Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan ja EU:n puheenjohtajuuskaudelle

26

Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan

Koska maailmassa on liikaa ongelmia ja vähän aikaa, meillä ei ole aikaa hukattavaksi millään politiikan tasolla – odottaa sitä että mikä puolue pääsee valtaan tai ehdokas eduskuntaan. On sen sijaan edistettävä sitä, että Suomen poliitiikassa toteutetaan kaikilla tasoilla asiantuntijoiden, puolueiden ja ehdokkaiden esittämiä hyviä esityksiä (kaikilla tasoilla (kunta, maakunta, valtio, maailma) siinä hetkessä missä niitä esitetään – eikä se saa jäädä puoluepolitikoinnin jalkoihin.
Siis koska meillä ei ole enää aikaa hukattavaksi -> esitän joitain esityksiä Suomen hallitusohjelmaan – oli sen tuleva poliittinen pohja mikä tahansa – ja tavoitteiksi EU:n puheenjohtajuuskaudelle.
Toivottavasti osan esityksestä toteuttaa seuraava hallitus oli sen poliittinen pohja lopulta mikä tahansa.
1) Suomessa tunnustetaan, että globaalia ilmastonmuutosta ei enää voi täysin estää, mutta muutoksen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi on kohdistettava pikaisia nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä. Ei voida jättää asioita joskus myöhemmin ratkaistaviksi.
Siksi yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden tulee varautua voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakauteen ja valtion on edistettävä energiaremonttia, jonka avulla pyritään kaikkien toimijoiden mahdollisemman suureen energiaomavaraisuuteen ja hajautettuun uusiutuvan energiantuotantoon hybridisti mahdollisimman montaa uusiutuvan energian ratkaisua samanaikaisesti hyötykäyttäen. Tavoitteena on oltava että kukin talo, kiinteistö, kortteli ja toimija tuottaisi energiansa mahdollisimman omavaraisesti ja sähkön tuotantoa ja jakelua koskeva lainsäädäntö mahdollisimman nopeasti muutetaan sellaiseksi, että pientuottajakin voi ylijäämäsähkönsä myydä kannattavasti sähköverkkoon. Suuri energiantuotanto sitten vastaavasti ohjattaisiin suuren energiankulutuksen yksiköiden tarpeisiin. Tämä on järkevää, kun ymmärretään että kuljemme kohti voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden aikakautta.
2) Suomen hajautettu ruokatuotanto ja puhtaat vedet säilytetään tarvittavin toimin Suomen ja EU:n ruokaturvallisuuden voimavaraksi. Lähiruoan ja luomuruoan ALV-veron kevennykset ja reilun kaupan periaatteet kaupan tuottajahintoihin. Maatalouden tukimuodot säilytetään muodossa mitkä samalla kannustavat ympäristöä ja eläinten hyvinvointia tukeviin toimiin. Meidän tulee säilyttää suomalainen maa-, poro-, kala- ja villiruokatalous ruokaturvallisuutemme tarpeisiin voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.
3) Suomen hallitusohjelmaan kirjataan, että 4 vuoden sisään Suomessa tuotetaan mahdollisimman monella alueella biokaasua lannasta, biojätteistä ja ylijäämä biomassasta. Huoltoasemille tulee biokaasutankit. Tavoitteena on että mahdollisimman monella paikkakunnalla tuotetaan biokaasua, lannasta ja yhteiskuntajätevesistä, mutta jos jollakin paikkakunnalla ei heti pystytä biokaasu tuotantoon, niin niille voidaan esimerkiksi esimerkiksi Oulunseudun Nordic Tank firman tuottamilla tankkiautoilla kuljettaa biokaasua samaisen firman luomiin biokaasutankkeihin huoltoasemille (kysyin asiaa yritysvierailun yhteydessä onko mahdollista).
Lisäksi valtion on jatkettava olemassa olevan autokannan (bensa ja diesel) konvertoimisen tukemista biokaasulla toimivaksi. Ennenkaikkea Vaihtoehtopolttoaineiden verotus muutetaan reilusti halvemmaksi kuin fossiilisten polttoaineiden verotus, jotta kuluttajille on halvenpaa ostaa niitä. Nesteen Mydiesel, RE85 saatavuus ja ST1 etanoli tankkeja tulee olla myös samalla tavalla esillä vaihtoehtopolttoaineina.
4) Kaupunkien busseja muutetaan toimivaksi biokaasulla ja sähköllä. Suomen suurimmissa kaupungeissa harkitaan maksutonta joukkoliikennettä.
5) Hallitusohjelmaan kirjataan kalatielaki. Valtio käyttää omistajaohjausta valtion energiayhtiöissä kalateiden rakentamiseksi padottuihin vesistöihin. Velvoitteet muutetaan siten, että vaelluskalat palaavat ja vesivoimayhtiöiden säännöstelyä minimoidaan vesistöjen ekologisen ja virkistyksellisen tilan parantamiseksi.
6) Ekologisen ja kestävän kehityksen verouudistyksen osana maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä semetti/betonirakentaminen laitetaan joko verolle tai kompesaatiovelvoitteiden piiriin. Jos ei ole mahdollista rakentaa puusta, niin sitten kiinteistöt, esimerkiksi betonikerrostalot on rakennettava siten, että tulee mahdollisiman paljon hybridienergiatuotantoa edistävää rakentamista; aurinkokattopellit, aurinkopaneelit ja energiaa keräävät pinnat seiniin ja maalämpö & ilmapumppuratkaisut. Ekobetonin käyttöönottoa rakentamisessa edistään.
7) Ruotsin Perämerenkaaren ratayhdeyden rahoitus
Kemi – Tornio / Haaparanta väliltä puuttuu 20 miljoonan rahoitus sähköistykselle ja Tornio-Haaparannasta logistiikkakeskus, jotta saamme ratayhteyden Keski-Eurooppaan ja Jäämerelle. Tämä ratayhdeyden luominen on tärkeää ihan maailmanpoliittista syistä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Jo nyt rahoituksen sähköistykselle voi toteuttaa Huoltovarmuuskeskus.
8) Suomen runkoverkkoväylä asetuksen kriteerejä tarkastellaan uudelleen siten, että huomioidaan myös poikittaisliikenne ja sen tarpeet paremmin. On mahdollistettava Viitostien ja valtatie 20 ja 22 lisääminen listalle.

