TEMin menettelytapavirheitä Terrafamen hakemuksen kuulemismenettelyssä

0
Uraanituotannossakin 80% uraanista jää kaivosalueelle jätteisiin josta uraanin radioaktiiviset (säteilevät ja myrkylliset) hajoamistuotteet vääjäämättä levittäytyvät ympäristöön ja vesiin.

Terrafame jätti 31.10.2017 hakemuksen nimellä ’URAANIN TALTEENOTTO’, jonka TEM kuulutti 6.11.2017 nimellä ’TERRAFAME OY:N HAKEMUS YDINENERGIALAIN MUKAISTA KAIVOS- JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKEVAN LUVAN MYÖNTÄMISEKSI’.

Hallintoviranomaisena TEM näyttää tehneen suuren määrän menettelytapavirheitä kuulemismenettelyssään:

– ei osoita varmistuneensa Terrafamen hakemuksen täyttävän ydinenergialainsäädännön ja YVA-lainsäädännön vaatimukset eikä kuulutuksessaan selosta ydinenergialain ’kaivos- ja malminrikastustoimintaa’ koskevien lainkohtien merkitystä lupahakemuksen otsikkoon ’uraanin talteenotto’ nähden

– käyttäessään kuulutuksessaan hakijan luomia ydinenergialaista poikkeavia termejä

– ei kuulutuksessa tuonut esille ydinenergialain olevan samaan aikaan eduskunnan käsiteltävänä, millä voi mahdollisesti olla vaikutuksia hakemuksen tulevaan lupapäätöskäsittelyyn

– kuuluttaessaan lupahakemuksen, vaikka siihen ei sisältynyt ympäristölainsäädännön eikä ydinenergialain edellyttämiä YVA-selvityksiä eikä yhteysviranomaisten lausuntoja

– järjestäessään kuulemistilaisuuden ennenkuin kuulutuksesta on kulunut ydinenergialainsäädännön vaatimaa kuukausi

– järjestäessään ydinenergialainsäädännön tarkoittaman yleisen kuulemistilaisuuden vain Sotkamossa, vaikka kyseinen kaivos- ja malminrikastustoiminta sijaitsee myös Kajaanin kaupungin alueella

– luodessaan kuulutuksessaan ja kuulemistilaisuudessa mielikuvaa, ettei lupahakemusta koskevilla kunnilla Sotkamo ja Kajaani olisi ydinenergialain tarkoittamaa veto-oikeutta lupahakemuksen valtioneuvoston yhteiskunnan kokonaisetu -harkintapäätöskäsittelyyn nähden

– pyytäessään Sotkamon kunnalta anteeksi antamaansa virheellistä ydinenergialainsäädännön tulkintaa ja tehdessään Sotkamon kunnalle uuden lausuntopyynnön kuitenkin edelleenkin ydinenergialaista poikkeavin epäasiallisen termimääritelmin, sekä jättäessään tekemättä Kajaanin kaupungille vastaavaa uutta korjattua lausuntopyyntöä

– ryhtyessään Sotkamon kuulemistilaisuudessa nauhoittamaan ydinenergialainsäädännössä vaadittua yleisön mielipidettä valtioneuvoston päätöksenteon tausta-aineistoksi, vaikka yleisöllä ei ollut ydinenergialain edellyttämää mahdollisuutta perehtyä lupahakemusasiakirjoihin kuukauden ajan ennen taltioitavaa mielipiteensä ilmaisemista valtioneuvostolle

– jättäessään perustelematta miksi katsoi lupahakemuksen olevan ydinenergialainsäädännön mukainen, vaikka hakemus ei koskenut ydinenergialain mukaista uraania tuottavan kaivos- ja malminrikastustoiminnan koko toimintaketjua

– luodessaan kuulutusilmoituksessaan ja kuulemistilaisuudessa hallintoviranomaisena epäasiallisen harhauttavasti vaikutelmaa kuin kaivoksen yhteyteen jo aiemmin rakennetulla uraaninerotuslaitoksella olisi jo rakennetulta osalta ydinenergialain mukaiset voimassaolevat luvat

– luodessaan epäasiallisesti vaikutelmaa kuin ydinenergialain edellyttämää ydinjätevastuuta ei tarvitsisi Terrafamen kipsisakka-altaiden ja malminrikastuskasojen osalta käsitellä

– luodessaan epäasiallisesti vaikutelmaa kuin ydinenergialain tarkoittamassa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa ei tarvitsi malminrikastuskasojen eikä kipsisakka-altaiden uraanin ja uraanin tytärnuklidien ympäristövaikutuksia arvioida, vaikka Terrafamen uraanitase-kaavioiden perusteella niissä käsitellään ja niihin sisältyy satoja tonneja uraania ja uraanin tytärnuklideja

Ja kaikkien näiden virheiden jälkeen TEMin ydinenergiatarkastaja väittää olevansa asiassa puolueeton eikä siis edistävänsä menettelytaparikkeillä Terrafamen asiaa puutteellisen uraaniluvan myöntämiseksi Valtioneuvostossa.

Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus lausua Terrafamen uraaniluvan puutteista ja lupaprosessin virkamiessuhmuroinnista työ- ja elinkeinoministeriöön tammikuun loppupuolelle saakka. Käyttäkää perustuslain 20 pykälän antamaa oikeuttanne ja pyrkikää omalta osaltanne estämään Suomea ajautumasta uraanitasavallaksi missä poljetaan hyvää hallintokulttuuria, oikeusvaltiota ja ympäristöä uraaniyhtiöiden edun nimissä.

Muistakaa että Suomen ensimmäinen uraanituotantolupa on poliittinen periaatepäätös – Ja siten se voidaan myös evätä. Syitä ja edellytyksiä siihen on Talvivaara-Terrafamessa. Ei jatkoon.

Mika Flöjt

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.