Omaishoitajat tarvitsevat Eurooppalaisen ohjelman

1

Noin 80 prosenttia kaikesta EU:ssa tehdystä hoivatyöstä on omaisten hoitamista, jonka tekijöistä 75 prosenttia on naisia.

Tarvitaan Euroopan omaishoitajaohjelma asettamaan omaishoitajuuteen liittyvät prioriteetit Euroopan tasolla. Sen perusteella jäsenmaiden tulisi laatia kansallisen tason omaishoitajaohjelmat. Euroopan omaishoitajaohjelman tulisi pitää sisällään kuusi pääkohtaa:

 • Omaishoitajien tunnistaminen: Yhteiskunnan ja ihmisen itse tulee pystyä tunnistamaan, koska on koko- tai osapäiväisesti omaishoitaja.
 • Omaishoitajien tunnustaminen: Omaishoitajuudesta tulee seurata tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Omaishoitajan statuksen saavalle kuuluu tietty vastuu hoidettavan hyvinvoinnista.
 • Omaishoidontuki: Elämäntilannetuki, jonka saisi automaattisesti, kun tietty hoidon vaativuustaso ja asetetut hoitotuen kriteerit täyttyvät.
 • Työelämän ja perheen yhteensovittaminen: Omaishoitajalle halutessa taattava mahdollisuus yhdistää omaishoito tavalliseen palkkatyöhön. Hänellä tulisi olla tietyt tähän liittyvät oikeudet, kuten oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairasta ilman, että menettää työpaikkaansa, oikeus osa-aikaiseen työhön, yhtäläiset sosiaali- ja eläke-etuudet, ja oikeudet muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
 • Palvelut: Omaishoitajat tarvitsevat tukipalveluita, joilla tuetaan kotona pärjäämistä ja vältetään uupumista, ml. oikeus lomittajaan.
 • Kuntoutus: Myös omaishoitajien kuntoa on seurattava ja hoidettava tarpeen mukaan.

Euroopan omaishoitajaohjelman luominen sopisi hyvin Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Ohjelmaa on peräänkuuluttanut myös omaishoitajien oikeuksia Euroopan parlamentissa ajava ryhmä, jonka varapuheenjohtajana Pietikäinen toimii.

Toimin esittelijänä torstaina äänestettävässä Euroopan parlamentin mietinnössä koskien sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa. Mietintö vaatii omaishoitajaohjelman lisäksi varsinkin kotihoidon ja yhteisöpohjaisten palveluiden kehittämistä ja parempia työoloja hoivatyöalalla työskenteleville.

Äänestettävä mietintöluonnos löytyy täältä:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0352+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI

JAA

1 KOMMENTTI

 1. Kiitos Sirpa hyvästä kirjoituksesta.

  Tämä omaishoitaminen on minulle suhteellisen tuntematon alue Suomen ja Euroopan terveydenhoidossa, minkä takia olen hyvin yllättynyt siitä, miten suuri osa hoivatyöstä on omaisten hoitamaa. Tämän omaishoidon laajuuden takia olen kanssasi samaa mieltä tarpeesta omaishoitajaohjelmalle, koska uskon toimivan omaishoitajaohjelman parantavan omaishoitajien kykyä huolehtia hoidettavan hyvinvoinnista ja samalla vähentävän julkisen terveyshuollon kuormitusta.

  Olen myös samaa mieltä esittämistäsi kuudesta ohjelman pääkohdasta, mutta omaishoidon tukeen liittyvien hoitajan tukien suuruus voi olla vaikea määrittää varsinkin Euroopan tasolla johtuen EU-maiden välisistä elintasoeroista. Mielestäni ohjelmassa olisi tärkeintä turvata erilaiset palvelut paitsi hoitajalle mutta myös hoidettavalle.