9) Kaivoslakia uudistetaan KaivoslakiNYT kansalaisaloitteen pääkriteerien mukaisesti. Kaikkien kannattaa allekirjoittaa kaivoslakiNYT kansalaisaloite netissä, sillä sitä ovat olleet tekemässä vuosia asioihin perehtyneet kaivosaktiivit ympäri Suomea. Kenttäkokemuksella.

Kaivoslain uudistamisessa tulee huomioida Lemmenjoen lapiokaivajien kulttuurin säilyttäminen.

EU:n kautta Suomi voi ajaa globaalia kaivossopimusta, jonka avulla varmistetaan globaalin kaivostoiminnan vastuullisuus kehitysmaissa. Pitää muistaa, että samat kaivostahot toimii niin kehitysmaissa kuin kehittyneissä maissa. Molemmissa on näissä valitettavasti kehittyneet moraalisesti ja eettisesti väärät kaivostoiminnan kulttuurit. Kaivosyhtiöiden kaksinaamainen hurskastelu on loputtava molemmissa ja vääryyksistä vastuulliset tahot tulee saattaa kovien sanktioiden kautta vastuuseen.

Suomen valtion ei tule rahoittaa eikä edistää bulvaani ”latituden” kaivosyhtiönkaivoshanketta Kuusamon uraanikultakakobolttimalmioihin Riisi-Maaninka-Kitka-Ruka-Kuusinki-Oulanka-Savina matkailu- ja luonto alueelle Business Finlandin kautta, koska kaivoshankeella ei ole sosiaalista toimilupaa ja Kuusamon valtuuston ja kuntalaisten enemmistö on selkeästi osoittanut ettei kaivoshanketta alueelle haluta.

Kaivoslakia tulee muuttaa kaikilta tarvittavilta osin niin, että kaivosvaraukset ja valtaukset Kuusamon valtuuston päättämälle kaivoskieltoalueelle loppuvat. Kuusamo ei halua näitä vuosikymmenien epävarmuuksia alueelleen.

