Valtuustokyselyni Oulun kaupungin lastensuojelun tilasta

0

Tänään valtuustossa kuultiin vastauksia valtuustokyselyyni Oulun kaupungin lastensuojelun tilasta. Tämä tarina on pitkä, mutta toivotaan, että kaupungissa lastensuojeluun saataisiin lisää väkeä töihin ja että työntekijöiden vaihtuvuus stabiloituisi . Resurssivaje näkyy monessa asiassa ikävästi ja pahimmissa tapauksissa voidaan joutua Oulua kutsumaan ”murheellisten laulujen” kaupungiksi. Lastensuojeluntarpeen määrityksiä on onnistuttu tekemään vuonna 2015 määräaikoja noudattaen 81%. Tänä vuonna määräajoissa on pysytty ainoastaan 57% tapauksissa, mikä kertoo kylmää faktaa tilanteen romahtamisesta.

Lastensuojelusta ilmoitetaan, että tavoite asiakasmäärä olisi 40asiakasta/ työntekijä. Tällä hetkellä kerrotaan, että asiakkaita on n.57-59 työntekijää kohden. Asiakkuuksia on vuonna 2016 ollut n 2650 kpl, (vuonna 2015 n. 3000). Valtuuston kyselytunnilla kerrottiin, että 56 virkaa pitäisi riittää näiden hoitamiseen tasolle 44 asiakasta/työntekijä. Samaan aikaan noin 20% työntekijöistä ei ole oikeasti työnantajansa käytettävissä (sairaslomilla/muilla lomilla). Jotta todellisuudessa asiakasmäärät työntekijää kohden saataisiin kohtuulliseksi, tulisi työntekijöitä olla vähintään 65kpl (ei 56) ja jos otetaan huomioon 20% poissaoloprosentti, niin 78 työntekijää olisi se määrä, millä Oulun kaupungin lastensuojelu voisi toimia tavoiteluvuissa n. 40 asiakasta/työntekijä.

Alempana itse kysely. Hyvää kesän jatkoa itse kullekin!

————————
Valtuustokysely Oulun kaupungin lastensuojelun tilasta

Useammalta taholta kuuluu, ettei lastensuojeluasiat Oulun kaupungissa nyt toimi kunnolla ja pian Oulussa ollaan murheellisen tarinoiden äärellä, ellei toimintaan tulla saamaan pikaisia muutoksia. Lastensuojelutarpeiden määritystä ei tehdä riittävän nopeasti tai ei ollenkaan, huostaanotettu lapsi ei pyynnöstä huolimatta pääse tapaamaan sosiaalityöntekijäänsä ellei ole aivan hengenhädässä tai kriisissä. Päätöksiä lastensuojeluasioista jätetään tekemättä tai ne viipyvät kohtuuttoman pitkään.

VALVIRAN MÄÄRÄYS:
Valvira on antanut Hyvinvointivointi lautakunnalle määräyksen noudattaa lastensuojelulain 26§:n mukaisia määräaikoja palvelutarpeen arviointien käsittelyn hoitamisessa sekä palvelutarpeen arviointien valmistumisessa. Määräyksen mukaan määräajat on tullut saattaa lainmukaisiksi 31.3.2017 mennessä. Kysymys: Mihin toimenpiteisiin hyvinvointilautakunta on asiassa ryhtynyt ja mitkä ovat tällä hetkellä käytetyt ajat palvelu tarpeenkäsittelyn aloittamiseen ja valmistumiseen?

