Talvivaara-Terrafame-Trafiguran lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

13
Kuva Oulujärveltä. Talvivaara-Terrafame-Trafigurassa ei ole edelleenkään aitoa, kaikki haitalliset aineet puhdistavaa jätevedenpuhdistamoa, vaan keskuskalkittamo ja sen prosessin jälkeen jätevedet ohjataan purkuputkella Sotkamon Vuokatin Nuasjärveen. Kajaaninjoki laskee Talvivaara-Terrafame-Trafiguran Nuakseen tulevat jätevedet alas Oulujärveen ja koska vesi valuu alaspäin niin siitä edelleen Oulujokeen sekä kohti Oulun vettä. Terrafame hakee uraanituotantolupaa vaikka muutkaan ympäristöluvat eivät ole kunnossa ja kaivosalueelta tulee päästöjä tämän tästä vesiin.

Talvivaara-Terrafame-Trafiguran lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

Terrafamen lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia

Lausuntojen ja muistutusten jättöaika Talvivaara-Terrafame-Trafiguran ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen päättyi 1.3.2019.

Terrafamen lupahakemus on täydennystenkin jälkeen niin puutteellinen, että luvan myöntämisedelletykset eivät täyty. Tämän seikan ratkaisee tietenkin ensin lupaviranomainen PSAVI ja sen jälkeen hallinto-oikeudet, kuten aikaisemminkin.

Luvanmyöntämisen esteitä muodostuu, mikäli lupahakemuksesta puuttuu erikseen ympäristölainsäädännössä velvoitettujen seikkojen selvitykset ja/tai mikäli hakemus ei koske Yhtiön toimintaa kokonaisuudessaan. Terrafame hakemus on tuollainen.

Terrafame ei ole tehnyt YVA-asetuksen velvoittamia ympäristövaikutusten arviointia uraanin rikastuksesta, käsittelystä ja sijoittamisesta/varastoimisesta malminrikastustoimintansa yhteydessä, eikä edes hae ympäristölupaa kyseiselle toiminnalle, vaikka tunnustaa uraanitasekaavioissaan sitä toimintaa kaiken aikaa tekevänsä.

Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutenaan, suunnitelmia mustaliuskeen pitkäaikaisvaikutuksien estämisistä ei ole, pohjavesiä pilaantuu malminrikastuskasojen alla, toiminnan hallittu sulkemissuunnitelma aiotaan tehdä joskus myöhemmin, suunnitelma puuttuu lähijärvien kunnostamisesta sekä aiheutuneiden haittojen korvaamisista.

Hallinto-oikeus ei ole myöntänyt lupaa uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa, koska Talvivaara ei sellaista edes hakenut. Nyt Terrafame kuitenkin väittää sellaisen luvan hallinto-oikeuden myöntämänä omaavansa, jonka vuoksi ei hae siihen toimintaan ”uudestaan” lupaa. Vaikka koko kaivoksen toimintaan hakee lupaa.

Ympäristölainsäädännön vastaisten puutteiden vuoksi uuden ympäristöluvan lainvoimaiseksi tuleminen todennäköisesti kestää vuosikausia. Toimiiko Terrafame siihen saakka voimassa olevan ympäristölupansa mukaisesti? Siihen lupaan ei sisälly lupaa uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa, joten myöskään lupa- ja valvontamääräyksiä ei ole olemassa.

Hallinto-oikeuden mukaan ”ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan tulee järjestää toimintansa siten, että se perustuu lainvoimaiseen tai täytäntöönpanokelpoiseen lupaan, mikä ei ole kaikilta osin toteutunut Talvivaaran toiminnassa.” Eikä toteudu nytkään Terrafamen toiminnassakaan.

PSAVIn on annettava pikaisesti lupamääräykset Terrafamen toiminnan järjestämiseksi lainvoimaisen lupansa mukaiseksi, ja annettava tarvittavat lupamääräykset toiminnan hallittuun supistamiseen tai sulkemiseen.