Tukesin toiminta siirretään Luovaan, koska Tukes ei toimi kansalaisten kannalta tasapuolisena ja puolueettomana vastuuviranomaisena kaivosasioissa.

10) Kuusamon Kitkan-Koutajoen vesistö ympäröivine puistoineen lisätään UNESCO:n maailmanperintölistalle esityksien mukaisesti.
11) Kremlin Fennovoima-Rosatomille ei anneta rakennuslupaa Pyhäjoen Hanhikiven uraanivoimahankkeelle Itä-Ukrainan kriisin pahentumisen seurauksena.
12) Talvivaara-Terrafamen on saatava normaalit toimintalupansa kuntoon ennenkuin se voi hakea / taikka valtioneuvosto luvittaa uraanituotantoa Terrafamalle. Pitää muistaa,  että Talvivaara-Terrafamen uusi lupahakemus on vakavasti puutteellinen ja kaivosyhtiön jäteongelmat on ratkaisematta sekä korvaukset haitankärsijöille yhä maksamatta. Kaivosyhtiö ei täytä ydinenergialain vaateita vastuullisesta kaivostoiminnasta. Suomen valtion ei tule tukea valtavan jäteongelman muodostumista veronmaksajien harteille. Suomen valtion Terrafamen tulee irtaantua Trafigura yhteistyöstä Trafiguran maailmalla saamien korruptiosyytteiden ja väärinkäytöksien takia. Järkevintä veronmaksajan kokonaiskulujen kannalta on ajaa kannattamaton, valtavia jäteongelmia tuottava sekä yhä päästöjä tuottava kaivos alas hallitusti.
13) Olkiluoto 3:n käyttöönottoluvan turvallisuusvaatimusten täyttyminen edelletykset tarkastellaan uudestaan kansainvälisen puoluettomien asiantuntijoiden toimesta. Esimerkiksi täysin ydinvoimateollisuuden intresseistä riippumaton taho on ranskalainen CRIIRAD ydintutkimuksen yksikkö.
14) Suomeen palautetaan itsenäinen ympäristöviranomaisvalvonta, joka ei ole elinkeinojen ja liikenteen alainen ELY keskuksissa.
15) Sote uudistus uudistetaan siten, että kunnat/kuntayhtymät/vapaakunnat/maakunnat säilyvät järjestäjä tahoina eikä markkinamallia toteuteta. Yksityinen puoli toimii vain julkisen tukena. Resurssit julkisen toiminnan kehittämiseen osoitetaan. SOTE uudistus toteutaan siten, ettei muuta päätöksentekoa samalla siirretä kauas kansalaisista. Vanhustenhoidossa luovutaan voitontavoittelusta ja määritellään hyvän hoivan kriteerit; oikeus ulkoiluun, hyvään hoivaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Kirjataan 0,7 hoitajamitoitukset (ei sisällä tukihenkilöitä) ja lisätään Norjan mallin mukainen velvoite kaksista hoitajapari käsistä vanhuksien petien hoitosiirtelyihin, jotta työ ei muodostu liian raskaaksi hoitajille.  Lisätään merkittävästi vanhushoivan valvontaa ja kovennetaan sanktioita. Haamuhoitajat ovat yksiselitteisesti petos. Kotipalveluluiden ja omaishoidon resursseja lisätään. Vanhuksien oikeuksia puolustamaan perustetaan vanhusasiavaltuutettu.
16) Koulutuksen toisen asteen maksuttomuus toteutetaan ja korkeakoulujen resurssit koulutukseen ja tutkimuksen turvataan.
17) Suomessa luovutaan muovipohjaisista pakkausmateriaaleissa ja otetaan käyttöön esimerkiksi puupohjaiset ns. biohajoavat pakkausmateriaalit. EU:ssa ajetaan samaa biohajoavien pakkausmateriaalien käyttöönottoa.
18) Suomessa edistään valikoivaa kestävää metsätaloutta, joka on metsänomistajan etu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, sekä tuottaa perempi laatuista laatupuuta metsäklusterimme tarpeisiin. Valikoiva metsätatalous edistää myös metsän monimuotoisuuden säilymistä, vähentää vesistöjä kuormittavia päästöjä ja edistää metsien monipuolista nautintaa & virkistyskäyttöä sekä ennenkaikkea turvaa metsänomistajien taloudellista etua tulevaisuudessa voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.
19) Suomessa pyritään 0 asuttomaan 4 vuoden sisään. Rakennetaan kaupunkeihin asunnottomien halvan asumisen yksikköjä, tai tyhjilleen jääneitä VOK yksikköjä otetaan asunnottomien asumispalvelujen käyttöön sekä kannustetaan asunnottomia muuttamaan muuttotappioalueiden tyhjilleen jääneisiin asuntoihin.
20) Sosiaaliturvan kokonaisuudistus muutetaan perusturvan/perustulon suuntaan siten, että byrokratiassa ja ihmisten kyykyttämisessä säästetään ja kaikilla on julkisesti ja laillisesti puolin ja toisin edullista tarjota ja ottaa vastaan lyhytaikaisia työsuhteita.
21) Suomeen tehdään kattava valtio- ja kuntatason ohjelma sisäilmaongelmien ehkäisyyn sekä rakentamiskulttuurin parantamiseen. Panostetaan asiaan rakentamisen suunnittelussa ja puurakentamisen edistämisessä. Sisäilmaongelmien vähättely lopetaan.
22) Micro- ja pienyrittäjien ALV raja nostetaan vähintään 30 000 euroon, mieluusti 35 000 euroon. Lisäksi ensimmäisen lisätyöntekijän sivukuluja tulee merkittävästi keventää.
23) Suomi ja EU edistää YK:n Agenda 21 tavoitteita Suomessa ja Maailmalla.
24) Jotta EU haluaa pelastaa itsensä jatkuvilta jäsenmaksuriidoilta, mikä aiheutti valitettavan Brexitin, on sen itsensä, EU:n, pelastamiseksi otettava käyttöön rahoitusmarkkinavero, jolla voidaan rahoittaa EU:n tärkeitä tavoitteita eriarvoistumisen ja alueellisen kestävän kehittymisen asioissa EU:ssa ja maailmassa.
Kiitos kaikille jotka äänestitte Oulun vaalipiirissä numeroa 24.
Olen pahoillani, että vaalitulokseni jäi 317 ääntä vajaaksi etten päässyt paikalle vaikuttamaan prosesseihin.
Siksi yllä lista hallitukseen valittavien puolueiden toimintaohjelmaan. Toivottavasti tuleva hallitus valitsee edes niistä osan toimenpiteisiin.
ystävällisesti,
Mika Flöjt
JAA

