TEMin farssimainen näytelmä Sotkamossa – uudet kuulemistilaisuudet järjestettävä Sotkamossa ja Kajaanissa.

0
Ministeriön järjestämässä "pikakuulemis" -tilaisuudessa käytettiin tietoisesti harhaanjohtavia termejä ja virheellisiä kalvoja. Virheet joutui yhtiö ja ministeriö myöntämään jälkikäteen. Kuulutukset ja kuulemistilaisuudet on järjestettävä uudestaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö eli TEM järjesti farssimaisen yleisen kuulemistilaisuuden Terrafamen uraanihankkeesta Vuokatissa 7.11.2017.

Asiaa esitellessään TEMin virkahenkilöt eivät kertaakaan käyttäneet ydinenergialain mukaista termiä ’kaivos- ja malminrikastustoiminta, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuotanto’, vaan pyörittelivät asiaa uraanin talteenottoasiana, useista yleisön esittämistä huomautuksista huolimatta. Perusteluja uraanin talteenotto -termin lainmukaisuudelle eivät ydinenergiaviranomaiset kuitenkaan pysyneet osoittamaan.

Yleisö ei huomautellut asiasta turhaan, sillä noiden käsitteiden ero on oleellisen ratkaiseva uraanihankkeen lupahakemuksen käsittelyn kannalta: ’uraanin tuotanto kaivos- ja malminrikastustoiminnan yhteydessä’tarkoittaa lupahakemuksen hakemista kaivoksen koko toimintaketjun osalle, mutta TEMin ja Terrafamen käyttämä ’uraanin talteenotto’ luvan hakemista vain pienelle toimintaketjun palaselle; ”talteenottolaitokselle”.

Ero on valtava, varsinkin koska ydinenergialaki kieltä uraanin tuottamisen ilman lupaa.

Missä Talvivaara-Terrafamen prosessissa uraani tuotetaan. Ei ainakaan ”talteenottolaitoksessa”, siellähän se ikään kuin otetaan talteen. Se on tuotettu jo aikaisemmin. Uraani tuotetaan malminrikastuskasoissa liottamalla rikkihappoliuoksella uraani irti malmista. Malminrikastus -sanaakaan TEM ja Terrafame eivät käytä, vaan puhuvat Talvivaaran luomasta ”bioliuotuksesta”. Malminrikastuskasoissa tapahtuvaa uraanin tuottamista eivät TEM eikä Terrafame myönnä, vaan väittävät kuin hokkuspokkus- tempun lailla uraani itsekseen ilmaantuisi prosessiliuokseen.

Ydinenergiatarkastaja Aurela väitti kuulemistilaisuudessa useaan kertaan, ettei Sotkamon kunnalla olisi veto-oikeutta valtioneuvoston päätöksen suhteen. Tätä väitettä ei uskottu. Myöhemmin Aurela joutui pyytämään virheellisiä lausuntojaan anteeksi Sotkamo-lehdessä. Myös YLE uutisoi 27.11.2017: ’Ministeriö töppäsi Terrafamen uraanitilaisuudessa: väärää tietoa ja ilmoitus viime tipassa’.

Aurelan mukaan pieniä lapsuksia täytyy sallia kaikille osapuolille.

Lapsuksia? Kyse ei ole pienistä lapsuksista, vaan siitä, onko lupahakemuksen vireilletulon yhteydessä lupaviranomainen TEM tarkistanut lupahakemuksen täyttävän lainsäädännön vaatimukset? Kuulemistilaisuuden ja jälkikäteislausuntojen perusteella näyttää selvältä, ettei hallintolain edellyttämää lupahakemuksen lain vaatimusten täyttämistarkastelua ole TEM tehnyt.

Terrafamen toimitusjohtaja Lukkaroisen mielestä ei ole olennaista, että puhutaanko uraanin talteenotosta vai uraanin tuotannosta; ”Puhumme tästä asiasta uraanin talteenottona. Prosessissamme uraani liukenee ja on prosessiliuoksessa talteen otettavissa.”

Lukkaroinen kiemurtelee. Oikeasti kyse on uraanin tuottamisesta malminrikastuskasoissa; se on ydinenergialain alaista toimintaa. Sille ei ole lupaa eikä nytkään haettu. Pitkäänkään jatkunut lainvastainen toiminta ei tule lailliseksi termikikkailulla. Ilman lupaa ei uraanin tuotantoa saa tehdä. Lukkaroisen mukaan uraanin tuotantoa ei tapahtuisi missään.

TEM teki lisäksi menettelytapavirheen, sillä ennen kuulemistilaisuutta olisi ihmisillä pitänyt kuukauden ajan olla käytettävissä ydinenergia-asetuksen 28 §:n mukainen yleispiirteinen selvitys. Nyt se jaettiin vasta tuossa kuulemistilaisuudessa. Toisekseen Kajaanissa ei järjestetty kuulemistilaisuutta.

YLE uutisen mukaan ministeriöissä harkitaan julkisen kuulemistilaisuuden järjestämistä uudelleen. Uudet kuulemistilaisuudet on järjestettävä Sotkamossa ja myös Kajaanissa, koska Talvivaara-Terrafame-Trafiguran kaivosalue sijaitsee myös Kajaanin puolella. Lisäksi asiaa on tulisi käsitellä Kainuun maakuntavaltuustossa. Yleisesti kaikilla suomalaisilla on oikeus lausua tähän periaateprosessiin uraanituotantoyksikön perustamisessa ihan jo perustuslain 20§ mukaisesti.

Mutta jos ne järjestetään entisillä, harhaanjohtavilla ja virheellisiä termejä, sisältävillä asiakirjoilla – ei asia parane yhtään.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.