Terrafame monistaa Talvivaaran virheet

0
Mikä on Oulujärven / Oulujoen ja Ylä-Savon puolisen Vuoksen vesistön tulevaisuus Talvivaara-Terrafame-Trafiguran pyrkiessä jatkamaan toimintaansa kumuloiden ympäristö- ja jätevesiongelmia vedenjakajan ylängölle, josta ne vääjäämättä satoja vuosia valuvat alapuolisiin vesistöihin virkistyskäyttäjien, mökkiläisten, kalastajien ja matkalijoiden sekä ennenkaikkea vesiekosysteemin rasitukseksi ja ongelmiksi.

Maanantaina 6.11.2017 on Työ- ja elinkeinoministeriössä kuulutettu Terrafamen periaatepäätöshakemus ”uraanin talteenottoon”. Jo ennen hakemuksen julkiseksi tuloa jotkut poliitikot ovat julkisesti väittäneet valtioneuvoston olevan ”pakko myöntää” Terrafamelle uraanin talteenottolupa.

Miksi ihmeessä?

Oikeusvaltion periaatteena on ennen luvan myöntämistä tarkistaa täyttääkö lupahakemus lainsäädännön vaatimukset. Talvivaara ei aikanaan lainvoimaista periaatepäätöstä saanut. Talvivaara-Terrafamen ympäristöluvatkin kumottiin päättymään vuoden 2018 loppuun lupahakemuksissa olleiden oleellisten puutteiden vuoksi.

Mihin toimintaan Terrafame periaatelupaa hakee?

Ydinenergialaki säätelee kaivos- ja malminrikastustoimintaa, jonka tarkoituksena on uraanin tuottaminen. Hakeeko Terrafame lupaa uraanin tuottamiseen? Ei hae. Eikö Terrafamen tuota uraania? Se on oleellinen kysymys. Terrafame hakee lupaa uraanin talteenottoon. Sellaista käsitettä ei ydinenergialaissa ole.

Talvivaara loi aikoinaan mielikuvan kuin uraani liukenisi itsekseen ”bioliuotuskasoissa” ilman yhtiön myötävaikutusta ja kuin tuo itsekseen liukeneminen ei olisi uraanin rikastusta ja tuottamista koskevien säädösten alaista. Sitten Talvivaara vain pyrkisi ottamaan talteen tuon prosessiliuokseen itsekseen ilmaantuneen uraanin. Tälle talteenottotoiminnalle ja siihen tarvittavalle talteenottolaitokselle haettaisiin periaatepäätöstä valtioneuvostolta. Näin saavutettaisiin Euroopan suurin uraanintuotanto. ”Talteenottamisella”.

Terrafame on monistanut Talvivaaran periaatepäätöshakemuksen. Samoine harhauttavine käsitteineen ja puuttuvine selvityksineen. Malminrikastuskasoissa tapahtuvaa uraanin rikastusta ja tuottamista ei mainita, sen ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu eikä uraanin rikastukselle ja tuottamiselle malminrikastuskasoissa haeta lupaa.

Terrafame väittää alueella olevan lähes valmiin uraanin talteenottolaitoksen. Millä luvilla se on rakennettu, kun lainvoimaista periaatepäätöstäkään ei ole ollut? Ei myöskään ole ollut valmiita kaivos- ja malminrikastustoiminnan uraanintuotannon turvallisuusohjeitakaan, joiden perusteella STUK olisi pystynyt uraanintuotannon turvallisuuden arvioimaan koko kaivostoiminnan osalta sisältäen talteenottolaitoksenkin.

Mutta kaivoksen toiminnan ajan uraania on malminrikastuskasoissa rikastettu ja tuotettu uraanirikaste on pumpattu kipsisakka-altaisiin. Sille uraanin rikastukselle ja tuotetun uraanirikasteen sijoittamiselle kipsisakka-altaisiin ei ole ollut lupaa eikä sitä Terrafame nytkään hae.

Kansalaisilla, kaikilla, on oikeus antaa muistutus tai mielipide tähän ydinenergialain mukaisen uraanilaitoksen ja uraanituotannon periaatepäätöshakemukseen 31.1.2018 Työ- ja elinkeinoministeriöön. Erityisesti Kainuun Sotkamon ja Kajaanin kuntien tulee myös antaa puolto hankkeelle ja myös muiden naapurikuntien, vaikuttaahan hanke koko alueen imagoon ja muiden elinkeinojen mm. kalastuksen, maatalouden ja matkailun tulevaisuuteen. Lupahakemus löytyy: http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/terrafame-hakee-valtioneuvostolta-lupaa-uraanin-talteenottoon

Talvivaara-Terrafamen kaivoshistorian perusteella tuo muistutusmahdollisuuden käyttö on lähes kansalaisvelvollisuus. Talvivaara-Terrafame-Trafigura ei täytä vastuullisen toimijan tunnusmerkkejä. Yhteisöt ja kansalaiset voivat vaikuttaa politiikkojen käsityksiin siitä, ”onko pakko antaa lupa”

– Ei ole.

Mika Flöjt

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.