26 KOMMENTTIA

 1. Tekniikka kehittyy.Varmaankin tulevaisuudessa on jokaisessa talossa talokohtainen atomivoimala johon välillä vain vaihdetaan sauva/tabletti,ja homma pelaa.
  Ja Brexit ei johtunut kuin osaltaan Englannin jäsenmaksuista,sillä Suomikin on maksanut brittien jäsenmaksuja miljarditolkulla,kuten myös Ruotsin,Hollannin ja Itävallan.
  -mehän olemme maailman sosiaalitoimisto.

  Tässäpä järkipuhetta ainoalta viisaalta kommunistilta.
  http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116071-eu-jasenmaksuja-muiden-puolesta-24-milj

  Näin siis vuoteen 2012 mennessä.Tietenkin tuo summa on nyt isompi.

  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/2873200-suomi-maksanut-englannin-puolesta-eulle-17-miljardia-euroa

  • Yhdysvaltojen tiedeakatemia on todennut että käytettyä ydinjätettä on valvottava ja turvallisesti säilöttävä vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta. Aikaperspektiivistä saanee otetta kun miettii millainen maailma oli 2000 vuotta sitten saati 10 000 vuotta sitten.

   • Tulevaisuuden hyötöreaktoreihin käy toriumin lisäksi polttoaineeksi nykyinen ydinjäte. Vain 1% uraanin alkuperäisestä energiasta on käytetty.

 2. En jaksanut lukea loppuun saakka.
  Nimittäin ensimmäisessä kohdassa oli jo jotta ”Tavoitteena on oltava että kukin talo, kiinteistö, kortteli ja toimija tuottaisi energiansa mahdollisimman omavaraisesti..”

