut kansan silmät. Ei kiitos vastaavia riskihankkeita Pohjois-Suomeen.

 8. mf ”Säteilevät materiaalit kannattaa jättää suojaavan maakerroksen alle eikä louhia niitä maanpäälle,”

  Säteilevää materiaalia on maapallolla kaikkialla; ilmassa , vedessä, maassa ja myös elollisessa luonnossa. Myös kaikki malmit sisältävät radioaktiivisia aineita, joten louhinnan kieltäminen on jo ajatuksena lapsellinen ja mahdoton.
  Uraanin talteenotto Talvivaaran malmista on kestävän kehityksen ja Kaivoslain tavoitteiden mukaista. Talvivaaran malmin sisältämän uraanin talteenotto tuo merkittäviä hyötyjä. Radioaktiivisen uraanin määrä Talvivaarassa vähenee talteenoton seurauksena. Talteenotettu uraani menee muualle jatkojalostukseen, missä siitä tehdään polttoainetta ydinvoimaloille fossiilivapaan energian tuottamiseksi.

  Kaikkeen energiantuotantoon liittyy hyötyjä ja haittoja. Ydinvoima on osoittautunut turvallisimmaksi energiantuotantotavaksi ( vähiten kuolemantapauksia per tuotettu kWh) . Ydinvoiman CO2-päästöt ovat pienet, samaa luokkaa kuin vesi- ja tuulivoimalla. Ydinvoima ei yksin riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta. Ydinvoiman käytöllä on kuitenkin suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa. Fossiilivapaata energiantuotantoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Hanhikiven ydinvoimala tulee todelliseen tarpeeseen.