Kun potilasta itseään ei kuunnella!

1

Olemme hakoteillä jos vakavasti sairastunutta itseään ei kuunnella hoidon aikana. Olen saanut parikin yhteydenottoa sairastuneilta ihan viime aikoina siitä, että he ovat kokeneet tulleensa syrjäytyneiksi omassa hoidossaan. Lähtökohta hoidossa on se, että potilas itse on hoitopäätösten keskiössä. Ei voi olla niin, että potilaan yli päätetään ja keskustellaan. Toinen minulle soittaneista ihmisistä kertoi olevansa ”kuin ilmaa” lääkärinkierrolla. Vuoteen toisella puolella on vahvoja omaisia ja vuoteen toisella puolella lääkäri ja hoitajia.

Tämä soittaja kuvaili oloaan siinä vuoteessa ja asetti minulle kysymyksen siitä, että kuka tässä se sairas oikein on? Hän sanoi, että olotila on loukkaantunut ja välinpitämätön. Omaiset ja lääkäri keskustelevat keskenään ja potilas itse on siinä välissä.

Näinhän asia ei tietenkään saisi olla. Kaiken hoidon lähtökohtana on potilaan toiveet ja potilaan omat näkemykset hoidosta, mikä koskee itse sairastunutta. Valitettavasti toisinaan hoitotahdon yli kävellään. Sitä tekevät joskus myös lääkärit. Voidaan todeta niinkin, että uskalluksen puutteesta ylihoidetaan. Tehdään erilaisia tutkimuksia, kokeita ja lääkityskokeiluja tilanteessa, jossa jo valmiiksi tiedetään sairauden tilanne ja se sairaus ei tule muuksi muuttumaan.

Sairastunut itse saattaa olla jo niin väsynyt omaan sairauteensa niin fyysisesti kuin myös psyykkisesti, että ei enää jaksa pitää kiinni oikeuksistaan. Ei välttämättä jaksa enää kiistellä edes vahvojen omaistenkaan kanssa.

Omaiset saattavat vaatia epätoivoisessakin tilanteessa mahdottoamiakin hoitotoimenpiteitä suoritettavaksi vastoin potilaan omaa tahtoa. Näissä tilanteissa hoitotiimiltä edellytetään ammatillisuutta. Vahvoille omaisille on tehtävä selväksi, että mikä on hoitolinjaus ja mikä on potilaan itsensä tahtotila.

Kenellekään ei ole syytä antaa sellaista hoitoa, mistä potilas ei hyödy. Eli hoitoja ei voi vaatia itselleen eikä läheiselleen vaatimisen ilosta.

Mikä on hoitotahto ja miksi se kannattaa tehdä?

Hoitotahdolla henkilö suullisesti tai kirjallisesti etukäteen ilmoittaa miten hän haluaa itseään hoidettavan vakavan ja ennusteeltaan toivottoman sairauden kohdatessa. Vuoden 1993 potilaslain 6 pykälä suo potilaalle tämän itsemääräämisoikeuden ja velvoittaa asianomaisia viranomaisia tätä tahtoa noudattamaan.

Ote potilaslain 6 §:stä

Potilaan itsemääräämisoikeus
Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla.

Ote potilaslain 8 §:stä

Kiireellinen hoito
Potilaalle on annettava hänen henkeään ja terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.

Vakavaa ja pahenevaa, ennusteeltaan toivotonta sairautta potevan henkilön elämän vitaalitoimintojen (hengityksen, verenkierron, nestetasapainon, aineenvaihdunnan) keinotekoinen ylläpitäminen ja jatkaminen on nykyajan tekniikalla mahdollista hyvinkin pitkälle. Silloin kun hoito ei enää ole potilasta auttavaa, vaan käytännössä ylläpitää ja jatkaa kärsimyksen kestoa pahimmillaan jopa vuosikymmeniä, muuttuu hoito epäinhimilliseksi niin potilaalle kuin omaisille.

Kirjallisella hoitotahdolla voi henkilö ilmoittaa ne olosuhteet, jossa hän vastustaa mm. elvytystä, elämän keinotekoista yllä pitämistä ja pidentämistä.

Oman hoitotahdon voi jokainen muotoilla itse. Sen pitää olla harkittu, asiallinen ja selkeä.

Hoitotahdosta on hyvä pitää yksi kopio itsellä, yksi uskotulla henkilöllä ja yksi hoitavalla lääkärillä, terveyskeskuksessa tai sairaalassa omien papereiden joukossa tms. taholla.

Helpoiten hoitotahdon ja elinluotus-ilmaisun voi jokainen tehdä netissä kanta.fi sivulla. Hoitotahdosta ja elinluovutuksesta kannattaa mainita lähiomaisille ja lompakossa voi pitää vaikka paperilapulla tietoa siitä, että sellaiset tahdonilmaisut ovat olemassa.

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.