  Miksi? Eikö energiaa enää tulevaisuudessa voi tai kannata siirtää?

 3. Allekirjoitan suurimman osan. Ei kuulosta vihreän puheilta vaan on järkevää. Ydinvoimalakannassa taidat olla Suomen ainoa poliitikko, joka vastustaa Pyhäjokea. Pohjalaiset eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä maakunnalleen. Ydinsaasteista ei pääse tuhansiin vuosiin eroon ja väitteet että kyllä se siellä nevassa kestää ikuisesti on satua. Toinen juttu on venäläisten takaportit softassa. En luottaisi.
  Kestämättömiä kohtia ovat sote ja perustulo sekä rahankäyttö yleensä. Lyhyesti sanottuna raha ei riitä, eikä riitä myöskään ilmaiseen toiseen asteeseen. Kannattaa ottaa taskulaskin käteen. Veroja ei voi nostaa loputtomasti vaikka kiva olis jaella kuin joulupukki.

  • Me maksamme jo nyt huomattavia summia työttömyysmaksuina ja erilaisina tukina. Lisäksi kunnat maksamat sakkomaksuja työttömistä. Työttämyyttä ”valvova” byrokratia vie omat kustannuksensa. Toinen vaihtoehto on vapauttaa nämä tahot tekemään töitä, lyhytaikaisiakin töitä, laillisesti ilman sanktioiden ja kannustinloukkujen pelkoja.

 4. Muutamia hyviä ja kannatettavia pointteja näillä näkymillä.Eli Kohdat 2,7,8,9,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22?

  Vanha persukin joka on yli 40-vuotta rakennellut vesivoimalaitoksia alkaa tulla vanhaksi.Jatkakaa taistelua Kuusamo/Posion säilyttämiseksi puhtaana,ja samaa mieltä.Sierilä pilaa hienon luontomaiseman.

   • Ja Kuusamoon emme tunnetusti halua uraanikultakoboltti kaivoksia Kitka-Ruka-Oulanka alueelle ja Rovaniemen kesäkalastusmatkailun, virkistyksen ja Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen etu olisi että Sierilä jäisi rakentumatta.

 5. Mika Flöjt.” Kremlin Fennovoima-Rosatomille ei anneta rakennuslupaa Pyhäjoen Hanhikiven uraanivoimahankkeelle Itä-Ukrainan kriisin pahentumisen seurauksena.”

  Samalla perusteella pitäisi lopettaa kaikki energiantuonti Venäjältä mm. öljyn tuonti Rosneftilta ja maakaasun tuonti Gazpromilta.

  Fennovoiman ydinvoimalahanke voi hyvin, tästäkin päätellen:
  ttps://www.verkkouutiset.fi/ydinvoiman-suosio-kasvaa-edelleen/
  ”Ensimmäistä kertaa kaikissa eduskuntapuolueissa ydinvoiman kannatus on korkeampaa kuin vastustus.”

  • Uraanivoiman kannattaminen ei ole vihreyttä, vaan radioaktiivista harmautta. Eurooppalaisen Vihreän liikkeen perusarvo on olla uraanivoimaa, uraanikaivoksia ja uraaniaseita vastaan.

 6. Mika Flöjt: ”Ekologisen ja kestävän kehityksen verouudistyksen osana maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä semetti/betonirakentaminen laitetaan joko verolle tai kompesaatiovelvoitteiden piiriin.”

  Mika Flöjtille: Asiat pitää ensin tutkia ja vasta sitten hutkia. Suomessa sementin tuotannon /betonirakentamisen ekologisuus on huippuluokkaa maailmassa; Käytöstä poistetusta betonista yli 80% kierrätetään uusiokäyttöön. Sementin valmistuksen tarvitseman energian tuottamisessa bio- ja kierrätyspolttoaineiden määrä mm. autonrengasmurske on huomattava ja kasvussa. Betonin valmistuksessa hyödynnetään merkittäviä määriä jätemateriaaleja mm. lentotuhkaa ja masuunikuonaa. Betonirakenteet ovat hyvin pitkäikäisiä.
  https://betoni.com/tietoa-betonista/perustietopaketti/

  • Kompensaatiovelvoitteet edistää kaupunkien energiaomavaraisuutta ja lähienergiaa, mikä on eduksi voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden aikakaudella ihan kaupunkikiinteistöjen energiaturvallisuus näkökulmastakin.

