Terrafamen ”uraanin talteenotto” -hakemus ja kuulemismenettely eivät täytä lain vaatimuksia

0
Uraanituotannossakin 80% uraanista jää kaivosalueelle jätteisiin josta uraanin radioaktiiviset (säteilevät ja myrkylliset) hajoamistuotteet vääjäämättä levittäytyvät ympäristöön (pöly ja radonkaasut) ja vesiin. (herkkä vesiliukoisuus myrkyllisellä uraanilla).
Terrafame ei hae lupaa Talvivaaran kaivoksen uraanin tuottamiseksi kaivos- ja malminrikastustoiminnassa, vaan hakee lupaa vain talteenottolaitoksen käyttöönottamiseksi. Tuolla laitoksella ei ole ollut edes lainvoimaista rakentamislupaa, koska KHO kumosi valtioneuvoston Talvivaaralle antaman luvan.
Ydinenergialaki määrittelee luvanvaraiseksi uraania tuottavan kaivos- ja malminrikastustoiminnan kokonaisuutenaan, mutta sellaista lupaa Terrafame ei hae, vaikka esittääkin hakemuksessaan ns. uraanitasekaavion koko toiminnan osalta. Uraanitasekaaviota Terrafame käyttää vain perusteluksi talteenottolaitoksen käyttöönotolle. Myös STUK huomautti YVA-lausunnossaan uraanitasekaavion virheellisyyksistä.
Terrafame ei ole tehnyt malminrikastoiminnasta uraanin ja uraanin hajoamistuotteiden YVA-arviointia, perustellen tekemättömyyttään harhauttavasti Talvivaaran aikaisemmin tekemällä talteenottolaitoksen YVA-selostuksella. Talteenottolaitos on kuitenkin hallinto-oikeuden mukaan malminrikastustoiminnasta erillinen rajattu osa, eikä talteenottolaitoksesta tehty YVA-selvitys siten ole malminrikastustoimintaa kuvaava selvitys.
TEM kuulutti 6.11.2017 Terrafamen uraanin talteenotto -hakemuksen nimellä hakemus ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan luvan myöntämiseksi. Malminrikastustoiminta oli muuntunut jo kuulutuksen otsikossa termiksi rikastustoiminta.
TEM ei kuulutuksessaan selosta ydinenergialain menossa olevaa muutoskäsittelyä, ei ydinenergialain kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevien lainkohtien merkitystä hakemukseen uraanin talteenotto nähden, eikä osoita varmistuneensa lupahakemuksen täyttävän noiden lainkohtien vaatimukset.
Katson TEMin tehneen menettelyvirheen kuulemismenettelyssä koska:
– kuulutti hakemuksen, vaikka hakemus ei koskenut ydinenergialain mukaista uraania tuottavan kaivos- ja malminrikastustoiminnan koko toimintaketjua eikä hakemukseen sisältynyt ympäristölainsäädännön eikä ydinenergialain edellyttämiä YVA-selvityksiä eikä yhteysviranomaisten lausuntoja.
– järjesti kuulemistilaisuuden vain Sotkamossa ennen kuin kuulutuksesta oli kulunut kuukausi.
– väittäessään ettei Sotkamolla ja Kajaanilla olisi ydinenergialain tarkoittamaa veto-oikeutta ja pyytäessään Sotkamolta anteeksi virheellistä ydinenergialainsäädännön tulkintaansa ja tehdessään Sotkamon kunnalle uuden lausuntopyynnön kuitenkin edelleenkin ydinenergialaista poikkeavin määritelmin, sekä jättäessään tekemättä Kajaanin kaupungille vastaavaa uutta korjattua lausuntopyyntöä.
– ryhtyessään kuulemistilaisuudessa nauhoittamaan mielipiteitä valtioneuvoston päätöksenteon tausta-aineistoksi, vaikka yleisöllä ei ollut mahdollisuutta perehtyä lupahakemusasiakirjoihin kuukauden ajan ennen taltioitavaa mielipiteensä ilmaisemista.
– antaessaan vaikutelmaa kuin kaivoksen yhteyteen jo aiemmin rakennetulla uraaninerotuslaitoksella olisi jo rakennetulta osalta ydinenergialain mukaiset voimassaolevat luvat.
– luodessaan vaikutelmaa kuin ydinenergialain edellyttämää ydinjätevastuuta ei tarvitsisi Terrafamen kipsisakka-altaiden ja malminrikastuskasojen osalta käsitellä.
Mika Flöjt
JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.