Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Suomi tarvitsee yritysvastuulain

0

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Yli 70 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa aloitti tänään kampanjan yritysvastuun lisäämiseksi. #Ykkösketjuun-kampanjan tavoitteena on, että Suomen seuraava hallitus säätää lain, joka velvoittaa yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Tuen #Ykkösketjuun-kampanjaa täydestä sydämestäni! Niin tekee myös vasemmistoliitto puolueena.

Meidän helppo sitoutua kampanjan tavoitteisiin, sillä olemme jo pitkään vaatineet yritysvastuulain säätämistä Suomeen. Vaade sisältyy myös vasemmistoliiton hiljattain julkaisemaan tulevaisuusohjelmaan, joka määrittää tavoitteitamme seuraavalle hallituskaudelle:

”Säädetään yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset huomioimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutukset globaalisti. Laki perustuu YK:ssa hyväksyttyihin yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ns. ohjaaviin periaatteisiin.” (Vasemmistoliiton tulevaisuusohjelma, s. 63)

Viime vuonna kaikki vasemmistoliiton kansanedustajat olivat mukana kansainvälisessä parlamentaarikkojen vetoomuksessa YK:ssa neuvoteltavan, ihmisoikeuksia, yritysvastuuta ja väärinkäytösten uhrien oikeuksia koskevan sopimuksen solmimiseksi. Tein Suomen hallitukselle tuolloin aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Itse olen perännyt tiukempaa yritysvastuulainsäädäntöä myös EU-tasolla.

Olen erittäin tyytyväinen, että yritysvastuulain edistämiselle näyttäisi nyt löytyvän laajempaa kannatusta.

Miksi sitovasti velvoittavat normit sitten ovat ovat tarpeen?

Ihmisoikeusloukkaukset edelleen yleisiä

Tiedämme, että joidenkin yritysten toimintaan liittyy ihmisoikeusloukkauksia, ympäristötuhoja, maakaappauksia, veronkiertoa ja muita räikeitä ongelmia.

Suomessakin on esimerkkejä työntekijöiden epäinhimillisestä kohtelusta ja jopa ihmiskaupasta.

Pahimmat tapaukset ovat usein köyhistä maista, joissa kansallinen lainsäädäntö ja monesti korruptoitunut viranomaisvalvonta eivät riittävästi puutu epäkohtiin ja joissa monikansallisilla suuryrityksillä voi olla erittäin paljon valtaa suhteessa paikallisiin päättäjiin, viranomaisiin ja yhteisöihin.

Myös monen suomalaisyrityksen maailmanlaajuisista tuotanto- ja arvoketjuista on paljastunut työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkauksia.

Tämä todistaa, että nykyiset, pitkälti yritysten vapaaehtoisuuteen perustuvat vastuukäytännöt ovat täysin riittämättömiä.Tarvitsemme sitovaa sääntelyä YK:ssa ja EU:ssa. Suomen pitää olla kärkijoukoissa sellaista ajamassa, ja esimerkiksi ensi vuoden EU-puheenjohtajuus olisi hyvä mahdollisuus nostaa asiaa unionin tasolla. Mutta niin kauan kuin sitovat kansainväliset pelisäännöt puuttuvat, on Suomen velvollisuus vastata siitä, että oma tonttimme on kunnossa.

Suomi on sitoutunut YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2011 yksimielisesti hyväksyttyihin yritysvastuuperiaatteisiin (”yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet”). Niiden mukaan valtioilla on ensisijainen velvollisuus taata ihmisoikeuksien toteutuminen, mutta myös yritysten tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia.

On korkea aika, että nämä hyvät periaatteet kirjataan lakiin ja että Suomi on tänään lanseeratun kampanjan nimen mukaisesti yritysvastuun ykkösketjussa.

Nyt pelaamme kakkosdivarissa: Monessa muussa maassa kansallisen yritysvastuulain valmistelu on käynnissä, ja Ranskassa laki on jo voimassa.

 Sitova ihmisoikeuslaki on rehellisten yritysten etu

Useat yritykset toimivat vastuullisemmin kuin mitä laki edellyttää. Ne käyttävät paljon aikaa ja rahaa pyrkiäkseen varmistamaan, ettei ympäristön ja ihmisten oikeuksia loukattaisi missään kohtaa niiden globaalia tuotantoketjua (ns. huolellisuusveloite).

Moni muu yritys kuitenkin jättää koko asian vähälle huomiolle tai pahimmillaan aktiivisesti hyödyntää lainsäädännön ja valvonnan heikkouksia sekä omaa valta-asemaansa suhteessa työntekijöihin ja viranomaisiin. Kärjistäen voi sanoa, että tällaisessa liiketoimintamallissa ihmisoikeuksien sivuuttaminen on keino saada kilpailuetua.

Sitova yritysvastuusääntely on sekä työntekijöiden että vastuullisten yritysten edun mukaista.

#Ykkösketjuun-kampanjassa on mukana useita näkyviä yrityksiä, jotka haluavat omalla esimerkillään alleviivata juuri tätä viestiä. Ne kaikki ansaitsevat hatunnoston.

 

JAA