 7. Varakansanedustaja Mika Flöjt vastustaa ydinvoimaa. Monet muut pitävät ydinvoimaa energiantuotannossa välttämättömänä, jos ilmaston lämpenemisen halutaan pitää alle alle 1,5 asteessa.

  Helsingin Sanomat, vaalikonekysymys: ”Eduskunnan pitäisi antaa lupia uusille ydinvoimaloille”
  Vastauksia; Antti Rinne (sdp) ”samaa mieltä”, Petteri Orpo (kokoomus) ”täysin samaa mieltä”,
  Pekka Haavisto (vihreät) ”Olemassa olevia ydinvoimaloita voidaa käyttää. Ne ovat yksi osa vihreiden ilmastopakettia.”

  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4073010-ydinvoiman-kannatus-ylitti-vastustuksen-myos-vihreissa-ja-vasemmistoliitossa
  ”kaikissa eduskuntapuolueissa ydinvoiman kannatus on korkeampaa kuin vastustus.”

  https://www.powermag.com/press-releases/ipcc-confirms-need-for-low-carbon-nuclear-to-tackle-climate-change/
  ”Ydinvoima on välttämätöntä, jos maailma haluaa pitää ilmaston lämpenemisen alle 1,5 astetta, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmän raportin mukaan. Sähköntuotannossa ydinvoiman osuus on kasvettava merkittävästi maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”

  • Ilmastonmuutosta ei voida enää estää, siksi ongelmia voimistuvan ilmastonmuutoksen keskelle ei pidä enää rakentaa lisää. Sen sijaan että ydinvoiman kannattajat olisivat laittaneet 8 miljardia Olkiluoto 3 ja muualla vastaaviin hankkeisiin he olisivat ehkä aikoinaan voineet estää pahan ilmastonmuutoksen toteutumisen panostamalla vähäpäästöisiin uusiutuviin. Sijaan he olivat silloin, kuin nytkin, hirttäytyneet uraanivoimaan.

 8. Ydinvoima ei ole ilmastonmuutoksen syy eikä aiheuttaja. Päinvastoin korvaamalla fossiilisia polttoaineita ydinvoima hillitsee ilmastonmuutosta. Tämän on todennut myös Hallitustenvälinen Ilmastonmuutospaneeli (IPCC).
  Jos ydinvoiman asemesta rahat käytettäisiin tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamiseen, CO2-päästöt kasvaisivat. Tuuli- ja aurinkovoimalat tarvitsevat fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita jatkuvasti vaihtelevan sähköntuotantonsa säätö- ja varavoimaksi, mikä lisää CO2-päästöjä.
  Surullinen konkreettinen esimerkki väärästä energiapolitiikasta on Saksan ns. energiakäänne. Saksa päätti 2010-luvun alussa sulkea ydinvoimalansa ja rakentaa lisää tuuli- ja aurinkovoimaa. 2010-luvulla Saksassa veronmaksajien varoilla on tuettu tuuli- ja aurinkovoimaa yli 200 miljardilla eurolla.Tulos: Saksan CO2-päästöt eivät ole energiakäänteen aikana vähentyneet. Saksan CO2-päästöt ovat edelleenkin Euroopan suurimmat. Saksan sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat nelinkertaiset/kWh Suomeen verrattuna.

  • Uraanivoimasta tulee radioaktiivisia päästöjä ja jätteitä joka vaiheessa, aina kaivoksista ydinjätteisiin.

   Ja uraanivoiman radioaktiviisia päästöjä ja jätteitä ei voida hallita.

   Iso raha suosii voittojen takia uraanivoimaa, ja missä haitat ja ongelmat: radioaktiiviset päästöt ja jätteet ja valtavat riskit on ulkoistettu yhteiskunnalle.