Terrafamekin tietänee lupahakemuksensa olevan huteralla pohjalla, joka ei uppopumppua kestäisi, jonka vuoksi samalla haki lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Viitaten edellä kuvattuihin lupahakemuksessa oleviin luvan myöntämisen esteisiin, on aloitusluvankin myöntäminen mahdotonta.

Mika Flöjt

Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokas, Vihreät

Oulujärven vapaa-ajan asukas

JAA

13 KOMMENTTIA

 1. Mika Flöjt: ”Terrafamen lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia”

  Talvivaara-Terrafame-Trafiguran ympäristö- ja vesitalousluvasta päättää lupaviranomaisena Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PSAVI, ei Mika Flöjt.

  Uraani on luonnossa haitallinen. On hyvä, jos Talvivaaran malmissa vähäisenä sivuaineena oleva uraani otetaan talteen, eikä sitä lasketa takaisin luontoon.

  • Eihän se Mika päätä tätä uraaniasiaa, mutta hän on ihan oikeassa. Eikä sitä päätä ns.”viisaat miehet” Bellavista eikä Hamilton. Pojat voisivat kertoa Krasnokamenskista (Siperiassa), millaisia seurauksia on ollut sillä, että ”luonnossa haitallinen” uraani on otettu luonnosta pois. Kuinka hyvin hyvin Talvivaara on kaiken kaikkiaan kannattanut?

   • ”Eihän se Mika päätä tätä uraaniasiaa, mutta hän on ihan oikeassa.”
    Mika ei todellakaan päätä ympäristö- ja vesitalousluvista, eikä edes uraanin talteenotosta. Epäselväksi jää, millä tavalla Mika on Pölhö-Kustaan mielestä oikessa?
    Pölhö-Kustaa on varmaankin hyvä maantiedossa. Minun piti katsoa netistä, mikä ja missä on Krasnokamenski. Kovin on kaukana Talvivaarasta, eikä ole ole merkitystä Talvivaaran lupapäätöksiin.
    Terrafame-yhtiön taloudellinen tulos on lehtitietojen mukaan menossa hyvään suuntaan. Akkukemikaalitehtaan ja uraanin talteenoton käynnistyttyä yhtiön taloudellinen tulos paranee entisestään. Sitä tietysti kaikki toivomme tälle Suomen valtion 71%:sti omistamalle yhtiölle.

    • No voi hellanlettas! Kertaus on opintojen äiti. Luepa ajatuksella läpi Mikan blogikirjoitus – ehkä selviää tai ei. Sille en voi mitään. Kysypä paikallisillta ihmisiltä eri puolilla Suomea, uskovatko he sinua? Eivät! Vai on Terrafamen tulos menossa hyvään suuntaan. Paljonko veronmaksajien rahoja on tähän mennessä uponnut Talvivaara-Terrafamen pohjattomaan ”kaivokseen”?
     Mistä se muuten Hanhiven uraani tuleekaan? Eihän Fennovoimalle kuulu miten Rosatomin uraani tuotetaan – siellä jossakin Siperiassa. Ihmisiä asuu sielläkin.

     • LIsää kertausta; Mika Fjöjt ei päätä ympäristö- ja vesitalousluvista, eikä uraanin talteenotosta. Hän ei päätä myöskään, täyttääkö Terrafamen lupahakemus myöntämisedellytykset. Siitä päättää PSAVI, kuten Mika Flöjt itse toteaa blogissaan.
      Pölhö-Kustaa; ”Kysypä paikallisillta ihmisiltä eri puolilla Suomea, uskovatko he sinua? Eivät.” Hämmästyttävää! Pölhö-Kustaa tietää kertoa vastauksen kysymykseensä, jo ennen kuin ihmisiltä on kysytty.
      Pölhö-Kustaa kyselee kommenteissaan kaikenlaista. Suosittelen ottamaan asioista ensin itse selvää ja kyselemään vasta sitten, jos oma tietämys tai ymmärrys ei riitä.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.