Vanhojen syntien loppusijoitus Talvivaara-Terrafamessa 

6

Kainuun ELY-keskus harkitsee parhaillaan lausuntoaan Talvivaara-Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Heti alkuun huomautan, etten vastusta noiden vesienkäsittelysakkojen loppusijoitushanketta, vaan asian selvittämisen aikaisempaa tekemättä jättämistä ja tämän YVAn puutteita.

Tämä vanhojen syntien loppusijoitushankkeen YVA-ohjelma on kuvattu, selostettu ja perusteltu niin puutteellisesti voimassa oleviin tilapäisiin ympäristölupiin sekä yhtiön hakemuskäsittelyssä olevaan uuteen ympäristölupahakemukseen nähden, että ne puutteet vaarantavat kaivoksen sulfiittimineraalien tuotantoon liittyvän ympäristölupakokonaisuuden saattamisen Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain muodostaman oikeusturvajärjestelmän velvoittamalle tasolle. Kansankielellä sanottuna estävät ympäristöluvan myöntämisen tai ainakin sen tulemisen lainvoimaiseksi.

Tämä YVA on kuvattu kaivoksen normaalista toiminnasta erilliseksi YVA-hankkeeksi, vaikka siinä käsitellään normaalin toiminnan loppuneutralointi- ja keskusvedenpuhdistamon vesienkäsittelyprosessien sakkojen käsittelyjä sekä malminrikastustoiminnan sakka-altaiden sakkojen käsittelyjä, Niiden vuoksi se olisi kuulunut oleelliseksi osaksi jätettyyn kaivoksen ympäristölupahakemukseen, ja toisaalta jo jätetty ympäristölupahakemus on noilta osin puutteellinen.

Arviointiohjelmasta ei käy ilmi mihin säädöksiin perustuen varsinaista määrittelyä merkittävistä vaikutuksista tullaan tekemään, minkä on katsottava tahalliseksi puutteeksi. Periaatekuvaukset puuttuvat siitä, kuinka määritellään merkittävät ympäristövaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toksisten, kemiallisten ja ekologisten haittavaikutusten osalta. Uraanin käsittelyn kemiallisia ja ekologisia ympäristövaikutuksia ei arviointiohjemassa edes aiota selvittää, vaikka hanke on käynnistetty juuri uraanisakka-altaan vuotojen johdosta ympäristöön joutuneiden uraanien keräämiseen, siirtämiseen ja loppusijoittamiseen.

Loppusijoitushanke on Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain sekä YVA-lain muodostaman oikeusturvajärjestelmän vastaisesti oleellisen puutteellinen hankkeen käsittelyrajauksen suhteen, asiaa koskevan ympäristölupakokonaisuuden kuvauksen suhteen, asiaa koskevien lainsäädännön vaatimuskuvausten suhteen, asiaa koskevien aikaisempien YVA-selvitysten suhteen, ympäristövaikutuksia aiheuttavien seikkojen määrittelyn suhteen, hankkeen YVA-prosessissa käytettävien ympäristövaikutusten arviointiperusteiden ja -menetelmien suhteen yleisesti sekä erityisesti toksisten, kemiallisten ja ekologisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Koska edellä kuvatut puutteet aiheuttavat oleellisen riskin ympäristöluvan saamiselle, tulisi Kainuun ELY:n lausunnollaan YVA-ohjelmasta yksikäsitteisesti varmistettava että Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain velvoitteet tulevat kirjatuksi arviointiohjelmaan siten, ettei puutteellisen arviointiohjelman vuoksi muodostu Terrafamelle mahdollisuutta siirtää edelleenkin vastuutaan ympäristöön levinneiden vaarallisten sakkojen siivoamisesta ja turmeltujen vesistöjen kunnostamisilta ja korvausvelvoitteistaan, jotka ovat Terrafamen vastuulla sen jatkaessa Talvivaara-yhtiön toimintaa.

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, ekovihreiden puheenjohtaja

Oulujärven vapaa-ajan asukas

JAA

6 KOMMENTTIA

 1. ”Loppusijoitushanke on Århusin sopimuksen, hallintolain, ympäristönsuojelulain sekä YVA-lain muodostaman oikeusturvajärjestelmän vastaisesti oleellisen puutteellinen hankkeen käsittelyrajauksen suhteen, asiaa koskevan ympäristölupakokonaisuuden kuvauksen suhteen, asiaa koskevien lainsäädännön vaatimuskuvausten suhteen, asiaa koskevien aikaisempien YVA-selvitysten suhteen, ympäristövaikutuksia aiheuttavien seikkojen määrittelyn suhteen, hankkeen YVA-prosessissa käytettävien ympäristövaikutusten arviointiperusteiden ja -menetelmien suhteen yleisesti sekä erityisesti toksisten, kemiallisten ja ekologisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.”

  Huhu huh, kuinkahan moni Kalevan lukija ymmärtää tuota blogikirjoituksessa kolmeen kertaan toistettua munkkilatinaa?

 2. Tolerabile est semel in anno insanire.

 3. Asia on kuitenkin oikea.
  Minun piti lukea teksti kahteen kertaan, jotta selviäisi edes suunnilleen itse asia. Kun ymmärsin mielestäni, niin olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa. YVA tarkoittaa siis ympäristönarviointia.

  Olen jo kauan ollut pahoillani ympäristön puolesta. Talvivaara on ollut ympäristöä tuhoava hanke, jota yritetään selitellä ja peitellä. Näin asiaan liittyvän elokuvan joskus aikaisemmin. Siinä saivat kasvot ja äänen työntekijät.

  Itse asia kaipaisi paremman kuvauksen. Kirjoitus ei ollut hyvä.

 4. Olisi suotavaa, että myöskään Mika Flöjt ei johtaisi kansaa harhaan.

  Talvivaaran malmin sisältämästä uraanista saadaan talteen noin 45% kun uraaninerotuslaitos on toiminnassa, ei vain noin 20% kuten Flöjt virheellisesti väittää.
  Talvivaara-Terrafame kaivoksen toiminta ei tuota eikä lisää radioaktiivisuutta. Päinvastoin ottamalla uraania talteen ympäristön radioaktiivisuus pienenee siitä, mitä se olisi ilman kaivosta.

  http://mikafljt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277216-terrafamen-uraanituotannossa-vain-20-tuotantoon-ja-80-jatteisiin#kommentoi

  Olisi suotavaa että STUK ja YLE eivät johtaisi kansaa tietoisesti harhaan, sillä uraanintuotannossa saadaan ”talteen” vain noin 20% uraanista ja 80% jää kaivosalueen jätteisiin. Siten uraa

  Mitä pitempää Talvivaara-Terrafame pyörii sitä enemmän se siis myös tuottaa kaivosalueelle ja ympäristöön myös radioaktiivista jätettä, muiden jäteongelmien ja päästöjen lisäksi.