   • Kaikkeen energiantuotantoon liittyy hyötyä, päästöjä ja jätteitä. Fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamat päästöt ja jätteet uhkaavat jo kaikkea elämää maapallolla.
    Ydinvoimalla energian tuotannossa saavutettava hyöty (suuri määrä CO2-vapaata energiaa) on paljon suurempi kuin ydinvoiman päästöihin ja jätteisiin liittyvät haitat.

    Niinpä olen ydinvoimasta samaa mieltä kuin esimerkiksi Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto: ”Olemassa olevia ydinvoimaloita voidaa käyttää. Ne ovat yksi osa vihreiden ilmastopakettia.” tai Hallitusten välinen Ilmastonmuutospaneeli IPCC:
    ”Ydinvoima on välttämätöntä, jos maailma haluaa pitää ilmaston lämpenemisen alle 1,5 astetta, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmän raportin mukaan. Sähköntuotannossa ydinvoiman osuus on kasvettava merkittävästi maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”

    Nimimerkille ”Kummituskivi” ja muille torium- ydinreaktoreista kiinnostuneille:
    http://petruspennanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187715-puhdasta-energiaa-koko-maailmalle

 9. Onko Mika perehtynyt Thorium reaktorin/molten salt reaktorin mahdollisuuksiin? Mitä mieltä olet siitä? Ainakin perus tekniikaltaan huomattavasti halvempi ja turvallisempi, kuin korkeapaine laitteesi luokiteltava nykyinen ydinreaktori. En tiedä onko Suomen kallioperässä thoriumia?

 10. Mika Flöjt, ”Eurooppalainen Vihreä liike ei kannata uraanivoimaa ja uraanikaivoksia.”
  Suomessa ydinvoimaloiden rakentamisesta ja käytöstä päättää valtioneuvosto ja eduskunta, ei ”Eurooppalainen Vihreä liike.”
  Loviisan ja Olkiluodon nykyisten ydinvoimaloiden jatkokäyttöluvat, Olkiluoto3-ydinvoimalan käyttöönottolupa ja Hanhikivi1-ydinvoimalan rakentamislupa tullaan hyväksymään selvällä enemmistöllä valtioneuvostossa (hallituksessa) ja tarvittaessa eduskunnassa.

  Mika Flöjt ”Thorium 230 määrittelee uraania sisältävän kaivostoiminnan ongelmat. Uraania sisältäviä kaivostoiminnan jätteitä tulisi säilöä, valvoja jne 74 000 vuotta.”
  Tuollaisen hölynpölyn kirjoittaja ei selvästikään ymmärrä asiaa, mistä kirjoittaa. Uraanikaivosten loppusijoitettua jätettä eikä loppusijoitettua ydinpolttoainetta ei tarvitse valvoa. Eikä varsinkaan Th 230 puoliintumisajan tai minkään muunkaan radionuklidin puoliintumisajan pituista aikaa.
  Käytetyn ydinpolttoaineen ulkoinen säteily on vaaraksi muutamia satoja vuosia. Sen jälkeen ydinjäte on vaarallista vain syötynä tai muuten elimistöön joutuessaan. Mutta kukapa menisi loppusijoituspaikkaan uraanikaivoksen jätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta syömään?

  Myös Talvivaaran malmissa vähäisenä sivuaineena esiintyvän uraanin talteenotolle tullaan myöntämään lupa. Talvivaaran uraanin talteenotolla on kaksi merkittävää vaikutusta: Ensiksi, uraania päätyisi nykyistä vähemmän prosessijätteisiin (kipsisakka-altaisiin), eli vähemmän luontoon takaisin. Toiseksi, uraania ei enää päätyisi merkittäviä määriä epäpuhtautena Ni-Cosulfidirikasteeseen.

  • Tuo uraania sisältävän kaivostoiminnan jäteongelmien hallinta-aika löytyy ihan STUKin omista kalvoista. On ollut käsittelyssä mm. Soklin kaivoshankkeen yhteydessä. Ja loppusijoitettua ydinjätettä tulee amerikan tiedeakatemian EPA:lle tehdyn lausunnon mukaan säilöä turvallisesti ja valvoa vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta. Aikaperspektiiviä asialle saa kun miettii millainen maailma oli 2000 vuotta sitten saati 10 000 vuotta sitten. Suomessa ydinyhtiöiden oman POSIVA:n mukaan tulisi säilöä turvallisesti VAIN 100 000 vuotta. Ydinjätteen loppusijoitukseen kaavailtu Olkiluodon Onkalon kallioperä on ruhjeinen ja halkemia täynnä, jo nyt Onkalon kaivantoon tulee vettä 30 kuutiota tunnissa. Mitä suurempi Onkalo sitä enempi vettä.