KANTELUT ALUEHALLINTOVIRASTOON
Vuonna 2016 Aluehallintovirasto ratkaisi 9 Oulun lastensuojelun kantelua. Tällä hetkellä Aluehallintovirastossa on vireillä 26 kpl Oulun lastensuojelua koskevaa kantelua ja 3 kpl valvonta-asiaa. Tämän vuoden numerot ovat 11.4.2017 tilanteen mukaan, joten suuntaus näyttää sille, että kantelut tulevat yli kymmenkertaistumaan vuoden 2017 aikana. Kanteluiden määrä kertoo tosia-asiaa, ettei kaupungin lastensuojeluasiat toimi.
Kysymys: Mitä nämä kantelut koskevat pääsääntöisesti ja miten hyvinvointipuoli aikoo toimia asiassa, jotta kanteluihin ei tarvitse ryhtyä?
PÄÄTÖKSIEN TEKEMÄTTÖMYYS, VIIPYMINEN, MÄÄRÄAIKOJEN ENNUSTAMATTOMUUS
Lastensuojelussa hallintolakia, esim. hallintopäätöksiä ei tehdä tai anneta kirjallisina, tai käsittelyn määräajat ovat avoimia, käsittelyaika-arviopyyntöihin ei vastata yms. 7 § palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, palvelua tai yhteyttä sosiaalitoimeen ei usein saa ollenkaan, perheitä kohtaan käyttäydytään epäasiallisesti. 12 § asiamies tai avustaja, perhehoitajalta on kielletty avustajan käyttäminen asioinnissa lastensuojelun/perhehoidon kanssa ilman perusteita. 23 § käsittelyn viivytyksettömyys, vireille laitettuja hallintoasioita ei ole ratkaistu edes useiden kuukausien kuluessa pyynnöistä huolimatta. Tiedusteluihin asian käsittelyn etenemisestä ei välttämättä edes vastata. 43 § päätöksen muoto, hallinnossa asioivan kannalta epäedullisia päätöksiä ei saa useinkaan kirjallisesti, vaikka niitä pyytäisi. Lapsen oikeusturvan ja lasten vanhempien oikeusturvan johdosta kaikista asioista, joista päätös kuuluu tehdä ja numeroida. Paljonko päätöksiä Oulun kaupungissa tehdään lastensuojeluasioissa ja paljonko niitä tehdään
Kysymykset asiaan liittyen: Miksi lastensuojeluasioissa ei haluta antaa hallintolain mukaisia päätöksiä? Onko syynä pelko vastuuseen joutumisesta, vai pelko oikeuteen joutumisessa? Paljonko kirjattuja päätöksiä tehdään Oulun kaupungin lastensuojelussa vuodessa yhtä huostaanotettua lasta kohden? Mitkä ovat tilastot viimeiseltä viideltä vuodelta? Paljonko vastaavia päätöksiä tehdään lasta kohden esim. Espoossa?
TYÖNTEKIJÄKAPASITEETIN RIIITTÄVYYS
Saamieni tietojen mukaan lastensuojelun työntekijät uupuvat työssään ja aikaa lapsille ja nuorille ei jää riittävästi. Näyttäisi sille, että lastensuojelulakia, esim. 4 § mukaisia lastensuojelun keskeisiä periaatteita ei kyetä noudattamaan, 5 § lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset eivät ole aina edes mahdollista esittää sosiaalityöntekijälle. 11 § 2 mom. lastensuojelun on oltava laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Näin ei tapahtune Oulussa. Esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvitys on keväällä 2017 kokonaan jäänyt kesken ja tekemättä. 12 § mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on voitu tehdä aiemmin, jätetty uudelleen tekemättä ja se ei vastaa ollenkaan nykytilannetta organisaation, voimavarojen tai palvelujen osalta. 13b §: kaikilla lapsilla ei ole vastaavaa sosiaalityöntekijää. 24 §: vastuu lapsen edun turvaamisesta, ei toteudu aina, esimerkkinä nuori, joka oli kertonut sijaishuoltopaikkansa olosuhteista ja pahoinpitelystä, mutta joka ei ole tullut kuulluksi tai huolia ei ole vastaanotettu.
Tämä kaikki esille tullut antaa vakavan syyn epäillä, ettei resursseja ole riittävästi: Kysymykset asiaan liittyen: Montako tuntia vuodessa lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tapaavat lasta henkilökohtaisesti. Paljonko lapsia on työntekijää kohden? Paljonko lastensuojelun työntekijöitä on viimeisen kahden vuoden aikana vuoden aikana lähtenyt pois ja paljonko avoimia täyttämättömiä paikkoja on? Miten sairaslomien paikkaukset hoidetaan lyhyissä sairaslomissa? Entäpä pidemmissä? Onko tutkittu työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä viimeisen vuoden aikana ja jos on niin mihin toimenpiteisiin on ryhdytty?
PERHEHOITO
Oulun kaupungin ylpeys lastensuojelun puolella on pitkään ollut hyvin toiminut perhehoito. Tänä päivänä on kuulunut viestiä, että perheitä on lopettanut sen johdosta ettei perhehoidon puolelta saada tukea, että toimintaohjeet ja kaupungin tekemä organisaatiomuutos yhdessä aiheuttavat sen, että eri toimijoiden roolien ja vastuiden jako on epäselvä.
Kysymykset: Miten kaupunki aikoo toimia, jotta Oulu säilyy edelleenkin edistyksellisenä perhehoitokaupunkina? Paljonko on sijaisperheitä tällä hetkellä ja paljonko niitä on tilastollisesti ollut vuosien varrella?
Perhehoitajien lomapäivien ajaksi lapsi saatetaan laittaa lastenkotiin sen sijaan, että laitettaisiin viikonlopuksi toiseen sijaishoitoperheeseen sillä perusteella, että lomaperheelle pitää maksaa ylimääräistä. Vuorokausi kaupungin lastenkodissa on kalliimpaa kuin perheessä. Lapsen edun mukaista ei varmasti ole lastenkotihoito.
Kysymys: Miksi kaupunki ja lastensuojelu eivät toimi lasten edun mukaisesti tällaisissa kaupungin kannalta pienissä rahallisissa asioissa?
28.4.2017 Oulussa
Sari Halonen
Kaupunginvaltuutettu sd.

JAA