Hyvinvointia ja palveluita ei ole ilman veroja

0

Verotuksella katetaan julkiset menot ja yhteinen riskinhallinta, kuten sosiaaliturva ja yhteiset investoinnit kuten koulutus, joita kukaan yksityinen toimija ei voi tehdä. Mitä huonompi veropohja ja suurempi verovuoto, sitä huonompi yhteisö on elää meille kaikille ja sitä suuremmat tuloerot ja epäoikeudenmukaisuudet. Veropohjasta huolehtiminen on yhteiskunnan koko toimintakyvystä huolehtimista. Avoimilla markkinoilla ja globaalissa maailmassa yksi valtio ei voi hoitaa ja estää verojen valumisilmiöitä tai tehokkaasti parantaa veropohjaansa vaikka rahansiirtoverolla. Lisäksi valtiot, kunnat ja yritykset ajautuvat epäterveeseen verokilpailuun, mikä on kilpailua pohjalle. Tästä esimerkkinä yhteisillä markkinoilla toimivat ja julkisiin kilpailutuksiin osallistuvat yritykset, jotka eivät maksa veroja omassa kotimaassaan ja siksi voittavat kilpailutukset.

Kansalliset verojärjestelmät ovat monimutkaisia ja tarjoavat mahdollisuuden erilaiseen vero-optimointiin ja verovälttelyyn. Osassa jäsenmaita veronkeräysjärjestelmät ovat tehottomia ja verovapautusjärjestelyt kohtuuttomia ja mielivaltaisia, esimerkiksi Kreikalla on näillä perustein 60 miljardia saamattomia verotuloja. Tehottomuudesta ja erilaisista käytännöistä ovat hyötyneet yritykset, jotka ovat halunneet aggressiivisella verosuunnittelulla tai veronkierrolla minimoida veromääränsä muutamaan prosenttiin. Veronsa maksavat yritykset ovat sitten joutuneet suhteellisesti huonompaan asemaan.

Kärsijöinä ovat olleet kaikki Euroopan kansalaiset jotka tarvitsevat palveluita.  Verokierron seurauksena EU:n jäsenmaista häviää vuosittain arviolta 1000 miljardia euroa. Se on enemmän kuin jäsenmaiden yhteenlasketut budjettien vajeet, saman verran kuin käytämme EU:ssa kansalaistemme terveydenhuoltoon ja 6 kertaa koko EU:n budjetin koko. Tämän epätasapainon seurauksena epätasa-arvo kasvaa ja yhteiskunnat sekä yhteisesti rahoitetut infrastruktuurit rapautuvat.

Meillä on laaja joukko yksinkertaisia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla voimme korjata huonon verohallinnon aiheuttamat ongelmat. Kyse on siitä onnistummeko tekemään nämä ratkaisut vain hallitusten välisenä yhteistyönä. Aina on löytynyt jäsenmaa vastustamaan parannettua verohallintoa, ympäristöperusteisuutta veroihin, tulojen ilmoittamista toiseen jäsenmaahan, tehokkaampia sanktioita, rahansiirtoveroa… kaikkea. Ilmoittamalla että ”ei käy” yksi voi estää kaikkien toiminnan. Tästä ovat olleet esimerkkeinä viimeaikaiset ecofinin ja neuvoston kokoukset.

Tarvitsemme läpinäkyvän, reilun, yhteisen ja tehokkaasti toimeenpannun eurooppalaisen veropolitiikan, jotta voimme välttyä veroparatiisien ongelmilta ja budjettien vajeilta. Tarvitsemme myös normaalin enemmistöpäätöksentekomenettelyn verotuskysymyksissä. Kyse ei ole verojen keräämisestä EU:lle eikä moralisoinnista. Tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen yhteisöverokannan, mikä yhtenäistää yhteisöverojen laskentatavan. Tarvitsemme automaattisen tietojenvaihdon kaikkien tulojen osalta ja yhteisen politiikan suhteessa EU:n ulkopuolisten alueiden tietojenvaihtoon ja menettelyihin veroparatiisien osalta. Voimme evätä veroparatiiseissa toimivien pankkien toimiluvat EU-alueella ja sulkea veroparatiisiyhtiöt julkisten tukien ja hankintojen ulkopuolelle. Yhteisellä eurooppalaisella veronumerolla ja paremmalla veroviranomaisten yhteistyöllä pääsemme tietojen lähteelle ja vältämme tuplaverottamattomuuksia. Veronkiertorikokset pitäisi nimetä selkeästi rahanpesurikoksiksi ja on luotava yhteinen eurooppalainen määritelmä veroparatiisista, näin voisimme puuttua esimerkiksi veroparatiiseissa toimivien rahalaitosten toimintaan tehokkaammin.

Valtioiden ja kansalaisten varattomuus ja veroparatiiseissa rahojaan pitävien rikkaudet ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Eurooppalaista sisämarkkinaa tai hyvinvointia ja kansalaisten sosiaalista turvaa ja parempaa tasa-arvoa ei voida rakentaa ilman verovääristymien korjaamista ja kestävää verotusta. Riittämättömät voimavarat vanhustenhuollossamme, kouluissa, teissä ja terveydenhuollossa ovat verovajeen väistämätön seuralainen. Siksi yhteisen veropolitiikan luominen on keskeinen osa yhteistä eurooppalaista agendaa, minkä tarvitsemme voidaksemme toimia yhdessä, onnistuaksemme ja pitääksemme kansalaisistamme huolta.

Tämäkään edistys ei tapahdu eikä ole tapahtunut hallitusten välisellä yhteistyöllä, vaikka oikealla poliittisella tahdolla olisi mahdollista saada aikaan valtavia tuloksia. Tarvitsemme laajaa kansalaisrintamaa ja julkista keskustelua ja siitä kumpuavaa painostusta. Kiitos globaalisti veroparatiisikeskustelusta ja asioiden etenemisestä tähän mennessä kuuluu suurelta osin aktiiviselle kansalaisyhteiskunnalle ja medialle jotka ovat jaksaneet pitää asiaa esillä.

JAA