   Suomen Vihreät ovat osa Eurooppalaista Vihreää liikettä, jonka perusarvona on uraanivoiman, uraanikaivoksista ja ydinjätteisiin vastustaminen, eikä meillä ole aikomuksena alkaa olla osa mitään itäblokin radioaktiivisia harmaita. Suomen Vihreiden tulee näin EU:n puheenjohtajuuskauden alla jatkaa eurooppalaisen Vihreän liikkeen linjalla eikä hairahtua ydinlobbareiden markkinoimille harmaan aatteen harhapoluille.

   Mielestäni Olkiluoto 3:n käyttölupa tulee arvioida uudestaan puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta: ”13) Olkiluoto 3:n käyttöönottoluvan turvallisuusvaatimusten täyttyminen edelletykset tarkastellaan uudestaan kansainvälisen puoluettomien asiantuntijoiden toimesta. Esimerkiksi täysin ydinvoimateollisuuden intresseistä riippumaton taho on ranskalainen CRIIRAD ydintutkimuksen yksikkö.”

   Ja mitä tulee Kremlin Rosatom Fennovoimaan, tämä on viime päivien uutisointien pohjalta entistäkin ajankohtaisempaa:

   ”11) Kremlin Fennovoima-Rosatomille ei anneta rakennuslupaa Pyhäjoen Hanhikiven uraanivoimahankkeelle Itä-Ukrainan kriisin pahentumisen seurauksena.”

   Ja mitä tulee Talvivaara-Terrafame-Trafiguraan:

   ”12) Talvivaara-Terrafamen on saatava normaalit toimintalupansa kuntoon ennenkuin se voi hakea / taikka valtioneuvosto luvittaa uraanituotantoa Terrafamalle. Pitää muistaa, että Talvivaara-Terrafamen uusi lupahakemus on vakavasti puutteellinen ja kaivosyhtiön jäteongelmat on ratkaisematta sekä korvaukset haitankärsijöille yhä maksamatta. Kaivosyhtiö ei täytä ydinenergialain vaateita vastuullisesta kaivostoiminnasta. Suomen valtion ei tule tukea valtavan jäteongelman muodostumista veronmaksajien harteille. Suomen valtion Terrafamen tulee irtaantua Trafigura yhteistyöstä Trafiguran maailmalla saamien korruptiosyytteiden ja väärinkäytöksien takia. Järkevintä veronmaksajan kokonaiskulujen kannalta on ajaa kannattamaton, valtavia jäteongelmia tuottava sekä yhä päästöjä tuottava kaivos alas hallitusti.”

   Talvivaara-Terrafame-Trafiguran lupapuutteista ja uraanituotannon ongelmista olen kirjoittanut mm. näissä blogeissa: https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2018/01/21/terrafamen-uraanin-talteenotto-hakemus-kuulemismenettely-eivat-tayta-lain-vaatimuksia/

   Ja https://blogit.kaleva.fi/mika-flojt/2019/02/09/talvivaara-fuskasi-lupien-hakemisissaan-tekee-terrafamekin/

 11. Suomessa toimitaan Suomen lakien mukaan, ei ”Eurooppalaisen Vihreän liikkeen” mielipiteiden mukaan.

  Ydinergialaki 7 h § Ydinaineet ja ydinjätteet
  ” Ydinjätteiden sijoitus pysyväksi tarkoitetulla tavalla on suunniteltava turvallisuuden kannalta edullisesti ja siten, ettei pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen edellytä loppusijoituspaikan valvontaa.”

  Suomessa voimassa olevien lakien mukaan loppusijoitettua ydinjätettä ei tarvitse valvoa loppusijoitustilan sulkemisen jälkeen. Vastaava menettely koskee kaivosjätteitä.