Eduskunnan päätös eutanasiasta pettymys, mutta toivoakin on.

3

Eduskunnan päätös torpata eutanasia kansalaisaloite oli pettymys, mutta jokseenkin odotetun kaltainen. Sosiaali-ja terveysvaliokunta kuuli lukuisan määrän asiantuntijoita ja myös Exitus ry:n kantaa kysyttiin. Yhdistys antoi laajan ja perusteellisen lausunnon asiasta. Kaiken kaikkiaan valiokunta kuuli merkittävän määrän asiantuntijoita. Jopa poikkeuksellisen suuren määrän.

Eduskunnan päätös perustaa nyt asiantuntijatyöryhmä on sinällään hyvä asia. On hyvä laajasti selvittää ja tutkia saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tilaa Suomessa. Tunnustettu tosiahan on se, että saattohoidossa on ongelmia. Hoidon laatu ja sisältö on merkittävästi riippuvainen potilaan asuinkunnasta ja hoitoyksiköstä. Kuluvan vuoden alussa päivitetyt uudet käypähoitosuositukset saattohoitoon ja pallitiiviseen hoitoon on hyvin tehty ja toivoa sopii, että ne myös käytännössä näkyvät laajasti ja tasa-arvoisesti koko maassa.

Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen vasta myöntämä 1,5-miljoonan euron suuruinen raha saattohoidon ja pallitiivisen koulutuksen kehittämiseen on hyvä asia.

Työ lain saamiseksi eutanasiasta Suomeen tulee kuitenkin jatkumaan ihan normaalisti. Eduskunnan päätös oli vastoin suomalaisten tahtoa. Tiedämme suomalaisten kannattavan eutanasiaa poikkeuksellisen laajalla kannatuksella. Jopa noin 80% suomalaisista kannattaa eutanasiaa ja tätä kannatusta on mitattu viimeisten vuosien aikana lukuisissa kyselyissä.

Kannatusta on myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Sairaanhoitajaliiton vuoden 2017 tutkimuksessa sairaanhoitajat antoivat merkittävän kannatuksen, sillä noin 64% sairaanhoitajista ilmoitti tutkimuksessa kannattavan eutanasiaa ja noin 48% heistä ilmoitti olevansa itse valmis olemaan osallisena eutanasia-prosessissa. Myös lääkäreissä kannatusta siis on, mutta määrällisesti vähemmän kuin hoitajien keskuudessa.

Nyt jäämme sitten mielenkiinnolla odottamaan millainen asiantuntijatyöryhmä tullaan perustamaan ja keitä siinä työryhmässä on mukana. Toivottavasti se ei perustu vain eutanasian vastustajiin.

Sosiaali-ja terveysvaliokunta jätti myös oven auki eutanasialle, joten synkkyyteen ei ole aihetta. Mahdolliset lainsäädännölliset uudistukset valiokunta jätti asiantuntijatyöryhmän selvitettäväksi. Olettaa sopii, että työryhmä tulee toiminaan tehokkaasti ja perusteellisesti ja työryhmään kutsutaan laajasti asiantuntijoita. Edustamani yhdistys on käytettävissä työryhmän jäseneksi jos kutsu käy.

JAA

3 KOMMENTTIA

 1. Hyvä ettei tule voimaan enkä usko että koskaan tuleekaan. Ihmisiä hoidetaan huonosti ja osa jätetään kylmästi hoitamatta, ei lähetetä erikois-sairaanhoitoon tai pukataan vain vuodeosastoille jossa potilaita ei hoideta kunnolla eikä yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan; umpisuolipotilas sai olla kovissa kivuissa ja keuhkoembolispotilas hoidettiin vain kipulääkkeillä.

  Potilaan tai omaisten pyyhtöjä ei otettu kuuleviin korviin. Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Ei aktiiviselle eutanasialle ja kielteiselle kannalle tulevia on vieläkin paljon enemmän. Käykääpä kiertelemässä vanhainkodit ja vuodeosastot ja kysykää potilaiden oma ja omaisten mielipide.

  ”Potilaan oikeudet
  1. Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Laki koskee niin

  julkisia terveydenhuollon toimintayksiköitä,
  yksityisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä kuin
  sosiaalihuollon laitoksissakin, esimerkiksi vanhainkodeissa, annettavia terveydenhuollon palveluja.

  Potilaan oikeuksia Hoidon laatu. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

  Kohtelu

  Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan.
  Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa.
  Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitoa on saatava yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.”

  2. ”Julkisen vallan velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähtee perustuslaista. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa.

  Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

  Suomen perustuslaki 731/19992”

  3. ”3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”

  LÄHDE: 1. http://stm.fi/potilaan-oikeudet
  LÄHDE:2. http://stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto
  LÄHDE:3. https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

 2. Kiitos palautteista. Ihmisoikeuden ja itsemääräämisoikeuden kehittäminen ei mielestäni ole väärin. Eutanasiassa on kyse siitä. Eutanasiassa ihminen päättää itse tarkoin laissa aseteuin ehdoin, missä tilanteessa eutanasia olisi mahdollista. Subjektiivinen oikeus se ei voi olla. Se ei voi olla myöskään sellainen asia, jonka joku toinen päättäisi ihmisen puolesta. Esimerkiksi omainen tai viranomainen.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.