Suomen eutanasiayhdistyksen Exitus ry:n hallituksen kokoonpano täydentyi Helsingissä pidetyssä kevätkokouksessa 25.4.19 kun lääkäri Juha Hänninen valittiin hallitukseen meneillään olevalle toimikaudelle 2019-2020 lääketieteelliseksi asiantuntijaksi.

Juha Hänninen on tehnyt työtä kuolevien ihmisten hoidon hyväksi yli 25 vuotta, josta valtaosan hän teki Terhokodin ylilääkärinä ja johtajana. Tänä aikana hän on ollut osallisena ja apuna tuhansien ihmisten elämän lopun saattohoidossa. Hän on pyrkinyt edistämään saattohoidon kehittymistä kirjoittamalla kymmeniä artikkeleita ja useita kirjoja saattohoidosta ja kivun lievityksestä.

Vuosien mittaan Hänninen on ollut mukana kouluttamassa tuhansia lääkäreitä ja hoitajia ja kirjoittanut useisiin oppikirjoihin saattohoidosta. Vuosina 2008 ja 2012 hän oli ”Kuolevan potilaan oireiden hoito” Käypä hoito suositusta laativan työryhmän puheenjohtajana ja oli mukana useissa kansallisissa työryhmissä, jotka kehittivät saattohoitoa. Vuosina 2015-2018 Yhteisvastuu-keräyksen varoilla toteutetussa saattohoidon valtakunnallisessa kehittämishankkeessa hän toimi päävastuullisena vetäjänä ja kouluttajana.

Juha Hänninen on kirjoittanut kirjat ”Eutanasia” (Duodecim 2012) ja ”Kuolemme vain kerran” (Otava 2018).

Juha Hänninen tuo yhdistyksen hallitukseen erittäin merkityksellisen lääketieteellisen asiantuntemuksen, pitkän ja laajan kokemuksen. Hän paneutuu myös kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti Ruotsin suuntaan.

Juha Hänninen on laajasti arvostettu saattohoidon ja palliatiivisen hoidon asiantuntija ja hän on ollut lukuisissa ajankohtaisohjelmissa puhumassa aiheesta. Myös eutanasialainsäädännöstä.

Jatkamme työtä ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen puolesta. Elämän loppuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä / yhteydenottoja saimme vuonna 2018 kaikkiaan reilut 70-kappaletta. Ne koskivat saattohoitoa, palliatiivista hoitoa, avustettua itsemurhaa sekä eutanasiaa.

Saattohoidon-ja palliatiivisen hoidon tilannetta pohditaan Valtioneuvoston asettamassa ”elämän loppuvaiheen työryhmässä”, mikä asetettiin vuonna 2018 eduskunnan päätöksen mukaisesti eutanasia-kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä. Juha Hänninen on myös kyseisen työryhmän jäsen kuten allekirjoittanutkin. Avustettu itsemurha ja eutanasaialainsäädäntö kysymykset ovat myös työryhmän työpöydällä.

PUUTTEITA JA EPÄTASA-ARVOA

On valitettavaa, että elämän loppuvaiheen hoitoon liittyy Suomessa haasteita ja ongelmia. Hoito ei valtakunnallisesti ole tasa-arvoista ja hoitajien-sekä lääkärien koulutus kaipaa remonttia sekin. Toivoa sopii, että uusi hallitus huomioi asiaa hallitusohjelmassa. Rahoituksen lisääminen on aivan välttämätöntä, jotta elämän loppuvaiheen hoito viimeinkin saataisiin sille tasolle mille se kuuluu. Alkuvuoden aikana paljon huomiota saanut hoitajamitoitusasia liittyy osaltaan myös merkittävällä tavalla elämän loppuvaiheen laadukkaan hoidon toteutumisen onnistumiseen. Hoitajamitoituksen taso on riippuvainen hoidettavuudesta eli siitä, mihin hoitohenkilökunnan pitää pystyä vastaamaan, jotta potilaat saavat inhimillisen ja asianmukaisen kokonaisvaltaisen hoidon. Mielestäni on syytä määritellä minimihoitajamitoitus lakiin vaikka siinä onkin omat haasteensa ja siihen ei pidä sisällyttää avustavaa työtä tekeviä, mutta minimistä ei saa muodostua maksimia vaan hoitajamitoituksen määrittelyssä eri yksiköissä on huomioitava hoidettavuuden vaatimukset.

YRITYSTÄ ON

Nyt Suomessa käynnissä olevat kehityshankkeet (STM+Opetusministeriö) hoidon ja henkilöstön koulutuksen kehittämiseksi ovat hyviä hankkeita, mutta ne eivät voi jäädä vain hankkeiksi, vaan niiden työn tulosten on myös toteuduttava käytännössä erikoissairaanhoidon-ja perusterveydenhoidon puolella kautta maan kotihoito mukaan lukien, hoidon parantumisena sekä osaamisen kehittymisenä ja se vaatii huomattavaa rahoitusta. Totean tässäkin yhteydessä, että pelkästään hyvä tahto ei riitä.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161396/R_14_19_Palliatiivisen_hoidonjasaattohoidon_tila.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eutanasia kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä silloinen eduskunta yli puoluerajojen näytti olevan yhtämieltä saattohoitolain tärkeydestä. Keskustelu siitä jatkuu kuten eutanasialaistakin. Saadaanko aikaan lainsäädännöllisiä muutoksia ja millä aikataululla, niin se jää nähtäväksi.

-Kari Viholainen-

—————————

(Kuvassa Juha Hänninen)